اساسنامه شوراي عالي بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشكي شيراز

مقدمه:

امروزه مقوله سلامت و بهداشت فرد و جامعه متاثر از تقابل بین محیط درونی انسان و محیط پیرامون اوست. برابر مفاهیم نوین ، بیماری به علت برهم خوردن توازن حساس موجود بین انسان و محیط زیست او روی می‌دهد. در بین سه عامل بوم شناختی یعنی میزبان ، محیط زیست و عامل بیماریزا که موجب بیماری می‌شوند ، عامل بیماری زا بطور معمول با کمک آزمایشگاه شناخته می‌شود. میزبان برای بررسی در دسترس قرار دارد ، ولی محیطی که بیمار از آن آمده است ، بطور معمول ناشناخته است و شناخت این محیط نیاز به تحقیق و بررسی عالمانه دارد. وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی به عنوان متولی تامین بهداشت جامعه و افراد آن در تمام جوانب از جمله بهداشت محیط  نقشی اساسی دارد. در همین راستا تشکیل نهادی در سطح عالی استان فارس به منظور تصمیم سازی های کلان در حوزه راهبردی و خطیر بهداشت محیط درحیطه وظایف دانشگاه علوم پزشکی که واجد ضمانت های اجرایی لازم باشد ضروری می نماید.

فصل اول: کلیات

ماده 1- دانشگاه: منظور دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز می باشد.

ماده 2- نام: "شورای عالی بهداشت محیط" می باشد که در این اساسنامه به اختصار "شورای عالی" ذکر می گردد.

ماده 3- تعریف: "شورای عالی بهداشت محیط" تشکلی است متشکل از متخصصین حوزه اجرا و اعضای هیات علمی گروه مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی شیراز که عهده دار سیاست گذاری مسائل بهداشت محیط در استان فارس است.

ماده 4- مرکز شورای عالی، شهر شیراز و دانشگاه علوم پزشکی شیراز می باشد.

ماده 5- شورای عالی صرفا در زمینه های علمی، پژوهشی و فنی،تخصصی صنفی و اجرایی مربوط به بهداشت محیط فعالیت می نماید و اعضای آن تحت عنوان شورای عالی، حق فعالیت سیاسی یا وابستگی به گروه های سیاسی را ندارند.

ماده 6- شورای عالی از تاریخ تصویب این اساسنامه برای مدت نامحدود تشکیل می شود و ملزم به رعایت قوانین جمهوری اسلامی ایران است.

فصل دوم: اهداف

ماده7- اهداف شورای عالی عبارتند از

 • بررسی چالش های هر بخش در اجرای شرح وظایف و ماموریت های مرتبط و اصلاح فرایندها .
 • بررسی فرصت ها، چالش ها و نقاط ضعف و قوت موجود در ارتباطات بین بخشی.
 • بررسی فرصت های موجود جهت هم افزایی نتایج اقدامات بخش های مختلف.
 • کاهش یا هدفمند سازی موازی کاری های موجود.
 • تعامل و تقسیم وظایف در انجام اموری که ذاتاً نیازمند همکاری های گروهی هستند
 • معرفی امکانات، توانمندی و فرصت های موجود در هرکدام از بخش ها جهت ارتقا و بهبود بهداشت محیط.
 • طراحی پژوهش های استان کاربردی مرتبط با بهداشت محیط.
 • معرفی و بکارگیری دانش آموختگان رشته بهداشت محیط در سازمان های مربوطه
 • برنامه ریزی جهت تولید فن آوری های سودمند بهداشت محیطی (مواردی که بر اساس بررسی الگوی مصرف کمتر در دسترس قرار دارند).
 • سیاست گذاری در طراحی برنامه استراتژیک در راستای هدفمند سازی فعالیت های هر حوزه (متناسب با شرح وظایف) به صورت کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت.
 • تهیه پیشنویس جهت ایجاد، تغییر یا اصلاح قوانین، آیین نامه و ضوابط مرتبط با هر بخش.
 • تدوین و پایش مستمر شاخص های بهداشت محیطی
 • تدوین سیاست های آموزش و فرهنگ سازی عمومی و تخصصی
 • نظارت و پایش عملکردسازمان های مختلف در حوزه بهداشت محیط در درون دانشگاه
 • نظارت بر تشکیلات و شرح وظایف ارگان های درون دانشگاه در حوزه بهداشت محیط
 • توسعه ارزش های ملی و اسلامی در حوزه بهداشت محیط
 • ارائه پیشنهادات اصلاحی جهت ارتقای سیستم های ناظر بر حوزه بهداشت محیط و سایو بخش ها  با اهداف همسو در برون دانشگاه

 

فصل سوم: تشکیلات و اعضا

ماده 8- اعضای اصلی شورای عالی عبارتند از:

·       رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز(ریاست شورا)

·         معاون بهداشتی دانشگاه(نایب رئیس شورا)

·       معاون درمان دانشگاه یا نماینده تام الاختیار وی

·       مدیر گروه مهندسی بهداشت محیط دانشکده بهداشت(دبیر شورا)

·       مدیر گروه سلامت محیط و حرفه ای معاونت بهداشتی(منشی جلسات)

·       اعضاي هيات علمي گروه بهداشت محیط دانشكده بهداشت

·       سه نفر از کارشناسان خبره بهداشت محیط در حوزه معاونت بهداشتی با معرفی مدیر گروه سلامت محیط و حرفه ای و تایید اعضاء شورای عالی

·       یک نفر از کارشناسان خبره بهداشت محیط در حوزه معاونت درمان با معرفی معاون درمان دانشگاه

تبصره 1- دعوت از ساير افراد متخصص زیر براي شركت در جلسات شورا بدون حق راي به تشخیص شوراي عالي مجاز است .

·         رئیس سازمان حفاظت محیط زیست استان فارس

·          رئیس شرکت آب و فاضلاب شهری استان فارس

·            رئیس شرکت آب و فاضلاب روستایی استان فارس

·            رئیس سازمان آب منطقه ای استان فارس

·          مدیریت سازمان مدیریت پسماند شهرداری شیراز

·            رئیس آموزش و پرورش استان فارس

·         معاونت عمرانی استانداری فارس

·         رئیس مجمع امور صنفی استان فارس

·         رئیس امور عشایر استان فارس

·         رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان

·         معاونین بهداشتی دانشگاه های کلان منطقه 5 کشور

·         سایر افراد با تصویب اکثریت اعضای شورا

ماده 9- شوراي عالي هر ماه يك جلسه تشكيل مي دهد .

تبصره 1- در صورت نياز ، جلسات اضطراري با پيشنهاد دبير و موافقت رئيس شوراي عالي برگزار خواهد شد .

ماده 10- جلسات شوراي عالي با حضور رئیس یا نایب رئیس و دبیر شورا و نصف به علاوه يك اعضا رسميت مي يابد .

ماده 11- تصميمات شوراي عالي با راي اكثريت اعضاي حاضر اتخاذ و تصویب مي شود .

ماده 12- شوراي عالي داراي دبيرخانه اي است كه محل استقرار آن در معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شیراز مي باشد

ماده 13- پیگیری اجرای مصوبات شورا بر عهده منشی جلسات و نظارت بر اجرای مصوبات بر عهده دبیر شورا می باشد. تاریخ و ساعت تشکیل جلسات حداقل از یک هفته قبل و به همراه مصوبات جلسه پیشین و دستور جلسه آتی به اعضا ابلاغ خواهد شد.

ماده 14- یک نفر کارشناس بهداشت محیط از طرف معاونت بهداشتی، مسئول پیگیری امور مربوط به شورا و تشکیل جلسات و هماهنگی بین اعضا خواهد بود.

ماده 15- شورای عالی مي تواند بر حسب مورد، نسبت به ايجاد كارگروه هاي تخصصي آب،‌ بهداشت اماکن، فاضلاب، پسماند،‌ هوا و بهسازی محیط ، بهداشت پرتوها، و بهداشت مواد غذایی براي پشتيباني امور شورا اقدام نمايد .

ماده 16- نظارت و سیاستگذاری شرکت هایی مانند شرکت ممیزی توسط شورا انجام می گیرد.

ماده 17- راهبرد بسیاری از سیاست گذاری ها و نظارت، مشاوره وسایر امور مربوط به بهداشت محیط از طریق شرکت های دانش بینان

فصل چهارم: وظایف و اختیارات:

1- ايجاد هماهنگي و سياستگذاري در تمام موارد مرتبط با حوزه بهداشت محیط در سطح دانشگاه

2- بررسي برنامه هاي راهبردي از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و ساير دستگاههاي اجرايي ذي ربط در حوزه های مربوط به بهداشت محیط و ارائه پیشنهادات اصلاحی

3- بررسي آيين نامه هاي اجرايي در زمينه گسترش همكاري هاي بين بخشي در حوزه بهداشت محیط

4- بررسي گزارش نظارت بر حسن اجراي سياستهاي اعلام شده و آيين نامه هاي مصوب و ارائه گزارش سالانه

فصل پنجم: مسائل مالی و حقوقی:

ماده 18- شورای عالی تشکیلاتی غیر انتفاعی و دارای شخصیت حقوقی است و تمام اموال منقول و غیر منقول که از هر طریق به شورای عالی واگذار شده متعلق به شورا بوده و فقط به مصرف اهداف تعیین شده می رسد.

ماده 19- هر گاه شورای عالی به هر دلیلی نتواند به کار خود ادامه دهد تمام اموال آن در اختیار دانشگاه قرار خواهد گرفت.

ماده 20- هر گونه نقل و انتقال اموال و سایر موارد مربوطه باید با تایید شورا صورت پذیرد.

ماده 21- منابع مالی شورا عبارتند از:

·         محل ارائه خدمات علمی، پژوهشی و اجرایی

·         کمک ها و هدایا

·         منابع مالی تخصیص یافته از طرف دانشگاه

 

 

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-12-1 12:31        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ