راهنمای مطالعاتی، طرح درس و طرح دوره دروس کارشناسی ارشد آموزش بهداشت 

نام درس

راهنمای مطالعاتی

طرح درس

طرح دوره

آموزش بهداشت 2

مشاهده

مشاهده

مشاهده

آموزش بهداشت مدارس

مشاهده

مشاهده

مشاهده

پویایی گروه

مشاهده

مشاهده

مشاهده

روابط انسانی در مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

مشاهده

مشاهده

مشاهده

آمار حیاتی

مشاهده

مشاهده

مشاهده

کاربرد کامپیوتر

مشاهده

مشاهده

مشاهدهراهنمای مطالعاتی، طرح درس و طرح دوره دروس کارشناسی ارشد سلامت سالمندی 

نام درس

راهنمای مطالعاتی

طرح درس

طرح دوره

آمار و روش تحقیق

مشاهده

مشاهده

مشاهده

تغذیه در سالمندان

مشاهده

مشاهده

مشاهده

روانشناسی سالمندی

مشاهده

مشاهده

مشاهده

ارزیابی نیازهای بهداشتی در سالمندان

مشاهده

مشاهده

مشاهده

مراقبت از سالمندان در خانه،جامعه

مشاهده

مشاهده

مشاهده

آمار و روش تحقیق مبتنی بر شواهد

مشاهده

مشاهده

مشاهده

کارآموزی در عرصه

 مشاهده

مشاهده 

 مشاهده

                                                                                 

راهنمای مطالعاتی، طرح درس و طرح دوره دروس دکتری آموزش بهداشت

نام درس

راهنمای مطالعاتی

طرح درس

طرح دوره

نظریه ها و الگوهای آموزش بهداشت

مشاهده

مشاهده

مشاهده

ارزشیابی و مداخلات آموزش بهداشت

مشاهده

مشاهده

مشاهده

پژوهش در آموزش بهداشت

مشاهده

مشاهده

مشاهده

ارتقا سلامت جوانان و نوجوانان

مشاهده

مشاهده

مشاهده

استراتژی های ارتقا سلامت

مشاهده

مشاهده

مشاهده

 

 

 

 

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-2-23 15:28        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ