اسامی دانش آموختگان کارشناسی ارشد رشته ارگونومی

ردیف

نام و نام خانوادگی

سال ورود

نشانی پست الکترونیک

1

هادی دانشمندی

87

daneshmand@sums.ac.ir

2

فرشاد ارغوانی

87

farshad_arghvani@yahoo.com

3

مصطفی برزیده

88

ba_mo61@yahoo.com

4

علیرضا زمانیان

88

zamanian1@yahoo.com

5

حمیدرضا بابایی

89

babaei80@gmail.com

6

علیرضا بشارتی

89

alireza1798@yahoo.com

7

اصغر نیکروش

89

karsp-24@yahoo.com

8

ناصر دهقان

89

dehghan.naser@gmail.com

9

بهاره گل آقایی

90

bahar_golara63@yahoo.com

10

حمید سلمانی ندوشن

90

one.hsn@gmail.com

11

نجمه کارگر

90

nh.kargar@gmail.com

12

شقایق کوهی بوشهری

90

sh.kouhi.b@gmail.com

13

مرجان کیانی

90

marjankiani66@yahoo.com

14

مريم رفیعی

91

rafiee777@gmail.com

15

اديبه عبدی

91

abdi.adibe91@gmail.com

16

الهام سلورزي

91

Elham_salvarzi@yahoo.com

17

تكتم بالنده

91

haveltb80@yahoo.com

18

جمیله جاودانی

91

r.javdani@yahoo.com

19

سید میثم مرتضوی

92

kohgool@yahoo.com

20

یوسف حسن شاهی

92

hasanshahi313@yahoo.com

21

زهرا مومنی

92

herfei54@yahoo.com

22

آمنه حسینی

93

yhb3241@gmail.com

23

زهرا خسروی

93

khosravi_23@yahoo.com

24

علی شعبانی

93

alishabani816461@gmail.com

25

الهه سادات موسوی

93

elahe.mousavi67@gmail.com

 

 

 

اسامی دانش آموختگان دکتری رشته ارگونومی

ردیف

نام و نام خانوادگی

سال ورود

نشانی پست الکترونیک

1

هادی دانشمندی

93

daneshmand@sums.ac.ir

 

÷

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-4-13 9:54        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ