بسمه تعالی

دانشکده  بهداشت

گروه بهداشت محیط  

******************************

نام درس: نقشه برداری                                         تعداد واحد:  2 واحد نظری- عملی

شماره درس:176104                                            مسئول برنامه:معاون آموزشی دانشکده

پیش نیاز:                                                           مدت زمان ارایه درس: 1 ترم (51 ساعت )

 

اهداف کلی:

هدف کلی از ارائه این دوره آشنایی دانشجویان و افزایش آگاهی ایشان نسبت به مفاهیم زیر است:

1-      کلیات و تعاریف نقشه برداری و آشنایی اولیه با علم نقشه برداری

2-      سیستمهای تصویر و سیستمهای مختصات

3-      مقیاس نقشه- انواع نقشه ها و علائم قراردادی

4-      اندازه گیری فاصله به روش مستقیم

5-      اندازه گیری فاصله بطور افقی و روی سطح شیب دار با مانع و بدون مانع

6-      اندازه گیری فاصله به روش غیر مستقیم

7-      تعاریف ارتفاع و ا ختلاف ارتفاع- روشهای اندازه گیری

8-      تعریف زاویه- واحدهای اندازه گیری و تبدیل آنها به یکدیگر- معرفی زاویه یاب

9-      نیم رخ طولی و عرضی، نحوه عمل و محاسبات

10-نقشه های توپوگرافی- انواع و کاربردها- روش تهیه و ترسیم

11- تئوری خطا- انواع خطاها و اهمیت آنها

12- آشنایی کار با دستگاههای نقشه برداری (زاویه یاب- ترازیاب- فاصله یاب)

13- فاصله یابی با روشهای مستقیم در شرایط مختلف

14- ترازیابی به روش غیر مستقیم

15- زاویه یابی به روش مستقیم و غیر مستقیم

 

 

 

اهداف اختصاصی:

1-کلیات و تعاریف نقشه برداری و آشنایی اولیه با علم نقشه برداری

دانشجو باید بتواند:

-         تعریف نقشه را بیان کند.

-         تعریف نقشه برداری را بیان کند.

-         محدوده فعالیتهای نقشه برداری را بیان کند.

-         کاربرد نقشه برداری را در بهداشت محیط بیان کند.

 

2- سیستمهای تصویر و سیستمهای مختصات

دانشجو باید بتواند:

-         مشخصات سیستم تصویر بیضوی را بیان کند.

-         انواع سیستمهای تصویر بیضوی را نام ببرد.

-         مشخصات سیستم تصویر کروی را بیان کند.

-         مشخصات سیستم تصویر مسطحاتی را بیان کند.

-         سیستمهای مختصات در سیستم های تصویر را بیان کند.

 

3- مقیاس نقشه- انواع نقشه ها و علائم قراردادی

دانشجو باید بتواند:

-         انواع نقشه ها را نام برده کاربرد آنها را بیان کند.

-         انواع مقیاس نقشه ها را نام برده خصوصیات هر کدام را بیان کند.

-         اهمیت مقیاس در نقشه ها را بیان کرده چگونگی استفاده از آنها را شرح دهد.

-         علائم قراردادی را بیان کرده چگونگی کاربرد آنها در نقشه ها را شرح دهد.

 

4- اندازه گیری فاصله به روش مستقیم

دانشجو باید بتواند:

-         اندازه گیری فاصله به روش قدم انسانی را بیان کند.

-         اندازه گیری فاصله به روش زنجیر مساحی را بیان کند.

-         اندازه گیری فاصله به روش مترهای نواری را بیان کند.

-         اندازه گیری فاصله به روش وسایل پیرامون ثابت را بیان کند.

-         اندازه گیری فاصله به روش مفتول انوار را بیان کند.

 

5- اندازه گیری فاصله درسطوح افقی- شیب دار- با مانع و بدون مانع

دانشجو باید بتواند:

-         چگونگی اندازه گیری فاصله در زمین مسطح را بیان کند.

-         چگونگی اندازه گیری فاصله در زمین دارای شیب یکطرفه را بیان کند.

-         چگونگی اندازه گیری فاصله در زمین دارای شیب دو طرفه را بیان کند.

-         چگونگی اندازه گیری فاصله در زمین با وجود مانع را بیان کند.

-         اصلاح عملیات مترکشی در شرایط دما و نیروی کشش غیر استاندارد را بیان کند.

 

6- اندازه گیری فاصله به روش غیر مسقتیم

دانشجو باید بتواند:

-         اندازه گیری فاصله روش استادیمتری را بیان کند.

-         اندازه گیری فاصله روش پارالاکتیک را بیان کند.

-         اندازه گیری فاصله روش تله متری را بیان کند.

-         اندازه گیری فاصله روش فتوگرامتری را بیان کند.

-         اندازه گیری فاصله روش امواج الکترومغناطیس را بیان کند.

-         اندازه گیری فاصله روش محاسباتی را بیان کند.

 

7- تعاریف ارتفاع و اختلاف ارتفاع- روشهای اندازه گیری

دانشجو باید بتواند:

-         تفاوت اندازه گیری ارتفاع با سایر ابعاد در نقشه برداری را بیان کند.

-         تعریف سطح مبنای ارتفاعی را بیان کند.

-         تعاریف اختلاف ارتفاع نقاط نسبت به یکدیگر و نسبت به سطح مبنای ارتفاعی را بیان کند.

-         روشهای مستقیم تعیین اختلاف ارتفاع را بیان کند.

-         روش غیر مستقیم تعیین اختلاف ارتفاع را بیان کند.

 

8- تعریف زاویه- واحدهای اندازه گیری و تبدیل آنها- معرفی زاویه یاب

دانشجو باید بتواند:

-         انواع زاویه و کاربرد آنها را بیان کند.

-         انواع زاویه ها وکاربرد آنها را بیان کند.

-         واحدهای مختلف اندازه گیری زاویه را بیان کند.

-         چگونگی تبدیل واحدهای زاویه به یکدیگر را بیان کند.

-         ساختمان یک زاویه یاب را بیان کند.

 

9-نیم رخ طولی و عرضی، عملیات و محاسبات

دانشجو باید بتواند:

-         تعریف نیم رخهای طولی و عرضی را بیان کند.

-         اهمیت و موارد استفاده از نیم رخ طولی و عرضی را بیان کند.

-         علمیات اندازه گیری و تنظیم جداول مربوطه را بیان کند.

-         محاسبات مربوط به چگونگی ترسیم نیم رخ طولی و عرضی را بیان کند.

 

 

10-نقشه های توپوگرافی- انواع و کاربرد – روش تهیه و ترسیم

دانشجو باید بتواند:

-         تعریف نقشه توپوگرافی را بیان کند.

-         تفاوتهای نقشه توپوگرافی با سایر نقشه ها را بیان کند.

-         انواع نقشه های توپوگرافی را نام برده، کاربرد آنها را بیان کند.

-         چگونگی تهیه و ترسیم انواع نقشه های توپوگرافی را بیان کند.

 

11-تئوری خطاها- انواع خطاها و اهمیت آن

دانشجو باید بتواند:

-         علل بوجود آمدن خطا در نقشه برداری را بیان کند.

-         تفاوت خطا با اشتباه را بیان کند.

-         انواع خطاها را نام ببرد.

-         خطاهای تدریجی و تصادفی را بیان کرده، اهمیت آنها را شرح دهد.

-         عوامل ایجاد کننده خطا در عملیات مترکشی را بیان کند.

-         عوامل ایجاد کنند خطا در عملیات استادیمتری را بیان کند.

 

12-آشنایی کار با دستگاههای نقشه برداری

دانشجو باید بتواند:

-         چگونگی استقرار- آماده سازی و نحوه کار با دوربین نقشه برداری (کلاس نیوو) را انجام دهد.

-         چگونگی استقرار- آماده سازی و نحوه کار با دوربین نقشه برداری (کلاس تئودولیت) را انجام دهد.

-         فاصله یابی با روش قدم انسانی- امتداد گذاری با ژالون و مترکشی را انجام دهد.

-         فاصله یابی را با دوربینهای کلاس نیوو و کلاس تئودولیت انجام دهد.

-         ترازیابی در زمینهای مسطح با دوربین نیوو و در زمینهای شیب دار با دوربین تئودولیت را انجام دهد.

-         زاویه یابی افقی با دوربین نیوو و زاویه یابی افقی و عمودی را با دوربین تئودولیت انجام دهد.

-         استخراج عمود از مسیر مستقیم را به کمک گونیای مساحی و ژالون انجام دهد.

 

 

 

روش آموزش:

آموزش در بخش نظری به روش سخنرانی با استفاده از تصاویر تکثیر شده و حل مسائل نمونه انجام می گیرد و در بخش عملی با استفاده از وسایل تخصصی این درس شامل متر نواری ژالون- گونیای مساحی- شاقول- دوربینهای نقشه برداری (کلاس نیوو- کلاس تئودولیت) سه پایه- شاخص بطریقه عملی در فضای باز انجام می گیرد.

 

شرایط اجرا:

امکانات آموزشی:

1-      کلاس درس

2-      وسایل تخصصی کمک آموزشی (موارد فوق الذکر)

 

آموزش دهنده:

-         اعضاء هیئت علمی گروه بهداشت محیط ( مهندس محمد رضا شیردره)

 

منابع اصلی درس:

- نقشه برداری                مهندش شمس نوبخت

- نقشه برداری                دکتر ذوالفقاری

- نقشه برداری                دکتر تمدنی

 

ارزشیابی:

نحوه ارزشیابی:

1-      ارزشیابی بصورت کتبی و عملی است که 50% کل نمره در امتحان پایان ترم 10% کل نمره در امتحان میان ترم و 40% کل نمره در گزارش کارهای عملی محاسبه می گردد.

2-      امتحانهای میان ترم و پایان ترم بصورت مسائل تشریحی است که بر اساس فرمولها و روابط ریاضی در قالب حل مسائل انجام می شود.

 

مقررات آموزشی:

1- حداقل نمره قبولی                    10

2- میزان غیبت مجاز در کلاس         حداکثر 4 جلسه

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1388-10-13 11:04        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ