بسمه تعالی

دانشکده  بهداشت

گروه بهداشت محیط   

******************************

نام درس:  تصفیه آب                                            تعداد واحد: 2

مقطع: کارشناسی                                               شماره درس: 176245

پیش نیاز: میکروبیولوژی آب و فاضلاب، آزمایشهای شیمیایی آب و فاضلاب، فرآیندهای تصفیه های آّب و فاضلاب                                                                     

 مدت زمان ارایه درس: 1 ترم (34 ساعت)

 

اهداف کلی:

هدف کلی از ارائه این دوره آشنایی دانشجویان با مفاهیم زیر می باشد:  

1-      کیفیت آب آشامیدنی

2-      خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی آب آشامیدنی

3-      آشغالگیری

4-      ته نشینی اولیه

5-      حذف مواد معلق و کلوئیدی

6-      انعقاد و لخته سازی

7-      ته نشینی ثانویه

8-      صافیهای شنی

9-      صافیهای تحت فشار

10-کلر زنی

11- سختی گیری

12- حذف آهن و منگنز

13- حذف فلوئور

14- حذف نیترات و سولفات

15- حذف رنگ و بو

 

 

اهداف اختصاصی:

1- منابع آب و کیفیت آب آشامیدنی

دانشجو باید بتواند:

-         مقدمه ای بر بیلان آبی را بیان کند.

-         قوانین و استانداردها در این زمینه را بیان کند.

-         تاریخچه تصفیه آب را بیان کند.

 

2- خصوصیات آب آشامیدنی

دانشجو باید بتواند:

-         خصوصیات فیزیکی آب را بیان کند.

-         خصوصیات شیمیایی آب را بیان کند.

-         خصوصیات بیولوژیکی آب را بیان کند.

-         بیماریهای منتقله از طریق آب را بیان  کند.

-         مسمومیت با سرب و فلوراید از راه آب را توضیح دهد.

-         رادیو اکتیو در آب را بیان کند.

 

3- روشهای تصفیه آب  

دانشجو باید بتواند:

-         روش های کلی تصفیه آب را بیان کند.

       -    آشغالگیری و نحوه آشغالگیری را بیان کند.

-         انواع آشغالگیری ها را بیان کند.

-         محاسبات هیدرولیکی مربوط به آشغالگیری را بیان کند.

 

4- ته نشینی اولیه ( مقدماتی )  

دانشجو باید بتواند:

-         قوانین اصلی رسوب را بیان کند.

-         قانون استوکس را بیان کند.

-         محاسبات هیدرولیکی حوضچه های ته نشینی ساده را بیان کند.

-         طراحی هیدرولیکی حوضچه های ته نشینی را بیان کند.

 

5- حذف مواد معلق و کلوئیدی  

دانشجو باید بتواند:

-         ساختار فیزیکی رس را بیان کند.

-         مواد کلوئیدی را معرفی کند.

-         آزمایش هیدرومتری را بیان کند.

 

 

6- انعقاد و لخته سازی

دانشجو باید بتواند:

-         پدیده انعقاد فیزیکی و شیمیایی را بیان کند.

-         مواد منعقد کننده و کمک منعقد کننده را معرفی کند.

-         میزان ماده منعقد کننده مورد نیاز را محاسبه کند.

-         روش طراحی حوضچه انعقاد را بیان کند.

-         فرآیند لخته سازی را بیان کند.

-         محاسبه حوضچه لخته ساز و هیدرولیک آن را بیان کند.

 

7- ته نشینی

دانشجو باید بتواند:

-         انواع ته نشینی را بیان کند.

-         ته نشینی ذرات مجزا را بیان کند.

-         سوسپانسیونهای لخته ای و چگونگی ته نشینی آنها را بیان کند.

-         ته نشینی با مانع ( Hindered ) را بیان کند.

-         روش طراحی حوضچه های ته نشینی را بیان کند.

 

8- صافیهای شنی

دانشجو باید بتواند:

-         انواع فیلتر های شنی را بیان کند.

-         روش کار فیلتر های شنی تند را بیان کند.

-         تئوری فیلتراسیون در محیطهای درشت دانه را بیان کند.

-         محیط های مختلط فیلترهای شنی را بیان کند.

-         نرخ فیلتراسیون را بیان کند.

-         سیستم زهکشی فیلترهای شنی را بیان کند.

-         مراحل شستشوی فیلتر ها را بیان کند.

-         مشکلات بهره برداری فیلترهای شنی را بیان کند.

-         صافیهای تحت فشار را تعریف کند.

 

9- کلر زنی

دانشجو باید بتواند:

-         میزان مجاز کلر در آب را بیان کند.

-         کلریناسیون و روش آن را بیان کند.

-         نحوه تشکیل کلرآمین ها را بیان کند.

-         روش استفاده از گاز کلر را بیان کند.

-         هیپوکلریناسیون را شرح دهد.

-         ازناسیون را شرح دهد.

10- سختی گیری

دانشجو باید بتواند:

-         روش آب آهک و سودا در سختی گیری را بیان کند.

-         روش تعویض یون در سختی گیری آب را بیان کند.

-         تعویض هیدورژن و Demineralization  را بیان کند.

-         روش Desalination  را بیان کند.

 

11- حذف آهن و منگنز

دانشجو باید بتواند:

-         طراحی حوضچه های هوادهی جهت اکسیداسیون آهن و منگنز را انجام دهد.

 

12- حذف فلوئور

     -    نیاز به وجود فلوئور در آب را بیان کند. 

    -     حدود استاندار فلوئور در آب را بیان کند.

   -      روشهای حذف فلوئور در آب را بیان کند.

  -      روش اضافه کردن فلوئور در آب را بیان کند.

 

13- حذف نیترات و سولفات

دانشجو باید بتواند:

-         بیماری متهموگلوبینا و علت آن را بیان کند.

-         عوارض ناشی از وجود سولفات در آب را بیان کند.

-         روشهای کاهش و حذف نیترات و سولفات را بیان کند.

 

14- رنگ و بو

دانشجو باید بتواند:

-         روشهای اندازه گیری رنگ و بو در آب را بیان کند.

-         استانداردها و حدود مجاز رنگ و بو در آب را بیان کند.

-         روشهای حذف رنگ  از آب را بیان کند.

-         روشهای حذف یا کاهش بو را بیان کند.

 

 

  

آموزش دهنده:

عضو هیات علمی گروه بهداشت محیط

( محمد علی بقاء پور )

 

منابع اصلی درس:

1-      دکتر محمد چالش امیری، اصول تصفیه آب، انتشارات ارکان، چاپ دوم، 1378

2-      دکتر ناصر رازقی، تصفیه، انتقال و توزیع آب، جهاد دانشگاهی دانشکده بهداشت دانشگاه تهران.

 

3- E.W. steel, water supply and sewerage, McGraw – Hill Book company, 1992.

 

ارزشیابی

ارزشیابی به صورت کتبی می باشد.

 

نحوه محاسبه نمره کل:

آزمون کتبی                       85% کل نمره

تکالیف                                15% کل نمره

 

 

 

 جدول زمانبندی

 

سرفصل مطالب

سر فصل مطالب

سر فصل مطالب

مقدمه ای بر بیلان آبی، مروری بر قوانین و استانداردها، تاریخچه تصفیه آب

کلوئیدها و ساختار فیزیکوشیمیایی رس، آزمایش هیدرومتری، کدروت و رنگ ناشی از مواد کلوئیدی

کلر درآب، کلریناسیون، کلرآمین ها، کلریناسیون نقطه شکست

خصوصیات فیزیکی آب آشامیدنی، خصوصیات شیمیایی،  خصوصیات بیولوژیکی

شرح پدیده انعقاد،  معرفی مواد منعقد کننده و کمک منعقد کننده،  محاسبه میزان مصرف این مواد

استفاده از گاز کلر، هیپوکریناسیون ، ازناسیون

 

بیماریهای منتقله از طریق آب، مسمویت با سرب و فلوراید، رادیو اکتیو یته در آب

طراحی حوضچه انعقاد، فرآیند لخته سازی،  محاسبه هیدرولیکی حوضچه لخته ساز و هیدرولیک آن  

انواع تکنیکهای گندزدایی، سختی گیری، روش آب آهک و سودا

معرفی روشهای تصفیه آب، آشغالگیری، معرفی انواع آشغالگیری

انواع ته نشینی، ته نشینی ذرات مجزا، سوسپانسیون های لخته ای و ته نشینی آنها،  ته نشینی با مانع

روش تعویض یون،  تعویض هیدروژن

Demineralization

محاسبات هیدرولیکی آَشغالگیریها، ته نشینی مقدماتی، قوانین اصلی رسوب

انواع فیلتر ها، فیلترهای تند، تئوری فیلتراسیون، محیط های مختلط

Desalination  ، حذف آهن و منگنز،  حذف فلوئور

قانون استوکس،  محاسبات هیدرولیکی حوضچه های ته نشینی، طراحی هیدرولیکی حوضچه های ته نشینی

نرخ فیلتراسیون، سیستم زهکشی مراحل شستشوی فیلتر، صافیهای تحت فشار، مشکلات بهره برداری از فیلتر ها

 

 

ارایه درس: 1 ترم (34 ساعت)

 

اهداف کلی:

هدف کلی از ارائه این دوره آشنایی دانشجویان با مفاهیم زیر می باشد:  

1-      کیفیت آب آشامیدنی

2-      خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی آب آشامیدنی

3-      آشغالگیری

4-      ته نشینی اولیه

5-      حذف مواد معلق و کلوئیدی

6-      انعقاد و لخته سازی

7-      ته نشینی ثانویه

8-      صافیهای شنی

9-      صافیهای تحت فشار

10-کلر زنی

11- سختی گیری

12- حذف آهن و منگنز

13- حذف فلوئور

14- حذف نیترات و سولفات

15- حذف رنگ و بو

 

 

اهداف اختصاصی:

1- منابع آب و کیفیت آب آشامیدنی

دانشجو باید بتواند:

-         مقدمه ای بر بیلان آبی را بیان کند.

-         قوانین و استانداردها در این زمینه را بیان کند.

-         تاریخچه تصفیه آب را بیان کند.

 

2- خصوصیات آب آشامیدنی

دانشجو باید بتواند:

-         خصوصیات فیزیکی آب را بیان کند.

-         خصوصیات شیمیایی آب را بیان کند.

-         خصوصیات بیولوژیکی آب را بیان کند.

-         بیماریهای منتقله از طریق آب را بیان  کند.

-         مسمومیت با سرب و فلوراید از راه آب را توضیح دهد.

-         رادیو اکتیو در آب را بیان کند.

 

3- روشهای تصفیه آب  

دانشجو باید بتواند:

-         روش های کلی تصفیه آب را بیان کند.

       -    آشغالگیری و نحوه آشغالگیری را بیان کند.

-         انواع آشغالگیری ها را بیان کند.

-         محاسبات هیدرولیکی مربوط به آشغالگیری را بیان کند.

 

4- ته نشینی اولیه ( مقدماتی )  

دانشجو باید بتواند:

-         قوانین اصلی رسوب را بیان کند.

-         قانون استوکس را بیان کند.

-         محاسبات هیدرولیکی حوضچه های ته نشینی ساده را بیان کند.

-         طراحی هیدرولیکی حوضچه های ته نشینی را بیان کند.

 

5- حذف مواد معلق و کلوئیدی  

دانشجو باید بتواند:

-         ساختار فیزیکی رس را بیان کند.

-         مواد کلوئیدی را معرفی کند.

-         آزمایش هیدرومتری را بیان کند.

 

 

6- انعقاد و لخته سازی

دانشجو باید بتواند:

-         پدیده انعقاد فیزیکی و شیمیایی را بیان کند.

-         مواد منعقد کننده و کمک منعقد کننده را معرفی کند.

-         میزان ماده منعقد کننده مورد نیاز را محاسبه کند.

-         روش طراحی حوضچه انعقاد را بیان کند.

-         فرآیند لخته سازی را بیان کند.

-         محاسبه حوضچه لخته ساز و هیدرولیک آن را بیان کند.

 

7- ته نشینی

دانشجو باید بتواند:

-         انواع ته نشینی را بیان کند.

-         ته نشینی ذرات مجزا را بیان کند.

-         سوسپانسیونهای لخته ای و چگونگی ته نشینی آنها را بیان کند.

-         ته نشینی با مانع ( Hindered ) را بیان کند.

-         روش طراحی حوضچه های ته نشینی را بیان کند.

 

8- صافیهای شنی

دانشجو باید بتواند:

-         انواع فیلتر های شنی را بیان کند.

-         روش کار فیلتر های شنی تند را بیان کند.

-         تئوری فیلتراسیون در محیطهای درشت دانه را بیان کند.

-         محیط های مختلط فیلترهای شنی را بیان کند.

-         نرخ فیلتراسیون را بیان کند.

-         سیستم زهکشی فیلترهای شنی را بیان کند.

-         مراحل شستشوی فیلتر ها را بیان کند.

-         مشکلات بهره برداری فیلترهای شنی را بیان کند.

-         صافیهای تحت فشار را تعریف کند.

 

9- کلر زنی

دانشجو باید بتواند:

-         میزان مجاز کلر در آب را بیان کند.

-         کلریناسیون و روش آن را بیان کند.

-         نحوه تشکیل کلرآمین ها را بیان کند.

-         روش استفاده از گاز کلر را بیان کند.

-         هیپوکلریناسیون را شرح دهد.

-         ازناسیون را شرح دهد.

10- سختی گیری

دانشجو باید بتواند:

-         روش آب آهک و سودا در سختی گیری را بیان کند.

-         روش تعویض یون در سختی گیری آب را بیان کند.

-         تعویض هیدورژن و Demineralization  را بیان کند.

-         روش Desalination  را بیان کند.

 

11- حذف آهن و منگنز

دانشجو باید بتواند:

-         طراحی حوضچه های هوادهی جهت اکسیداسیون آهن و منگنز را انجام دهد.

 

12- حذف فلوئور

     -    نیاز به وجود فلوئور در آب را بیان کند. 

    -     حدود استاندار فلوئور در آب را بیان کند.

   -      روشهای حذف فلوئور در آب را بیان کند.

  -      روش اضافه کردن فلوئور در آب را بیان کند.

 

13- حذف نیترات و سولفات

دانشجو باید بتواند:

-         بیماری متهموگلوبینا و علت آن را بیان کند.

-         عوارض ناشی از وجود سولفات در آب را بیان کند.

-         روشهای کاهش و حذف نیترات و سولفات را بیان کند.

 

14- رنگ و بو

دانشجو باید بتواند:

-         روشهای اندازه گیری رنگ و بو در آب را بیان کند.

-         استانداردها و حدود مجاز رنگ و بو در آب را بیان کند.

-         روشهای حذف رنگ  از آب را بیان کند.

-         روشهای حذف یا کاهش بو را بیان کند.

 

 

  

آموزش دهنده:

عضو هیات علمی گروه بهداشت محیط

( محمد علی بقاء پور )

 

منابع اصلی درس:

1-      دکتر محمد چالش امیری، اصول تصفیه آب، انتشارات ارکان، چاپ دوم، 1378

2-      دکتر ناصر رازقی، تصفیه، انتقال و توزیع آب، جهاد دانشگاهی دانشکده بهداشت دانشگاه تهران.

 

3- E.W. steel, water supply and sewerage, McGraw – Hill Book company, 1992.

 

ارزشیابی

ارزشیابی به صورت کتبی می باشد.

 

نحوه محاسبه نمره کل:

آزمون کتبی                       85% کل نمره

تکالیف                                15% کل نمره

 

 

 

 جدول زمانبندی

 

سرفصل مطالب

سر فصل مطالب

سر فصل مطالب

مقدمه ای بر بیلان آبی، مروری بر قوانین و استانداردها، تاریخچه تصفیه آب

کلوئیدها و ساختار فیزیکوشیمیایی رس، آزمایش هیدرومتری، کدروت و رنگ ناشی از مواد کلوئیدی

کلر درآب، کلریناسیون، کلرآمین ها، کلریناسیون نقطه شکست

خصوصیات فیزیکی آب آشامیدنی، خصوصیات شیمیایی،  خصوصیات بیولوژیکی

شرح پدیده انعقاد،  معرفی مواد منعقد کننده و کمک منعقد کننده،  محاسبه میزان مصرف این مواد

استفاده از گاز کلر، هیپوکریناسیون ، ازناسیون

 

بیماریهای منتقله از طریق آب، مسمویت با سرب و فلوراید، رادیو اکتیو یته در آب

طراحی حوضچه انعقاد، فرآیند لخته سازی،  محاسبه هیدرولیکی حوضچه لخته ساز و هیدرولیک آن  

انواع تکنیکهای گندزدایی، سختی گیری، روش آب آهک و سودا

معرفی روشهای تصفیه آب، آشغالگیری، معرفی انواع آشغالگیری

انواع ته نشینی، ته نشینی ذرات مجزا، سوسپانسیون های لخته ای و ته نشینی آنها،  ته نشینی با مانع

روش تعویض یون،  تعویض هیدروژن

Demineralization

محاسبات هیدرولیکی آَشغالگیریها، ته نشینی مقدماتی، قوانین اصلی رسوب

انواع فیلتر ها، فیلترهای تند، تئوری فیلتراسیون، محیط های مختلط

Desalination  ، حذف آهن و منگنز،  حذف فلوئور

قانون استوکس،  محاسبات هیدرولیکی حوضچه های ته نشینی، طراحی هیدرولیکی حوضچه های ته نشینی

نرخ فیلتراسیون، سیستم زهکشی مراحل شستشوی فیلتر، صافیهای تحت فشار، مشکلات بهره برداری از فیلتر ها

 

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1388-10-27 14:12        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ