بسم الله الرحمن الرحیم

   مشخصات عمومی درس:

  نام درس: اپيدميولوژی بيماری های واگير

   شماره درس:191128                                                                

   تعداد واحد: 2 واحد

   نوع واحد: نظری

    مقطع: کارشناسی ارشد اپيدميولوژی

    مدت زمان ارائه درس: یک ترم 2ساعت در هفته

     پیش نیاز:

     مسئول برنامه: گروه آمار زیستی و اپیدمیولوژی

 

هدف کلی

هدف از اين درس بالا بردن مهارت های علمی و عملی دانشجويان نسبت به مفاهيم ذيل می باشد

1- ويژگی های اپيدميولوژی بيماری های واگير و تعريف اصطلاحات

2- احتمال انتقال (يک پارامتر اساسی در اپيدميولوژی بيماری های واگير)

3- مدل های رياضی برای همه گيری ها

4- ديناميک اپيدمی ها

5- اندازه های اثر در اپيدميولوژی بيماری های واگير

6- اپيدميولوژی واکسيناسيون

7- شناسايی و کنترل اپيدمی ها

8- اپيدميولوژی سرمی

9- اپيدميولوژی سارس

10- اپيدميولوژی لشمانيوز

11- اپيدميولوژی مالاريا

12- اپيدميولوژی تب کريمه کنگو

13- اپيدميولوژی ايدز

14- اپيدميولوژی عفونت های منتقله از راه جنسی (STI)

15- اپيدميولوژی سل

16- مقررات بين المللی مرتبط با پيشگيری و کنترل بيماری ها

 

 

 

 

اهداف اختصاصی

ý      ويژگی های اپيدميولوژی بيماری های واگير و تعريف اصطلاحات

آشنايی دانشجويان با:

·        اختلافات اپيدميولوژی بيماری های واگير و غير واگير

·        ضرورت آموزش اپيدميولوژی بيماری های واگير

·        مفاهيم دوره کومون ، دوره پنهانی ، دوره واگيرداری ، فاصله نسلی

ý      احتمال انتقال (يک پارامتر اساسی ذر اپيدميولوژی بيماری های واگير)

آشنايی دانشجويان با:

·        مفهوم احتمال انتقال

·        راه های برآورد احتمال انتقال

·        ميزان حمله ثانويه

·        مدل های binomial

 

ý      مدل های رياضی برای همه گيری ها

آشنايی دانشجويان با:

·        کاربرد مدل های رياضی در همه گيری ها

·        مفهوم ميزان مولد پايه (R0)

·        رابطه R0 و وقوع اپيدمی

·        اجزاء R0

·        کاربردهای R0 در پيشگيری بيماری های عفونی

·        برآورد R0

·        رابطه R0 با virulence و CFR

·        رابطه ميزان بروز با شيوع و ميزان تماس

 

ý      ديناميک اپيدمی ها

آشنايی دانشجويان با:

·        ديناميک اپيدمی ها در يک جمعيت بسته

·        معادلات مربوط به مدل های اپيدمی در جمعيت بسته

·        رابطه R0 با نسبت افراد حساس باقی مانده در پايان اپيدمی

·        ديناميک اپيدمی ها در يک جمعيت باز

 

ý      اندازه های اثردر اپيدميولوژی بيماری های واگير

آشنايی دانشجويان با:

·        نسبت احتمال انتقال

·        کاربرد نسبت احتمال انتقال در اندازه گيری کارايي واکسن

·        اندازه های شرطی در مقبل اندازه های غير شرطی

 

ý      اپيدميولوژی واکسيناسيون

آشنايی دانشجويان با:

·        نقش اپيدميولوژی در برنامه های واکسيناسيون

·        برنامه ريزی برای اجراء برنامه واکسيناسيون (تعيين اهداف ، تعيين

استراتژی ، انتخاب اهداف پوشش)

·        ارزيابی واکسن پس از اجرا در جامعه (اندازه گيری پوشش ، مطالعه اثر

بخشی)

·        حفاظت مستقيم در برابر غير مستقيم

ý      شناسايی و کنترل اپيدمی ها

آشنايی دانشجويان با:

·        تعريف اپيدمی

·        روش های تعيين آستانه اپيدمی

 

ý      اپيدميولوژی سرمی

آشنايی دانشجويان با:

·        عيارها

·        تفسير نتايج مرزی

·        زمان و عيارها

·        کاربرد سرواپيدميولوژی

·        سوگرايی در مطالعات سرواپيدميولوژی

·        اثر همگروهی سنی

 

ý      اپيدميولوژی سارس

آشنايی دانشجويان با:

·        تاريخچه

·        دلائل نياز به ادامه مراقبت

·        تعريف مورد مثبت اوليه ، احتمالی و تائيد شده

·        علايم کلنيکی

·        راه های انتقال

·        کورونا ويروس

·        دوره های اپيدمی ، بين اپيدمی و بعد از اپيدمی

·        آلگوريتم گزارش سارس به WHO در دوره بين اپيدمی

 

ý      اپيدميولوژی لشمانيوز

آشنايی دانشجويان با:

·   تقسيم بندی دنيا بر اساس zoogeography و ارتباط آن با توزيع انواع لشمانيوز

·        ناقلين  خصوصيات اپيدميولوژيک آنها

·        مقايسه خصوصيات اپيدميولوژيک سالک شهری و روستايی

·        کانون های سالک شهری و روستايی در ايران

·        اپيدميولوژی کالاآزار

·        تشخيص ، کنترل ، پيشگيری و درمان لشمانيوز

 

ý      اپيدميولوژی مالاريا

آشنايی دانشجويان با:

·        اهميت بهداشتی

·        عامل و ناقل

·        وضعيت مالاريا در منطقه EMRO

·        وضعيت مالاريا در ايران

·        برنامه کنترل مالاريای کشور

 

ý      اپيدميولوژی تب کريمه-کنگو

آشنايی دانشجويان با:

·        عامل ايجاد کننده ، مخزن و راه های انتقال

·        گروه های در معرض خطر

·        وضعيت بيماری در ايران

·        تشخيص

·        مراقبت

 

ý      اپيدميولوژی HIV/AIDS

آشنايی دانشجويان با:

·        اهميت بهداشتی

·        وضعيت جهانی ومنطقه ای

·        وضعيت بيماری در ايران

·        ميزان حمله های ثانويه

·        پيشگيری و کنترل

 

ý      اپيدميولوژی عفونت های منتقله از راه جنسی (STI)

آشنايی دانشجويان با:

·        تعريف ، اهميت بهداشتی ، عوامل ايجاد کننده

·        عوامل خطر

·        وضعيت بيماری در ايران

·        پيشگيری و کنترل

 

ý      اپيدميولوژی سل

آشنايی دانشجويان با:

·        تاريخچه ، عامل ، مخزن و چرخه اپيدميولوژيک سل

·        عوامل خطر تماس و آلودگی

·        عوامل تبديل عفونت به بيماری

·        عوامل خطر مرگ ناشی از سل

·        وضعيت بيماری در ايران

·        پيش آگهی

 

ý      مقررات بين المللی مرتبط با پيشگيری و کنترل بيماری ها

آشنايی دانشجويان با:

·        هدف کلی مقررات بين المللی

·        مقررات بهداشتی بين المللی

·        مسافرت های بين المللی و سلامت

 

نحوه آموزش

ارايه سخنرانی با بهره گيری از وسايل کمک آموزشی و نرم افزاری (اورهد power point, )

پرسش و پاسخ به صورت دو طرفه

 

شرايط اجراء

v     امکانات آموزشی بخش

·    سالن

·   وسايل و تجهيزات کمک آموزشی ( کامپيوتر، اورهد)

v      آموزش دهنده

·         گروه آمار زيستی و اپيدميولوژی (دکتر جعفر حسن زاده)

 

v      منابع اصلی درس

·         Giesfcke J. modern infectious disease epidemiology. 2nd ed. Anrold, 2002.

·         Rothman KJ, Greenland S. modern epidemiology. 2nd ed. Philadelphia, Lippincott-Raven Publishers, 1998.

·         Chin J. control of communicable disease manual. 17th ed. 2000

·         عزيزی، ف؛ حاتمی، ح؛ جانقربانی،م. اپيدميولوژی و کنترل بيماری های شايع در ايران. تهران. چاپ دوم. انتشارات خسروی ؛ 1383

 

v      نحوه ارزشيابی

·         گردآوری مطلب در مورد يک بيماری واگير بر اساس مرور مقالات (15/0 کل نمره)

·         امتحان کتبی (تشريحی و چهار گزينه ای) در پايان دوره (85/0 کل نمره)

 

v      مقررات

·         حداقل نمره قبولی                                         14

·         تعداد دفعات مجاز غيبت در کلاس           حداکثر 4 جلسه

 

 

 

 

جدول زمان بندی درس اپيدميولوژی بيماری های واگير

 

سر فصل مطالب

تعداد جلسه

ويژگی های اپيدميولوژی بيماری های واگير و تعريف اصطلاحات

1

احتمال انتقال (يک پارامتر اساسی در اپيدميولوژی بيماری های واگير)

1

مدل های رياضی برای همه گيری ها

2

ديناميک اپيدمی ها

1

اندازه های اثردر اپيدميولوژی بيماری های واگير

1

اپيدميولوژی واکسيناسيون

1

شناسايی و کنترل اپيدمی ها

1

اپيدميولوژی سرمی

1

اپيدميولوژی سارس

1

اپيدميولوژی لشمانيوز

1

اپيدميولوژی مالاريا

1

اپيدميولوژی تب کريمه-کنگو

1

اپيدميولوژی HIV/AIDS

1

اپيدميولوژی عفونت های منتقله از راه جنسی (STI)

1

اپيدميولوژی سل

1

مقررات بين المللی مرتبط با پيشگيری و کنترل بيماری ها

1

مجموع

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1389-4-6 14:42        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ