محورهای پژوهشی گروه مهندسی بهداشت حرفه ای
 
*ایمنی صنعتی وارزیابی ریسک:
-روشهای ارزیابی ریسک کمی و کیفی
-بررسی اثر بخشی سیستمهای مدیریت OHSAS 1800، HSE-MS و ... بر ایمنی محیط های کاری
-ایمنی مواد شیمیایی
-علت شناسی حوادث صنعتی
-ایمنی در محیط های بیمارستانی
-بررسی شاخصهای عملکرد ایمنی در محیطهای کاری
-بررسی فرهنگ و جو ایمنی در محیطهای کاری
-بررسی اثر بخشی روشهای ایمنی مبتنی بر رفتار بر ارتقاء سطح ایمنی
-اپیدمیولوژی علل و عوامل ایجاد حوادث شغلی
-طراحی و ساخت تجهیزات حفاظت فردی (PPE)
 
*عوامل شیمیایی:
-شیوه های نوین و کنترل آلودگی های محیط کار
-اندازه گیری و ارزیابی مواجهه کارکنان با آلاینده های شیمیایی
- اندازه گیری و ارزیابی مواجهه کارکنان با آلاینده های بیولوژیکی
-شیوه های ارزیابی کارایی سیستم های تهویه صنعتی
 
-*فن آوریهای نوین:
-ایمنی و بهداشت شغلی در کار با نانو مواد
-سم شناسی نانو مواد
-کاربرد بیوتکنولوژیکی در کنترل آلاینده های محیط کار
-ساخت و طراحی تجهیزات حفاظت فردی برای کار با نانو مواد
 
 
*عوامل فیزیکی:
-بررسی اثرات پرتوهای یونیزان و غیر یونیزان
-بررسی راهکاری کنترل پرتوهای یونیزان و غیر یونیزان
-شیوه های نوین کنترل صدا و ارتعاش در محیط کار
-بررسی عوارش صدا و ارتعاش در محیط های کاری
-اثرات فیزیولوژیک و تغییرات شدت روشنایی بر سلامت نیروی کار و پارامترهای بیولوژیکی
-اثرات غیر شنوایی مواجهه ی شغلی با صدا در محیط کار
 
*سم شناسی شغلی:
-بیماریهای تنفسی مرتبط با کار شامل بیماریهای ناشی از گرد و غبارهای فیبروژن، آلرژن و گازها و بخارات محرک
-سم شناسی فلزات سمی نظیر سرب، جیوه،کروم و ...
-تعیین بیومارکرهای حساس برای تشخیص زودرس ضایعات کبدی ناشی از کار
 
*ارگونومی:
-استرس شغلی و ارتباط آن با بیماریها و عوارض شغلی
-ریسک فاکتورهای اختلالات اسکلتی- عضلانی مرتبط با کار
-ارزیابی ارگونومیک محیط کار
-شیوه های آنالیز پوسچر
-طراحی ارگونومیک ایستگاه کار و ابزارهای دستی
-اثرات نوبت کاری بر سلامت نیروی کار
-ظرفیت انجام کار فیزیکی (PWC) و متغییرهای وابسته
-ریسک فاکتورهای ارگونومیک در صنایع کوچک
 
 
*موضوعات بین بخشی:
-ایمنی و بهداشت کارکنان در مراکز بهداشتی- درمانی
-تأثیرات متقابل عوامل فیزیکی و شیمیایی
-مسایل ایمنی و بهداشت شغلی در صنایع کوچک
 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-11-30 14:42        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ