محور های پژوهشی گروه حشره شناسی پزشکی

·        بیولوژی و اکولوژی ناقلین بیماری های شایع در ایران و استان فارس  
·        اپیدمیولوژی بیماری های ناقل زاد
·        کاربرد بیوتکنولوژی در سیستماتیک ناقلین
·        کنترل بند پایان مولد بیماری پدیکلوزیس و جرب
·        مقاومت به سموم آفت کش
·        بررسی انتقال عوامل بیماری زا توسط حشرات شهری
·        مطالعه انواع روش های مبارزه با ناقلین مبارزات بیولوژیک و ژنتیکی
·        کاربرد گیاهان در مبارزه با بند پایان مهم از دیدگاه پزشکی و بهداشتی
·        تست حساسیت بندپایان مهم از دیدگاه بهداشت نسبت به سموم رایج مورد استفاده
·      مطالعه فون و پراکندگی بندپایان زهرآگین در استان فارس (عقرب ها، عنکبوت ها ، زنبورها...)
·      مطالعه فون و پراکندگی سوسک ها ی مولد درماتیت خطی در استان فارس
·      بررسی تنوع ژنتیکی ناقلین بیماری های Vector- bome در استان فارس


تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-12-1 15:15        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ