راهنمای بخشهای مختلف کارآموزی

کارآموزی دانشجویان رشته مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار به بخش های زیر تقسیم بندی می شود:

الف-کارگاههای آموزشی کاربردی:

در این قسمت جهت آماده سازی بیشتر دانشجویان با نیازمندیهای بازار کار، کارگاههای آموزشی کابردی زیر در قالب درس کارآمزوی  زیر برای دانشجویان برگزار می شود:

ردیف

نام کارگاه

مدرس

تعداد ساعات

1

عوامل بیولوژیکی محیط کار

دکتر سلیمانی

17

2

اصول نقشه کشی و نقشه خوانی صنعتی،معماری و تاسیسات صنعتی و نرم افزار اتوکد

دکتر جعفری

17

3

روش تحقیق

دکتریوسفی نژاد

34

4

اصطلاحات تخصصی بهداشت حرفه ای

دکتر سلیمانی

34

5

 نرم افزارهای کاربردی در بهداشت حرفه ای و ایمنی کار (نرم افزارهای End note, ExcelوSpss ، PHA-Pro ، Surfer، ALOHA و ....)

دکترمیراحمدزاده

17

6

حوادث ناشی از کار

دکتر کمالی نیا

17

7

آشنایی با کتابچه OEL

دکتر جهانگیری

34

8

بهداشت حرفه ای و فن آوری های نوین

دکتر جهانگیری

17

9

ایمنی و بهداشت حرفه ای در مشاغل خاص (بیمارستان، کشاورزی، ساختمان سازی)

دکتر کمالی نیا

34

 ب-آشنایی با مرکز بهداشت و  اداره کار

در این قسمت دانشجویان با تشکیلات ایمنی و بهداشت حرفه ای در مراکز بهداشتی و وزارت کار، رفاه و تامین اجتماعی آشنا می شوند.  مهمترین موضوعات مورد نظر در این بخش عبارت است از:

-آشنایی با سطوح مختلف نظام ارائه خدمات سلامت در ساختار شبکه بهداشت

-آشنایی با جایگاه بهداشت حرفه ای در ساختار وزارت بهداشت

-آشنایی با شرح وظایف کاردان و کارشناش بهداشت حرفه ای

-آشنایی با برنامه و طرح های بهداشت حرفه ای ابلاغ شده از وزارت بهداشت

- آشنایی با اصول بازدید از کارگاه ها و کارخانه ها و نحوه تکمیل فرم های بازدید تک واحدی و چند واحدی

- آشنایی باسامانه جامع بازرسی در بخش بهداشت حرفه ای

- آشنایی باآزمایشگاه های تخصصی بهداشت حرفه ای و خدمات آن

-آشنایی با نحوه تکمیل و گزارش فرم های عملکردی و آماری بهداشت حرفه ای

- آشنایی با انتظارات مرکز بهداشت از کارشناس بهداشت حرفه ای مستقر در صنایع و سایر ارگان ها

- آشنایی بابرنامه های واحد مبازره با بیماری ها در خصوص کارگران شاغل در صنایع

- آشنایی با شرح وظایف بازرسین اداره کار

- آشنایی با قوانین ،آیین نامه ها و دستورالعمل های مورد استفاده در اداره کار در خصوص ایمنی و سلامت محیط کار

- آشنایی با دستورالعمل و آیین نامه های کمیته حفاظت فنی

- آشنایی با نحوه تنظیم گزارش حادثه و الزامات قانونی مرتبط با آن توسط بازرسین

- آشنایی با دستورالعمل آیین نامه های مشاغل سخت و زیان آور و وظایف کمیته های مربوط به آن

- آشنایی با انتظارات ادارات بازرسی کار از کارشناسان مستقر در صنایع و سایر ارگان ها

- آشنایی با فرایند پاسخ گویی به شکایات مرتبط  با ایمنی و سلامت شاغلین

- آشنایی با شرح وظایف سازمان تامین اجتماعی در سلامت شغلی کارگران

- آشنایی کلی با قوانین،آیین نامه ها و دستورالعمل های مرتبط با سلامت شاغلین در سازمان تامین اجتماعی

- آشنایی با مواد 60 و 65 قانون سازمان تامین اجتماعی  و تکلیف کافرمایان در حوادث شغلی

- آشنایی با دستورالعمل معاینات شغلی و نحوه تکمیل فرم معاینات و الزامات قانونی مرتبط با آن

- آشنایی با تست های کلینیکی و پارا کلینیکی مرتبط با معاینات شغلی

- آشنایی با نحوه گزارش دهی بیماری های شغلی توسط مراکز طب کار

 پ-انجام پروِژه تحقیقاتی:

هدف اصلی از ارائه درس پروژه در رشته‌ی مهندسی بهداشت حرفه‌ای در مقطع کارشناسی به‌عنوان درس تخصصی، این است که دانشجو آنچه در دروس اصلی، تخصصی و اختیاری خود فراگرفته است را در سطحی بالاتر در یک قالب مشخص عرضه کند.

موضوع تحقیق یک پروژه می‌تواند بسیار متنوع باشد. به طور کلی اولین قدم در اجرای یک پروژه، انتخاب و تصویب موضوع پروژه است که با هماهنگی با استاد راهنما انجام می‌شود. انتخاب عنوان پروژه یک قدم مهم است. عنوان پروژه بایستی گویا و غیرکلی باشد و در عین حال لازم نیست ریزترین جزئیات تحقیق را در بر داشته باشد.

در مرحله بعد، ابتدا بایستی ابعاد تحقیق و اهداف کلی، اختصاصی و کاربردی تحقیق کاملاً روشن شود. توضیح و توصیف اصل مسئله ابتدا باید برای خود محقق آشکار باشد. پس از آن به کمک روش‌های تحقیق، انجام پژوهش شروعمی‌شود. در این قسمت، بررسی متون علمی ازجملهکتاب‌ها، پایان‌نامه‌های دانشگاهی، مقالات علمی و مجلات تخصصی اهمیت دارد. سپس، جامعه آماری، روش صحیح جمع‌آوریداده‌ها و مقیاس‌های اندازه‌گیری معرفی شده و خطاهای احتمالی در تحلیل بررسی شده و محدودیت‌های تحقیق به‌وضوح مشخص می‌شوند.درنهایتداده‌های مورد نیاز، جمع‌آوری شده و تجزیه و تحلیل می‌شود و یافته‌هادر یک قالب واضح و شفافبه‌صورت"پوستر" در ابعاد 120*80 سانتی متر ارائه می‌شود. فایل خام پوستر (به فرمت Publisher) در قسمت فرم ها و راهنماها (بخش کارآموزی) قابل دسترسی است.

 ت-بازدید از صنایع:

هدف از این درس بازدید از صنایع آشنایی دانشجویان با صنایع مختلف و بررسی جنبه های ایمنی و بهداشت حرفه ای است. برای هر بازدید،در مرحله اول با کارخانجات مختلف در سطح شهر و یا شهرک های صنعتی اطراف شهر مکاتبه شده و طبق جدول زمانبندی درخواست بازدید از صنعت بعمل می آید.پس از موافقت صنعت با تاریخ و ساعت بازدید، دانشجویان بایستی در روز و ساعت مقرر،در دانشکده حاضر شده و به همراه استاد مربوطه در کارخانه حضور بهم رسانند.در طی بازدید دانشجو موظف است کلیه اطلاعات موجود از قبیل محل کارخانه ،تاریخچه شرکت،وسعت،تعداد کارکنان،مواد اولیه،مواد بینابینی و محصولات و . . .را از طریق توضیحات کارشناس و با مراجعه با سایت کارخانه در اینترنت بدست آورد.پس از جمع آوری اطلاعات کلی در مورد کارخانه ،دانشجو موظف است فرایند تولید کارخانه را به طور کامل در گزارش درج کرده و در پایان به نواقص بهداشتی و ایمنی کارخانه پرداخته و تمام موارد بهداشتی،ایمنی و ارگونومی را که مشاهده کرده را به همراه ارائه ی راه حل کنترلی جهت عوامل زیان آور محیط کار در قالب گزارش نهایی (مندرج در بخش فرم ها و راهنماهای کاراموزی)  به استاد مربوط به ارائه نماید.

 ث-کارآموزی در عرصه 2(کارآموزی در صنعت):

دوره "کارآموزي در صنعت" شامل 153 ساعت حضور در صنعت می باشد که يکي از بخشهای اصلي در دوره آموزشی رشته هاي تحصيلي مرتبط با موضوعات ايمني و بهداشت حرفه اي است که با هدف آشنايي دانشجويان با محيط هاي شغلي و جنبه هاي کاربردي دروس فراگرفته شده در طول دوره تحصيل و در نهايت آماده سازي آنها جهت ورود به محيط کار، در سرفصلهاي درسي پيش بيني گرديده است. عدم وجود يک منبع جامع به عنوان راهنما در اين زمينه سبب شده است که در برخي موارد استفاده بهينه و قابل انتظار از اين درس به عمل نيامده و دانشجويان با سردرگمي در حين دوره کارآموزي خود مواجهه شوند.

با توجه به موارد فوق گروه مهندسی بهداشت حرفه ای براي اولين بار در کشور کتابی با عنوان "راهنمای کار آموزی در صنعت" تهیه نموده که به عنوان منبعي جهت ساماندهي و هدفمند نمودن فعاليتهاي دانشجويان در حين دوره کارآموزي در صنعت مورد استفاده قرار گیرد.

بر اساس سرفصل درس کارآموزي این فعالیت ها در شش بخش  به شرح زیر انجام می شود:

 

بخش اول-کلیات

-آشنايي با صنعت

-اخلاق حرفه اي

-آشنايي با واحد ايمني و بهداشت کارخانه

-نکات ايمني و انضباطي در حين کارآموزي

بخش دوم-ایمنی صنعتی

-ارزیابی و مدیریت ریسک

-آشنایی با کمیته حفاظت فنی بهداشت کار

-بازرسی ایمنی

-آموزش ایمنی

-گزارش حوادث

-سیستم های مدیریت یکپارچه

-ایمنی حریق

-ایمنی مواد شیمیایی

-ایمنی برق

-ایمنی ماشین آلات

-تجهیزات حفاظت فردی

-واکنش در شرایط اضطراری

 

بخش سوم-عوامل شیمیایی زیان آور

-شناسایی مواد شیمیایی محیط کار

-ارزیابی ریسک مواد شیمیایی محیط کار

-کنترل عوامل شیمیایی محیط کار

-آشنایی با سیستم تهویه موضعی

-آشنایی با روشهای ارزیابی سیستم تهویه موضعی

-آشنایی با طراحی و کارکرد سیستم تهویه عمومی

بخش چهارم-عوامل فیزیکی زیان آور

-اندازه گیری و ارزیابی صدا در محیط کار

- اندازه گیری و ارزیابی ارتعاش در محیط کار

- اندازه گیری و ارزیابی روشنایی در محیط کار

- اندازه گیری و ارزیابی تنش های حرارتی در محیط کار

- اندازه گیری و ارزیابی تشعشات در محیط کار

- اندازه گیری و ارزیابی میدانهای مغناطیسی در محیط کار

بخش پنجم-ارگونومی

-شناسایی مخاطرات ارگونومیک محیط کار

-ارزیابی پوسچر

-ارزیابی آنتروپومتریک ایستگاه کار

-تعیین خستگی عمومی در فعالیتهای دینامیک

بخش ششم-سم شناسی و بیماریهای ناشی از کار

- معاینات شغلی و بیماریهای ناشی از کار

-دستورالعمل تهیه و تکمیل فر م شناسنامه  بهداشت حرفه ای شغل

-نحوه محاسبه شاخص های انجام معاینات شغلی

-سم شناسی

-اسپیرومتری

-شنوایی سنجی

 


تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-10-30 10:36        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ