دانشکده بهداشت – گروه آمارزیستی و اپیدمیولوژی

 

 

نام درس : اصول اپیدمیولوژی                                  تعداد واحد : 2 واحد نظری

مقطع : کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی و آمار زیستی             مدت زمان ارائه درس : 1 ترم (34 ساعت)

پیش نیاز:  -

 

اهداف کلی :هدف کلی : از ارائه این دوره آشنایی دانشجویان و افزایش آگاهی آنان نسبت به مفاهیم ذیل است :

           تعریف اپیدمیولوژی – لغات و اصطلاحات اپیدمیولوژی

           مفهوم سلامت، بیماری ، سیر طبیعی بیماریها ، پیشگیری و سطوح آن و مدلهای اکولوژیک

           تقسیم بندی فاکتورهای مربوط به شخص را در اپیدمیولوژی توصیفی شامل سن، جنسیت، شغل، تحصیلات، درآمد ، مذهب ، وضعیت تأهل و ......

           شاخص ها و میزان های بهداشتی وکاربرد آن در اپیدمیولوژی

           منابع خطا در اپیدمیولوژی

           تطبیق و استاندارد کردن

           مخدوش کنندگی در مطالعات اپیدمیولوژیک

           غربالگری و نقش آن در کشف بیماریها و سلامت مردم

           مطالعات مشاهده ای و شاخصهای مربوطه

           مطالعات مداخله ای و شاخصهای مربوطه

اهداف اختصاصی :

           تعریف اپیدمیولوژی – لغات و اصطلاحات اپیدمیولوژی

-         دانشجو باید بتواند :

         اپیدمیولوژی را تعریف کند و اهداف آن را بیان نماید .

         واژه ها و اصطلاحات رایج در اپیدمیولوژی را شرح دهد.

         کاربرد علم اپیدمیولوژی را بیان کند

         شاخه های علم اپیدمیولوژی را بیان کند

مفهوم سلامت، بیماری ، سیر طبیعی بیماریها ، پیشگیری و سطوح آن و مدلهای اکولوژیک

-         دانشجو باید بتواند :

         مفهوم سلامت و بیماری را بیان کند

         عوامل موثر در ایجاد بیماری (شامل عوامل میزبان- عوامل محیط ) را شرح دهد

         سیر طبیعی بیماریهارا شرح دهد

         انواع پیشگیری ها را بیان کند و در یک مثال عملی آنها را فهرست کند

         انواع مدلهای اکولوزیک را بیان کند و بتواند کاربرد آنهارا در کنترل و پیشگیری بیماریها تشریح نماید ودر یک مثال عملی آنها را شرح دهد .

تقسیم بندی فاکتورهای مربوط به شخص را در اپیدمیولوژی توصیفی شامل سن، جنسیت، شغل، تحصیلات، درآمد ، مذهب ، وضعیت تأهل و ......

     -   هدف از انجام اپیدمیولوژی توصیفی بر مبنای شخص را تشریح نماید .

         فاکتور مکان در اپیدمیولوژی توصیفی و هدف از آن را بیان کند و مثال بزند.

         فاکتور زمان در اپیدمیولوژی توصیفی و هدف از آن را بیان کند و مثال بزند.

شاخص ها و میزان های بهداشتی وکاربرد آن در اپیدمیولوژی

- دانشجو باید بتواند :

         بروز و شیوع را بیان کند و در یک مثال عملی آنها را تشریح نماید.

         کاربرد بروز و شیوع را در بهداشت بیان کند.

         مشکلات محاسبه صورت و مخرج کسر در بروز و شیوع را تشریح نماید.

         شاخص های مرگ و میر و تولد را بیان کند و در یک مثال عملی آنها را تشریح نماید.

         کاربرد میزان های خام و اختصاصی را بیان کند .

منابع خطا در اپیدمیولوژی

- دانشجو باید بتواند :

         انواع خطا را بشناسد و بیان کند .

         یکسوگرایی و خطای تصادفی را بشناسد و انواع کلی آن را بیان کند .

         منابع یکسوگرایی را بشناسد و بیان کند .

         راههای رفع یکسوگرایی را بشناسد و بیان کند

 

تطبیق و استاندارد کردن

- دانشجو باید بتواند :

         تفاوت تطبیق و استاندارد کردن را بیان کند.

         کاربرد های تطبیق را بیان کند

         بر روی اطلاعات عمل استاندارد کردن را انجام دهد

         نتایج بدست آمده را تفسیر کند

         روشهای محتلف تطبیق را بیان کند

مخدوش کنندگی در مطالعات اپیدمیولوژیک

- دانشجو باید بتواند :

         مخدوش کنندگی را تعریف کند

         روشهای مختلف آن را بیان کند

         با استفاده از روشهای موجود بر روی داده های ساختگی عمل حذف اثر مخدوش کنندگی را انجام دهد

غربالگری و نقش آن در کشف بیماریها و سلامت مردم

-         دانشجو باید بتواند :

·         غربالگری را بیان کند و مفاهیم اولیه در آن تشریح نماید .

·         طراحی یک غربالگری را بیان کند و با یک مثال تشریح نماید .

·         حساسیت ، ویژگی ، ارزش اخباری مثبت و منفی و دقت را بیان نماید و محاسبه کند.

·         انواع غربالگری را بیان کند .

مطالعات مشاهده ای

- دانشجو باید بتواند :

 • انواع مطالعات مشاهده ای توصیفی و تحلیلی (مقطعی –مورد-شاهدی ، همگروهی،گزارش موردی و گزارش سری ) را بیان کند.
 • طراحی انواع مطالعات مشاهده ای را تشریح کند.
 • معایب و مزایای انواع مطالعات مشاهده ای را تشریح کند.
 • شاخص های قابل اندازه گیری در هر کدام از مطالعات فوق را بیان کند.
 • انواع سوگیری ها در مطالعات را بیان کند و راه مقابله با آنها را بشناسد.
 • در یک مثال عملی نوع مطالعه را بشناسد.

         مطالعات مداخله ای

 • انواع مطالعات مداخله ای تجربی (مقطعی و شبه تجربی )( کارآزمایی بالینی، کارآزمایی میدانی ، کارآزمایی اجتماعی) را بیان کند. 
 • طراحی انواع مطالعات مداخله ای را تشریح کند.
 • شاخص های قابل اندازه گیری در هر کدام از مطالعات فوق را بیان کند.
 • انواع سوگیری ها در مطالعات فوق را بیان کند و راه مقابله با آنها را بشناسد.
 • در یک مثال عملی نوع مطالعه را بشناسد.

روش آموزش

آموزش به روش سخنرانی و با بهره گیری از وسایل آموزشی (اورهد و ویدئو پرژکتور ) انجام می گیرد .

به منظور افزایش اثر بخشی آموزش و ایجاد انگیزه در دانشجویان در هر جلسه پرسش و پاسخ بصورت شفاهی و برخی جلسات کوئیز کتبی گرفته خواهدشد.

شرایط اجراء

 

·         امکانات آموزشی دانشکده

«      کلاس درس

·         وسایل و تسهیلات کمک آموزشی (اورهد،ویدئو پروژکتور)

آموزش دهنده

اعضاء هیئت علمی گروه آمارزیستی و اپیدمیولوژی

منابع اصلی درسی

جودیث.س.مازنر. آنیتا ، ک . بان . اصول اپیدمیولوزی ، ترجمه : حسین ، ملک افضلی . کیومرث ، ناصری. چاپ ششم ، تهران: مرکز نشر دانشگاهی ، 1374.

گوردیس ،لئون . اپیدمیولوژی . ترجمه : کوروش ، هولاکوئی ، حسین صباغیان.

چاپ اول و پایش دوم تهران : انتشارات گپ . 1382

ارزشیابی

نحوه ارزشیابی

ارزشیابی به صورت کتبی است

15% کوئیز و پرسش و پاسخ سرکلاسی

35% امتحان میان ترم (سئوالات 4 گزینه ای )

5% امتحان پایان ترم (سئوالات 4 گزینه ای )

مقررات –

حداقل نمره قبولی 10

تعداد دفعات مجاز غیبت حداکثر 4 جلسه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تهیه و تنظیم : هاله قائم

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1389-4-6 14:42        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ