نام ونام خانوادگی:
 
هاله قائم

آخرين مدرك و رشته تحصيلي :دكتراي اپیدمیولوژی
محل و سال اخذ آخرين مدرك: تحصيلي: سنگاپور 1392
آدرس محل كار: دانشکده بهداشت وتغذیه  دانشگاه علوم پزشکی شیراز
 صندوق پستي: 111- 71645 
تلفن تماس: 234 -72510001
EMAIL:ghaemh@sums.ac.ir
 


گروه اپیدمیولوژی

دکتر هاله قائم

مدیر گروه

234

دکتر عباس رضائیان زاده

عضو هیأت علمی

241

دکتر محمد فراروئی

عضو هیأت علمی

210

دکتر علیرضا میراحمدی زاده

عضو هیأت علمی

235

مهندس سیدحمیدرضا طباطبایی

عضو هیأت علمی

257

دکتر جعفرحسن زاده

عضو هیأت علمی

240

دکتر رضا چمن

عضو هیأت علمی

251

دکتر مژگان  سیف

عضو هیأت علمی

237

زهرا غرقی

کارشناس گروه

239

مهسا اکبری

کارشناس گروه

376

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-11-29 9:09        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ