بسمه تعالی

دانشکده  بهداشت

گروه بهداشت محیط  

******************************

نام درس: گندزداها و پاک کننده ها                                      نوع  واحد: نظری

تعداد واحد:  2 واحد                                                           شماره درس: 176174

پیش نیاز: فیزیک عمومی، شیمی عمومی، پاتوبیولوژی                      مدت زمان ارایه درس: 1 ترم (34 ساعت)

 

اهداف کلی:

هدف از ارائه این دوره آشنایی دانشجویان و افزایش آگاهی ایشان نسبت به مفاهیم زیر است:

 

1-      مفهوم و مقصود گندزدایی ، ضدعفونی ، استریلیزاسیون

2-      انواع گندزداهای فیزیکی و شیمیایی

3-      دلایل استریلیزاسیون- جنبش فعل و انفعالات

4-      استریلیزاسیون هوا و سایر گازها- استریلیزاسیون حرارتی مایعات

5-      گندزداهای شیمیایی، تعریف ضریب فنلی

6-      الکلها، آلدئیدها، آمفولیت ها و نحوه کاربرد آنها

7-      هالوژنها، فنولیک ها و نحوه کاربردشان

8-      ترکیبات چهارگانه آمونیوم

9-      گندزداهای رادیواکتیو، مواد گندزدای همه کاره

10-پاک کننده ها و کاربرد شان در محیط

11- پاک کننده های آتیونی، انواع و نحوه کاربرد

12- پاک کننده های کاتیونی و غیر یونی، انواع و نحوه کاربرد

 

 

 

 

اهداف اختصاصی:

1-مفهوم و مقصود گندزدایی- ضد عفونی کردن- استریلیزاسیون

دانشجو باید بتواند:

-         تعریف گندزدایی را بیان کند.

-         تعریف ضدعفونی کردن را بیان کند.

-         تفاوت گندزدایی و ضد عفونی کردن را بیان کند.

-         تعریف استریلیزاسیون را بیان کند.

-         تفاوت بین روشهای استریلیزاسیون کلی و جزئی را بیان کند.

-         تعریف روش پاستوریزاسیون را بیان کند.

-         تعریف روش تیندالیزاسیون را بیان کند.

 

2- انواع گندزداهای فیزیکی و شیمیایی

دانشجو باید بتواند:

-         طبقه بندی عوامل منهدم کننده میکروبی را بیان کند.

-         انواع گندزداهای فیزیکی را نام ببرد.

-         انواع روشهای گندزدایی با استفاده از حرارت را طبقه بندی کرده کاربرد هر روش و نحوه انجام آن را بیان کند.

-         انواع (اشعه) پرتوهای مورد استفاده در گندزدایی را نام برده کاربرد آنها را بیان کند.

-         انواع فیلترها را نام برده، خصوصیات و موارد استفاده از هر کدام را بیان کند.

-         طبقه بندی عوامل شیمیایی را بیان کند.

 

3- دلایل استریلیزاسیون – جنبش فعل و انفعالات

دانشجو باید بتواند:

-         نقش استریلیزاسیون در کنترل عوامل بیماریزا را بیان کند.

-         نقش استریلیزاسیون در حفاظت از مواد غذایی را بیان کند.

-         نقش استریلیزاسیون در جلوگیری از رقابت بین میکروارگانیسمها را بیان کند.

-         سینتیک واکنشهای استریلیزاسیون را بیان کند.

 

4- استریلیزاسیون هوا و سایر گازها- استریلیزاسیون حرارتی مایعات

دانشجو باید بتواند:

-         لزوم استریلیزاسیون هوا و سایر گازها را بیان کند.

-         موارد استفاده از هوا و گازهای استریل را بیان کند.

-         انواع روشهای استریل کردن هوا و گازها را نام برده، چگونگی کاربرد آنها را بیان کند.

-         روشهای استریلیزاسیون حرارتی مایعات را نام برده، چگونگی کاربرد آنها را بیان کند.

 

5- گندزداهای شیمیایی- تعریف ضریب فنلی

دانشجو باید بتواند:

-         انواع مواد گندزدای شیمیایی را نام ببرد.

-         نحوه تأثیر مواد شیمیایی بر میکروارگانیسم ها را بیان کند.

-         انواع روشهای آزمایشی ضریب فنلی را بیان کند.

-         چگونگی محاسبه و تعیین ضریب فنلی را بیان کند.

 

6-الکلها، آلدئیدها، آمفولیت ها و نحوه کاربرد آنها

دانشجو باید بتواند:

-         انواع الکل ها و فرمول عمومی آنها را بیان کند.

-         نحوه تأثیر الکل بر میکروارگانیسمها را بیان کند.

-         الکل های بهداشتی و غیر بهداشتی را نام برده، موارد استفاده از آنها را بیان کند.

-         نقش آب در محلول الکل در قدرت ضد عفونی کردن آن را بیان کند.

-         خصوصیات فیزیکی و شیمیایی آلدئیدها را بیان کند.

-         طریقه استفاده و کاربرد آلدئیدها را بیان کند.

-         انواع آلدئیدها و موارد استفاده از آنها را بیان کند.

-         آمفولیت ها و نحوه کاربرد آنها را بیان کند.

 

7- هالوژنها- فنولیک ها و نحوه کاربردشان

دانشجو باید بتواند:

-         انواع هالوژنها را نام برده، دلایل استفاده از آنها را بیان کند.

-         موارد کاربرد هالوژنها در ضدعفونی کردن بیان کند.

-         اهمیت کاربرد هالوژنها در گندزدایی آب را بیان کند.

-         خصوصیات فنل و موارد استفاده آن را بیان کند.

-         انواع ترکیبات فنلی را نام برده، نحوه کاربرد آنها را بیان کند.

 

8- ترکیبات چهارگانه آمونیوم

دانشجو باید بتواند:

-         منشاء تولید ترکیبات چهارگانه آمونیوم را بیان کند.

-         فرمول عمومی ترکیبات چهارگانه آمونیوم و بنیانها و هالوژن آن را بیان کند.

-         موارد استفاده از ترکیبات چهارگانه آمونیوم را بیان کند.

 

9-گندزداهای رادیواکتیو- مواد گندزدای همه کاره

دانشجو باید بتواند:

-         خصوصیات مواد رادیواکتیو در ضدعفونی کردن را بیان کند.

-         اشعه های یونیزه کننده و غیر یونیزه کننده را نام برده، خصوصیات هر کدام و موارد استفاده از آنها را بیان کند.

-         مواد گندزدای همه کاره و موارد استفاده از آنها را بیان کند.

 

10-پاک کننده ها و کاربردشان در محیط

دانشجو باید بتواند:

-         خصوصیات پاک کننده ها و نقش عوامل فعال سطحی در آنها را بیان کند.

-         خصوصیات مشترک پاک کننده ها را بیان کند.

-         روشهای تأثیر مواد پاک کننده بر میکروارگانیسم ها را بیان کند.

-         عوامل چربی دوست و آب دوست در ترکیبات پاک کننده را بیان کند.

-         انواع پاک کننده ها را نام برده موارد استفاده از آنها را بیان کند.

 

11-پاک کننده های آنیونی، انواع و نحوه کاربرد

دانشجو باید بتواند:

-         انواع پاک کننده های آنیونی را نام برده، عوامل فعال سطحی آنها را بیان کند.

-         طریقه ساخت صابونها را بیان کند و نقش ماده قلیایی در جامد یا مایع بودن صابونها را مشخص کند.

-         دلایل جایگزینی پاک کننده های آنیونی جدید به جای صابونها را بیان کند.

-         نقش ترکیبات ABS را در پاک کننده ها بیان کند.

-         مشکلات زیست محیطی ناشی از مصرف پاک کننده های آنیونی را بیان کند.

-         اهمیت جایگزینی ترکیبات LAS به جای ABS را بیان کند.

 

12- پاک کننده های کاتیونی و غیر یونی، انواع و نحوه کاربرد

دانشجو باید بتواند:

-         پاک کننده های کاتیونی و عوامل فعال سطحی آنها را بیان کند.

-         نقش پاک کننده های کاتیونی در ضد عفونی کردن را بیان کند.

-         انواع ترکیبات ضد عفونی کننده کاتیونی و موارد استفاده از آنها را بیان کند.

-         چگونگی تولید پاک کننده های غیر یونی را بیان کند.

-         موارد استفاده از پاک کننده های غیر یونی را بیان کند.

 

  

روش آموزش:

-         آموزش به روش سخنرانی با استفاده از وسایل کمک آموزشی (دستگاه اورهد و تصاویر تکثیر شده) انجام می گیرد.

 

شرایط اجرا:

امکانات آموزشی:

-         کلاس درس

-         وسایل کمک آموزشی (دستگاه اورهد)

 

آموزش دهنده:

-         اعضاء هیئت علمی گروه بهداشت محیط  (مهندس محمد رضا شیردره)

 

منابع اصلی درس:

- گندزداها و ضد عفونی کنند ها                  دکتر کرامت اله ایماندل

 

ارزشیابی:

نحوه ارزشیابی:

-         ارزشیابی بصورت کتبی است که 100% نمره در امتحان پایان ترم محاسبه می گردد.

-         امتحان پایان ترم بصورت چهارگزینه ای است.

 

مقررات آموزشی:

- حداقل نمره قبولی                      10

- میزان غیبت مجاز در کلاس          حداکثر 4 جلسه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1388-10-13 11:01        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ