- كارشناسي ناپيوسته بهداشت عمومي

 

يكي از دوره هاي آموزش عالي است كه دانشجويان اين دوره از بين فارغ التحصيلان كارداني مبارزه با بيماريها و بهداشت  خانواده ، انتخاب مي گردند.

 

3-1- هدف

هدف از دوره كارشناسي بهداشت عمومي تربيت افرادي است كه مهمترين وظائف آنها برنامه ريزي بهداشتي ، هدايت اجرائي ، كنترل ، نظارت و پشتيباني علمي و فني خدمات بهداشتي و پژوهشهاي كاربردي در سطح استان و شهرستان مي باشد و در مراكز بهداشتي استان و شهرستان مستقر شده و با مشاركت و همكاري ساير نيروهاي موجود ، نيازهاي بهداشتي منطقه تحت پوشش را جوابگو بوده و بر فعاليت كاردانهاي بهداشت و وظايف بهداشتي بهورزان نظارت نمايند.

به عبارتي كارشناس بهداشت عمومي بايد بتواند در نقش مربي بهداشت ، كارشناس برنامه ريزي خدمات بهداشتي ، كارشناس آموزش بهداشت ، كارشناس بهداشت مدارس ، كارشناس بهداشت خانواده و مبارزه با بيماريهاي واگير و غيرواگير و مسئول و مدرس آموزشگاههاي بهورزي انجام وظيفه نمايند.

3-2- طول دوره

طول مدت تحصيل در اين دوره 4 نيمسال مي باشد

3-3- تعداد واحدهاي درسي

الف) دروس عمومي          13 واحد

ب) دروس پايه                 11 واحد

ج) دروس تخصصي           35 واحد

د) كارآموزي در عرصه        12 واحد

            جمع                  71 واحد

برنامه زمان­بندي دروس دوره كارشناسي بهداشت عمومي بر اساس مصوبه 20/12/84وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
 
ترم اول
دیف
نام درس
شماره درس
تعداد واحد
درس پیش نیاز
پایه- اصلی اختصاصی- عمومی
ملاحظات
عملی
نظری
1
تفسير موضوعي قرآن
1-261211
-
2
-
عمومي
 
2
انديشه اسلامي 2
2-261207
-
2
-
عمومي
 
3
زبان­انگليسي­عمومي2 (نيمه خصوصي)
221202
-
4
-
عمومي
 
4
اصول اپيدميولوژي
175210
-
2
-
پايه­واصلي
 
5
بهداشت رواني واعتياد
175201
-
2
-
اختصاصي
 
6
اكولوژي انساني
175211
-
1
-
پايه واصلي
 
7
تربيت بدني 2
649202
1
-
تربيت بدني 1
عمومي
 
8
اصول مديريت خدمات بهداشتي
175262
-
2
-
اختصاصي
 
9
آموزش بهداشت و ارتباطات
175226
-
2
-
اختصاصي
 
10
آمار حياتي
175219
1
1
-
پايه واصلي
 
جمع کل: 20 واحد
 
 
ترم دوم
ردیف
نام درس
شماره درس
تعداد واحد
درس پیش نیاز
پایه- اصلی اختصاصی- عمومی
ملاحظات
عملی
نظری
1
تاريخ تحليلي صدر اسلام
2-261210
-
2
-
عمومي
 
2
بيوفيزيك
175202
-
2
-
پايه واصلي
 
3
بهداشت محيط 1 (آب)
175216
-
1
-
اختصاصي
 
4
انقلاب اسلامي ايران
1-261209
-
2
-
عمومي
 
5
بهداشت حرفه­اي
175247
-
2
-
اختصاصي
 
6
زبان تخصصي
175261
-
2
انگليسي عمومي2
اختصاصي
 
7
پاتولوژي جغرافيايي ايران
175259
-
1
-
اختصاصي
 
8
بيوشيمي
175204
-
2
-
پايه واصلي
 
9
روش تحقيق در علوم بهداشتي
1-175229
5/0
5/1
آمار حياتي- اصول اپيدميولوژي
اختصاصي
 
10
اصول برنامه ريزي بهداشتي
175248
-
2
اصول مديريت خدمات بهداشتي
اختصاصي
 
11
بهداشت مادران و كودكان
175203
-
2
-
اختصاصي
 
جمع کل: 20 واحد
 
ترم سوم
ردیف
نام درس
شماره درس
تعداد واحد
درس پیش نیاز
پایه- اصلی اختصاصی- عمومی
ملاحظات
عملی
نظری
1
برنامه ملي مبارزه با بيماريهاي واگير
175241
-
2
-
اختصاصي
 
2
بيماريهاي شايع كودكان و طرق پيشگيري آن
175242
-
2
-
اختصاصي
 
3
برنامه ملي مبارزه با بيماريهاي غيرواگير و اپيدميولوژي
1-175243
-
2
-
اختصاصي
 
4
بهداشت محيط 3 (مواد غذايي، مسكن، هوا و پرتوها)
175218
-
1
-
اختصاصي
 
5
بهداشت محيط (2)
(فاضلاب و زباله)
1-175217
-
1
-
اختصاصي
 
6
بهداشت مواد غذايي
175231
-
2
-
اختصاصي
 
7
تغذيه كاربردي
1-175251
5/0
5/1
-
اختصاصي
 
8
بيماريهاي ارثي و مشاوره ژنتيك
175227
-
1
-
اختصاصي
 
9
بهداشت باروري
175205
-
1
-
اختصاصي
 
10
توانبخشي
1-175212
-
2
-
پايه واصلي
 
11
جمعيت شناسي و تنظيم خانواده
175224
-
2
-
اختصاصي
 
12
اقدامات بهداشتي و كمكهاي اوليه در شرايط اضطراري
175232
-
1
-
اختصاصي
 
جمع کل:19 واحد
 
 
 
ترم چهارم
ردیف
نام درس
شماره درس
تعداد واحد
درس پیش نیاز
پایه- اصلی اختصاصی- عمومی
ملاحظات
عملی
نظری
1
كارآموزي در عرصه(1)
1-175233
7
-
دروس پايه- اصلي- اختصاصي
-
-
2
كارآموزي در عرصه (2)
2-175233
3
-
دروس پايه- اصلي- اختصاصي
-
-
3
كارآموزي در عرصه(3)
3-175233
2
-
دروس پايه- اصلي- اختصاصي
-
-
تبصره:
* تعداد كل واحدها 71 واحد مي­باشد.
* دانشجو بايستي اين برنامه را هر ترم در زمان ثبت­نام همراه داشته باشد.
* دانشجو بايستي 4 ماه قبل از فارغ­التحصيلي برنامه درسي خود را با اداره آموزش چك كند كه همه واحدها را گذرانده و وارد كامپيوتر شده باشد

 

 

 

 

 

 

 

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1390-3-1 12:58        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ