عناوین کتب فارسی در زمینه بهداشت حرفه ای کتابخانه دانشکده بهداشت

ردیف
نویسنده
عنوان
تاریخ
1
محمدفام، ایرج
تجهیزات حفاظت فردی
1382
2
اندرسون، ادوین
تهویه مطبوع خانگی و صنعتی
1381
3
کاکوئی، حسین
روشنائی در بهداشت و ایمنی
1383
4
بهرامی، عبدالرحمان
روشهای نمونه برداری و تجزیه آلاینده ها در هوا
1378
5
والدرون
بهداشت شغلی و طب کار (پیشگیری، تشخیص و درمان)
1370
6
کاظمی، بابک
حفاظت صنعتی: به انضمام مواد 51 تا 119 قانون کار
1372
7
اشراقی، رحمت الله
بهداشت شغلی و پیشگیری حوادث کار
1351
8
فیروزیان، هرمز
بهداشت صنعتی و بیماریهای شغلی
1353
9
___
تشخیص زودرس بیماریهای ناشی از کار
1377
10
گروسیان، ناصر
بهداشت صنعتی
1353
11
فیزنت، استفان
انسان، انتروپومتری، ارگونومی و طراحی
1375
12
زنگنه، محمدمظفر
روشنائی فنی
1348
13
محمدفام، ایرج
مهندسی ایمنی
1382
14
___
آئین نامه حفاظت و بهداشت کار
1376
15
منظم، محمدرضا
ارتعاش
1375
16
سید صومعه، میرغنی
سئوالات کاردانی به کارشناسی بهداشت حرفه ای
1375
17
ابوالفضلی، علی
آزمایشگاه ارگونومی صنعتی
1383
18
گلبابائی، فریده
انسان و تنش های حرارتی محیط کار
1381
19
گلبابائی، فریده
بهداشت شغلی در محیط های گرم، ارزیابی و پیشگیری
1383
20
___
تهویه صنعتی
1381
21
پورمهابادیان، محمد
تهویه صنعتی
1369
22
متین، امیرحسین
تهویه صنعتی: راهنمای طراحی و محاسبه برای متخصصین
1370
23
صالحی، اسرافیل
کنترل صدا در صنعت: راهنمای کاربردی برای مهندسان
1379
24
___
مبانی اکوستیک در ساختمان
 
25
استولارد، پل
مدیریت و طراحی ایمنی حریق
1379
26
کلهر، حسن
مهندسی روشنائی
1366
27
کلهر، حسن
مهندسی روشنائی
1374
28
گلمحمدی، رستم
مهندسی صدا و ارتعاش: اندازه گیری، ارزیابی، جنبه های
1378
29
هلاندر، مارتین
مهندسی عوامل انسانی در صنعت و تولید (ارگونومی)
1375
30
هلاندر، مارتین
مهندسی عوامل انسانی در صنعت و تولید (ارگونومی)
1380
31
نمازی، مینو، گردآورنده و مترجم
OH براساس استاندارد BS 8800
1381
32
موعودِی، محمدامین
] CTD سی تی دی [ از دیدگاه ارگونومی و طب کار
1383
33
سیدی، میرداود
آزمونهای کاردانی به کارشناسی بهداشت حرفه ای
1380
34
پوتز – اندرسون، ورن
اختلالات آسیب تجمعی CTDs بیماریهای اسکلتی
1380
35
منظم، محمدرضا
ارتعاش
1375
36
رئوف، الف.
ارزیابی کمی ایمنی
1382
37
چوبینه، علیرضا
ارزیابی میزان تراکم گازها و بخارات حاصل از فرآیندهای
1371
38
کرومر، کازل
ارگونومی در حمل دستی بار
1381
39
کرومر، کازل
ارگومی در حمل دستی بار
1380
40
موعودی، محمدا مین
ارگونی در عمل: جستارهای برگزیده ارگونومی
1382
41
موعودی، محمدامین، گردآورنده
ارگونومی در عمل: جستارهای برگزیده ارگونومی
1378
42
ساندرز، مارک
ارگونومی (عوامل انسانی در طراحی مهندسی)
1378
43
___
ارگونومی: فصلنامه تخصصی
 
44
صادقی نائینی، حسن
اصول ارگونومی در طراحی سیستمهای حمل دستی کالا
1379
45
رئوف، کمال الدین
اصول ایمنی در صنعت
1372
46
سازمان بین المللی کار
اصول بازبینی عوامل انسانی (علم ارگونومی) نکات بازبینی
1375
47
احمدی، بهروز
ایمنی در برق
1383
48
رجبی، محمدابراهیم
ایمنی در صنایع
1371
49
رجبی، محمدابراهیم
ایمنی در صنعت
1369
50
رجبی، محمدابراهیم
ایمنی در صنعت
1362
51
شفیع پور، محمود
ایمنی در واحدهای صنفی و حرفه ای: آنچه هر صنعت کار باید بداند
1373
52
حبیبی، احسان ا...
ایمنی کاربردی و شاخصهای عملکرد در صنعت
1383
53
زندیان اجیرلو، حسین
ایمنی و بهداشت حرفه ای
1383
54
___
ایمنی و بهداشت شغلی در برابر پرتوهای یون ساز و غیر یون
1365
55
کاظمی، بابک
ایمنی و بهداشت کار: حفاظت صنعتی به انضمام مواد 51 تا
1382
56
نبهانی، نادر
ایمنی و حفاظت فنی
1381
57
شعبان زاده، فرامرز
ایمنی و حفاظت فنی
1380
58
طوسی، محمدرضا
بررسی تأثیر عوامل محیطی کار بر سلامت کارگران در
1362
59
___
بهداشت حرفه ای، طبق سر فصل تعیین شده جهت واحد
1384
60
اشراقی، رحمت ا...
بهداشت شغلی و پیشگیری حوادث کار
1351
61
___
 
 
62
گروسیان، ناصر
بهداشت صنعتی
1353
63
فیروزیان، هرمز
بهداشت صنعتی و بیماریهای شغلی
1353
64
حلم سرشت، پریوش
بهداشت کار
1367
65
حلم سرشت، پریوش
بهداشت کار
1376
66
حلم سرشت، پریوش
بهداشت کار
1380
67
جانسون، رابرت وود
بهداشت و ایمنی در صنایع کوچک: راهنمای عملی برای
1374
68
قضائی، صمد
بیماریها و عوارض ناشی از کار (طب کار)
1371
69
قضائی، صمد
بیماریها و عوارض ناشی از کار
1376
70
هریسون، تنسلی راندولف
بیماریهای استخوان و عضله
1360
71
بطحائی، اشرف السادات
بیماریهای اسکلتی عضلانی اندام فوقانی
1381
72
___
بیماریهای بافت همبند و بیماریهای استخوان
1379
73
ادامز، رابرت
بیماریهای شغلی پوست
1372
74
___
بیماریهای عضلانی اسکلتی، بیماریهای بافت همبند...
1371
75
هریسون، تنسلی راندولف
بیماریهای مفاصل و استخوان و اختلالات ارثی بافت ها
1355
76
رنجبریان، محمد
پرسشهای چند گزینه ای عوامل زیان آور محیط کار
1378
77
رنجبریان، محمد
پرسشهای چند گزینه ای عوامل زیان آور محیط کار
1383
78
رنجبریان، محمد
پرسشهای چند گزینه ای بیماریهای شغلی 
1377
79
رنجبریان، محمد
پرسشهای چند گزینه ای بیماریهای شغلی
1379
80
رنجبریان، محمد
پرسشهای چند گزینه ای عوامل زیان آور محیط کار
1377
81
___
پیام ارگونومی: نشریه داخلی انجمن ارگونومی و مهندسی
 
82
وزارت کار و امور اجتماعی
پیشگیری حوادث ناشی از کار
1372
83
پور قاسمی، علی
پیشگیری عوارض و بیماریهای ناشی از کار با کامپیوتر
1373
84
___
تشخیص و درمان بیماریهای عضلانی اسکلتی و بافت همبند
1373
85
کاظمی، بابک
حفاظت صنعتی: به انضمام مواد 51 تا 119 قانون کار
1372
86
___
خلاصه مقالات اولین کنگره سراسری طب صنعتی و بهداشت
1367
87
___
دایره المعارف ایمنی و بهداشت کار
1379
88
ثنائی، غلامحسین
سم شناسی صنعتی
1383
89
ثنائی، غلامحسین
سم شناسی صنعتی
1358
90
ثنائی، غلامحسین
سم شناسی صنعتی
1371
91
احمدی زاده، معصومه
سم شناسی صنعتی "فلزات سنگین"
1376
92
پورقاسمی، علی
شرایط جوی محیط کار (همراه با واژه نامه تخصصی)
1375
93
قاسم خانی، مهدی
شناسائی عوامل شیمیائی زیان آور محیط کار (گارها و بخارات)
1374
94
قاسم خانی، مهدی
شناسائی عوامل شیمیائی زیان آور محیط کار (گارها و بخارات)
1368
95
چوبینه، علیرضا
شیوه های ارزیابی پوسچر در ارگونومی شغلی
1383
96
حکمت، موسی
طب کار
 
97
عقیلی نژاد، ماشاءا...
طب کار و بیماریهای شغلی
1379
98
چاچا، چارلز
طراحی پژوهش و آمار در ایمنی و بهداشت
1383
99
موعودی، محمدامین
کاربرد رنگ در ارگونومی
1379
100
چوبینه، علیرضا
کلیات بهداشت حرفه ای
1383
101
چوبینه، علیرضا
کلیات بهداشت حرفه ای
1378
102
یغمائیان، کامیار
کلیات خدمات بهداشتی
1380
103
حاجی قاسمخان، علیرضا
مبانی بهداشت حرفه ای، به انضمام حدود تماس شغلی
1383
104
افشاری، داوود
مجموعه سئوالات طبقه بندی شده ارگونومی و ایمنی در صنعت
1383
105
افشاری، داوود
مجموعه سئوالات طبقه بندی شده بیماریهای ناشی از کار
1382
106
افشاری، داوود
مجموعه سئوالات طبقه بندی شده عوامل فیزیکی و شیمیائی
1383
107
یغمائیان، کامیار
مجموعه سئوالات کنکور کاردانی به کارشناسی (ناپیوسته)
1383
108
___
مجموعه قوانین، آئین نامه های مورد استناد و طرحها
1377
109
سازمان برنامه و بودجه استان فارس
مجموعه مقالات اقتصادی و اجتماعی: بهداشت صنعتی
1371
110
همایش سراسری بهداشت حرفه ای
مجموعه مقالات چهارمین همایش سراسری بهداشت حرفه ای
1383
111
حبیبی، احسان ا...
مدیریت کاربرد ارگونومی و بهره وری
1380
112
رنجبریان، محمد
مسمومیتهای شغلی و راههای پیشگیری از آن
1381
113
قضایی، صمد
مسمومیتهای عمده ناشی از کار
1370
114
عبدلی ارمکی، محمد
مکانیک بدن و اصول طراحی ایستگاه کار (ارگونومی)
1378
115
وینشتاین، مایکل بی
ممیزی و مدیریت ایمنی کیفیت جامع، به انضمام متن
1381
116
هلاندر، مارتین
مهندسی عوامل انسانی در صنعت و تولید (ارگونومی)
1380
117
هلاندر، مارتین
مهندسی عوامل انسانی در صنعت و تولید (ارگونومی)
1375
118
مونک، تیموتی
نوبت کاری: مشکلات و رهیافتها
1384
119
مانک، تیموتی
نوبت کاری: مشکلات و رهیافتها
1375
120
پورمهابادیان، محمد
واژه نامه بهداشت حرفه ای
1363

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1390-4-7 13:40        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ