راهنمای مطالعاتی، طرح درس و طرح دوره دروس کارشناسی ارشد ارگونومی

نام درس

راهنمای مطالعاتی

طرح درس

طرح دوره

آشنایی با بیماری های اسکلتی- عضلانی

مشاهده

مشاهده

مشاهده

آمار تحلیلی

مشاهده

مشاهده

مشاهده

آنتروپومتری

مشاهده

مشاهده

مشاهده

ارگونومی در طراحی

مشاهده

مشاهده

مشاهده

ارگونومی شناختی

مشاهده

مشاهده

مشاهده

ارگونومی محیطی

مشاهده

مشاهده

مشاهده

ارگونومی مشارکتی

مشاهده

مشاهده

مشاهده

اصول و مبانی ارگونومی

مشاهده

مشاهده

مشاهده

بیومکانیک شغلی

مشاهده

مشاهده

مشاهده

خطای انسانی و ایمنی سیستم ها

مشاهده

مشاهده

مشاهده

روانشناسی در ارگونومی

مشاهده

مشاهده

مشاهده

روش های ارزیابی در ارگونومی

مشاهده

مشاهده

مشاهده

روش های تحقیق در علوم بهداشتی

مشاهده

مشاهده

مشاهده

زبان تخصصی

مشاهده

مشاهده

مشاهده

سیستم های اطلاع رسانی پزشکی

مشاهده

مشاهده

مشاهده

فیزیولوژی کار

مشاهده

مشاهده

مشاهده

ماکروارگونومی

مشاهده

مشاهده

مشاهده

مباحث ویژه در ارگونومی

مشاهده

مشاهده

مشاهده

پایان نامه

-

-

-

 

 

راهنمای مطالعاتی، طرح درس و طرح دوره دروس PhD ارگونومی

نام درس

راهنمای مطالعاتی

طرح درس

طرح دوره

آنتروپومتری

مشاهده

مشاهده

مشاهده

ارزیابی عملکرد انسانی

مشاهده

مشاهده

مشاهده

ارگونومی در طراحی

مشاهده

مشاهده

مشاهده

اصول مقاله نویسی

مشاهده

مشاهده

مشاهده

بیومکانیک

مشاهده

مشاهده

مشاهده

روش تحقیق و تحلیل های آماری پیشرفته

مشاهده

مشاهده

مشاهده

سمینار

مشاهده

مشاهده

مشاهده

طراحی مطالعات آزمایشگاهی

مشاهده

مشاهده

مشاهده

عوامل رفتاری در پیشگیری از آسیب

مشاهده

مشاهده

مشاهده

کنترل حرکت

مشاهده

مشاهده

مشاهده

ماکروارگونومی

مشاهده

مشاهده

مشاهده

مباحث ویژه در ارگونومی

مشاهده

مشاهده

مشاهده

مدلسازی و شبیه سازی در ارگونومی

مشاهده

مشاهده

مشاهده

مدل ها و روش های ارزیابی استرس شغلی

مشاهده

مشاهده

مشاهده

مهندسی شناختی

مشاهده

مشاهده

مشاهده

پایان نامه

-

-

-

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-12-4 11:13        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ