طرح دوره گروه کارشناسی ناپیوسته بهداشت عمومی

نام درس
طرح دوره
اصول اپیدمیولوژی
بهداشت روانی واعتیاد
اکولوژی انسانی
اصول مدیریت خدمات بهداشتی
آموزش بهداشت وارتباطات
آمارحیاتی
بیوشیمی
بهداشت محیط1
بهداشت محیط2
بهداشت محیط3
بهداشت حرفه ای
پاتولوژی جغرافیای ایران
روش تحقیق درعلوم بهداشتی
بهداشت مادران وکودکان
برنامه ملی مبارزه با بیماریهای واگیر
برنامه ملی مبارزه بابیماریهای غیر واگیر واپیدمیولوژی آن
بیماریهای شایع کودکان وطرق پیشگیری
بهداشت موادغذایی
تغذیه کاربردی
بیماریهای ارثی ومشاوره ژنتیک
بهداشت باروری
توانبخشی
جمعیت شناسی وتنظیم خانواده
اقدامات بهداشتی وکمکهای اولیه
کاربرد کامپیوتر  در علوم بهداشتی
کارآموزی
اصول مدیریت خدمات بهداشتی

 
طرح دوره کارشناسی پیوسته بهداشت عمومی:

نام درس
طرح درس
نظام های سلامتی در ایران وجهان
کلیات پزشکی وبهداشت
روانشناسی وبهداشت روان
بهداشت سالمندان
بهداشت روانی، اعتیاد و مواد مخدر
اصول و کلیات خدمات بهداشتی
اصول مدیریت در خدمات بهداشتی
اصول اپیدمیولوژی
بهداشت حرفه ای
بهداشتش مادر و کودک
بهداشت محیط 1
بهداشت محیط 2
بهداشت محیط 3
بیماریهای شای کودکان وطرق پیشگیری
بهداشت باروری
بهداشت مواد غدایی

طرح دوره گروه MPH:


نام درس
طرح دوره

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-12-1 13:44        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ