محور های آموزشی گروه ارتقاء سلامت:

1-      برنامه ریزی، اجرا و ارزشیابی برنامه های درسی دوره های تحصیلی آموزش بهداشت

2-      بازنگری طرح دوره دروس دوره های کارشناسی ارشد و دکتری گروه در هر نیمسال

3-      بانگری و ارتقا کیفی مستمر برنامه های درسی دانشجویان در رشته های تخصصی گروه

4-      طراحی و ارائه دروس تخصصی مرتبط با گروه که توسط گروه های آموزشی دیگر دانشکده ها، در خواست می گردد.

5-      سخنرانی و تدریس در کارگاه های آموزشی و هم اندیشی ها

6-      طراحی مجموعه کارگاه های آموزشی مهارت های تدریس و پژوهش

7-      برگزاری هفتگی ژورنال کلاب در گروه ارتقاء سلامت

8-      طراحی، اجرا و ارزشیابی دوره های توانمندسازی  و آموزش مداوم و یا کارگروه های آموزشی- تخصصی مرتبط برای دانش آموختگان  آموزش بهداشت و ارتقا سلامت و سایر رشته های علوم پزشکی( حسب درخواست) شامل کارشناسان شاغل در گروه های ارتقا سلامت معاونت های بهداشتی دانشگاه های علوم پزشکی در قسمت پژوهشی

9-      ارائه مشاوره های فنی- تخصصی به مجریان برنامه ها و دوره های آموزش بهداشت و ارتقا سلامت به صورت درون بخشی و برون بخشی و برنامه های توانمندسازی پژوهشی

10-  ارائه مشاوره های فنی- تخصصی در حوزه پژوهش های آموزش بهداشت و ارتقا سلامت

11-  ارائه ی خدمات آموزشی، مشاوره ای و پژوهشی در زمینه های برنامه ریزی، سیاستگذاری و اجرای برنامه های ارتقای سلامت جامعه، شامل:

- برنامه ریزی خدمات مراقبتی سازمان-محور و یا توانمندسازی  کارکنان در محیطهای کار برای مقاصد سوانح ارتقای سلامت و ایمنی همچنین پیشگیری از بیماریها و سوانح؛

-         توسعه و ترویج فرهنگ و الگوهای رفتاری ارتقاء دهنده ی سلامت در شهروندان،

-          توسعه مسئولیت پذیری و مشارکت اجتماعی شهروندان برای ارتقای سلامت و سرمایه ی اجتماعی؛

-         ارتقای استانداردهای سلامت در اماکن عمومی

-         توانمندسازی و توسعه ی مشارکت اجتماعی نوجوانان در زمینه های سلامت، فرهنگ شهروندی و حفظ محیط زیست

-         توانمندسازی خانواده-محور در زمینه ی ارتقای سلامت به ویژه برای زنان و نوجوانان

-         راه اندازی و توسعه ی محله های سالم در مناطق شهری

-          برنامه های اجتماع-محور پیشگیری از آسیب های اجتماعی

-         تأسیس و یا ارتقای کیفی فرهنگسراهای نوجوان و خانواده

-         طراحی و اجرای پژوهش مرتبط با حرفه ی تخصصی در راستای نیاز و تقاضای سازمان و ...

محور های آموزشی گروه سلامت سالمندی:

1-   برنامه ریزی، اجرا و ارزشیابی برنامه های درسی دوره تحصیلی کارشناسی ارشد سلامت سالمندی

2-   بازنگری طرح دوره دروس دوره های کارشناسی ارشد و دکتری گروه در هر نیمسال

3-   ارزیابی درونی رشته سلامت سالمندی

4-   بازنگری کوریکولوم دوره کارشناسی ارشد سلامت سالمندی با مشارکت بورد تخصصی مربوطه انجام شده است و مراحل نهایی تصویب را در بورد می گذارند.

5-   ارائه ی خدمات آموزشی، مشاوره‌ای و پژوهشی  در زمینه های:

- برنامه ریزی و سیاستگذاری خدمات رفاهی و اجتماعی مناسب برای ارتقای سلامت سالمندان در سطوح درون-سازمانی و اجتماعی

-توسعه و استقرار شاخصه های شهر دوستدار سالمند (از قبیل خدمات حمل ونقل شهری، ، طراحی الگوهای مناسب مبلمان شهری، مناسب‌سازی پارک های برای تسهیل بهره مندی سالمندان، تأسیس فرهنگسرای سالمند)

-توسعه ی مشارکت اجتماعی سالمندان

-برنامه ریزی و اجرای دوره های آموزشی در زمینه ی ارتقای سلامت سالمندان

- برنامه ریزی خدمات حمایتی ویژه ی کارکنان و بازنشستگان سالمند در سازمان

- طراحی و اجرای پژوهش مرتبط با حرفه ی تخصصی در راستای نیاز و تقاضای سازمان 

6-    سخنرانی آموزشی دانشجویان کارسناسی ارشد سلامت سالمندی در زمینه های بهداشتی در خانه ی سالمندان و مراکز سالمندی روزانه زیر نظر اساتید گروه

برگزاری هفتگی ژورنال کلاب در گروه سلامت سالمندی

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-11-30 12:09        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ