راهنمای مطالعاتی گروه کارشناسی ناپیوسته بهداشت عمومی
 
 

نام درس

راهنمای مطالعاتی

اصول اپیدمیولوژی

مشاهده

اکولوژی انسانی

مشاهده

آموزش بهداشت وارتباطات

مشاهده

آمارحیاتی

مشاهده

بهداشت محیط1

مشاهده

بهداشت محیط2

مشاهده

بهداشت محیط3

مشاهده

بهداشت حرفه ای

مشاهده

روش تحقیق درعلوم بهداشتی

مشاهده

برنامه ملی مبارزه با بیماریهای واگیر

 مشاهده

بیماریهای شایع کودکان وطرق پیشگیری

مشاهده

بهداشت موادغذایی

مشاهده

تغذیه کاربردی

مشاهده

بیماریهای ارثی ومشاوره ژنتیک

مشاهده

بهداشت باروری

مشاهده

جمعیت شناسی وتنظیم خانواده

 مشاهده

اقدامات بهداشتی وکمکهای اولیه

مشاهده

کاربرد کامپیوتر در علوم بهداشتی

مشاهده

کارآموزی

مشاهده

اصول مدیریت خدمات بهداشتی

مشاهده

راهنمای مطالعاتی گروه کارشناسی پیوسته بهداشت عمومی

نام درس
راهنمای مطالعاتی
نظام های سلامتی در ایران وجهان
بیماریهای ارثی ومشاوره ژنتیک
اصول مدیریت درخدمات بهداشتی
بهداشت سالمندان
بهداشت روانی، اعتیاد و مواد مخدر
اصول و کلیات خدمات بهداشتی
بهداشت مواد غذایی
بهداشت باروری
 
بیماریهای شایع کودکان و اصول پیشگیری
بهداشت حرفه ای
بهداشت محیط 1
بهداشت محیط 2
بهداشت محیط 3

راهنمای مطالعاتی گروه MPH:

نام درس
طرح درس
سلامت روان

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-12-1 14:01        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ