راهنمای مطالعاتی، طرح درس و طرح دوره دروس دکتری آموزش بهداشت

نام درس

راهنمای مطالعاتی

طرح درس

طرح دوره

ارتقا سلامت سالمندان

مشاهده

مشاهده

مشاهده

ارتباطات در آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

مشاهده

مشاهده

مشاهده

طراحی و ارزشیابی رسانه  

مشاهده

مشاهده

مشاهده

ارتقاء سلامت اجتماع محور

مشاهده

مشاهده

مشاهده

برنامه ریزی مداخلات آموزش بهداشت

مشاهده

مشاهده

مشاهده

نظریه ها و الگوهای آموزش بهداشت

مشاهده

مشاهده

مشاهده

پژوهش کیفی در آموزش بهداشت        

مشاهده

مشاهده

مشاهده

بیمارستان های ارتقاء دهنده سلامت

مشاهده

مشاهده

مشاهده

آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

مشاهده

مشاهده

مشاهده

 

راهنمای مطالعاتی، طرح درس و طرح دوره دروس کارشناسی ارشد سلامت سالمندی

نام درس

راهنمای مطالعاتی

طرح درس

طرح دوره

اصول مدیریت دارو در سالمندان 

مشاهده

مشاهده

مشاهده

مبانی و مفاهیم سالمندشناسی

مشاهده

مشاهده

مشاهده

زبان تخصصی

مشاهده

مشاهده

مشاهده

کارآموزی در عرصه

مشاهده

مشاهده

مشاهده

اپیدمیولوژی سالمندی

مشاهده

مشاهده

مشاهده

سالمندی و جنبه های اخلاقی

مشاهده

مشاهده

مشاهده

کیفیت زندگی

مشاهده

مشاهده

مشاهده

بیولوژی و فیزیولوژی سالمندی

مشاهده

مشاهده

مشاهده

مدیریت مراکز سالمندی /داروشناسی سالمندی

مشاهده

مشاهده

مشاهده

 

    

راهنمای مطالعاتی، طرح درس و طرح دوره دروس کارشناسی ارشد آموزش بهداشت

نام درس

راهنمای مطالعاتی

طرح درس

طرح دوره

روانشناسی رفتار سالم

مشاهده

مشاهده

مشاهده

تكنولوژي و روش هاي آموزشي

مشاهده

مشاهده

مشاهده

مبانی آموزش بهداشت و ارتقای سلامت

مشاهده

مشاهده

مشاهده

روش پژوهش در آموزش بهداشت و ارتقای سلامت

مشاهده

مشاهده

مشاهده

زبان تخصصی

مشاهده

مشاهده

مشاهده

سیستم های اطلاع رسانی

مشاهده

مشاهده

مشاهده

آموزش بهداشت در مراکز خدمات بهداشتی درمانی

مشاهده

مشاهده

مشاهده

ارتباط در اموزش بهداشت

مشاهده

مشاهده

مشاهده

  

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-9-6 8:54        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ