بسمه تعالی

دانشکده  بهداشت

گروه بهداشت عمومی  

******************************

نام درس:  اصول آموزش بهداشت                                    تعداد واحد: 1 واحد نظری

مقطع: کارشناسی ارشد (M.P.H)                                   مسئول برنامه: معاون آموزشی دانشکده بهداشت

پیش نیاز: ندارد                                                  مدت زمان ارایه درس: 1 ترم (17 ساعت)

 

اهداف کلی:

در پایان این درس دانشجو با فلسفه کلی ارائه خدمات بهداشتی و خط مشی آموزش بهداشت آشنا شده و پس از فرا گرفتن روانشناسی تغییر رفتار قادرند که علاوه بر تعیین نیازهای افراد و گروههای مختلف جامعه، مراحل مختلف برنامه ریزی آموزشی را بر اساس نیازهای مشخص شده انجام دهند. اهداف اختصاصی شامل موارد ذیل است:

 

1-     تاریخچه، تعریف و فلسفه آموزش بهداشت

2-     اهمیت، دامنه فعالیت و اهداف آموزش بهداشت

3-     خط مشی کلی آموزش بهداشت در نظام ارائه خدمات بهداشتی

4-     تدوین اهداف و فرصتهای آموزش بهداشت بر اساس سطوح مختلف اهداف آموزشی

5-     نظریه های یادگیری و کاربرد آنها در تغییر رفتار

6-     استراتژی ها و روشهای آموزش بهداشت

7-     اصول برنامه ریزی و ارزشیابی

8-     ارتباطات در آموزش بهداشت

9-     پویایی گروه و آموزش بهداشت

10-ارتباط جمعی و آموزش بهداشت

11- ارتباط بین فردی و آموزش بهداشت

12- تعریف و ابعاد تکنولوژی آموزشی

 

 

 

 

 

 

 

اهداف اختصاصی:

1-تاریخچه، تعریف و فلسفه آموزش بهداشت

دانشجو باید بتواند:

-         تاریخچه مختصری از آموزش بهداشت را شرح دهد.

-         آموزش بهداشت را براساس نگرشهای مختلف تعریف کند.

-         فلسفه آموزش بهداشت را بیان کند.

 

2- اهمیت، دامنه فعالیت و اهداف آموزش بهداشت

دانشجو باید بتواند:

-         دلایل اهمیت آموزش بهداشت را بیان کند.

-         رابطه آموزش بهداشت با توسعه سلامتی را بیان کند.

-         دامنه فعالیت آموزش بهداشت را در پیشگیری بیان کند.

-         اهداف آموزش بهداشت را نام ببرد.

-         اهداف اختصاصی آموزش بهداشت را شرح دهد.

 

3- خط مشی کلی آموزش بهداشت در نظام ارائه خدمات بهداشتی

دانشجو باید بتواند:

-         خط مشی کلی آموزش بهداشت را بیان کند.

-         جایگاه آموزش بهداشت در نظام ارائه خدمات بهداشتی را بیان کند.

-         محتوای آموزش بهداشت را در نظام ارائه خدمات بهداشتی بیان کند.

-         تأثیر آموزش بهداشت در مشارکت جامعه در خدمات بهداشتی را بیان کند.

-         آموزش بهداشت بعنوان یک سرمایه گذاری برای توسعه بهداشت را بیان کند.

 

4- تدوین اهداف و فرصتهای آموزش بهداشت براساس سطوح مختلف اهداف آموزشی

دانشجو باید بتواند:

-         اهداف آموزشی را طبقه بندی کند.

-         مراحل هر کدام از اهداف آموزشی را شرح دهد.

-         مراحل آموزش بهداشت را شرح دهد.

-         عوامل موثر بر تعیین اهداف آموزشی را نام ببرد.

-         اهداف آموزشی در یک شرایط فرضی را تعیین کند.

 

5- نظریه های یادگیری و کاربرد آنها در تغییر رفتار

دانشجو باید بتواند:

-         نظریه های مهم یادگیری را نام ببرد.

-         اصول نظریه های شرطی را بیان کند.

-         اصول نظریه های شناختی را بیان کند.

-         عوامل موثر بر یادگیری را بیان کند.

-         الگوهای تغییر رفتار را شرح دهد.

 

6- استراتژی ها و روشهای آموزش بهداشت

دانشجو باید بتواند:

-         استراتژی را تعریف کند.

-         استراتژی های آموزش بهداشت را شرح دهد.

-         روشهای آموزش بهداشت را طبقه بندی کند.

-         عوامل تعیین کننده روشهای آموزشی در یک برنامه آموزشی بهداشت را نام ببرد.

-         مزایا و معایب روشهای رایج آموزش بهداشت را شرح دهد.

-         لزوم تغییر الگوهای آموزش بهداشت بر اساس افزایش سطح آگاهی های عمومی جامعه را شرح دهد.

 

7- اصول برنامه ریزی و ارزشیابی در آموزش بهداشت

دانشجو باید بتواند:

-         مراحل برنامه های آموزش بهداشت را شرح دهد.

-         منابع آموزش بهداشت را شرح دهد.

-         روشهای ارزشیابی برنامه های آموزش بهداشت را شرح دهد.

-         معیارهای ارزشیابی برنامه های آموزش بهداشت را نام ببرد.

 

8- ارتباطات در آموزش بهداشت

دانشجو باید بتواند:

-         ارتباط را تعریف کند.

-         اهداف ارتباط را نام ببرد.

-         عوامل موثر بر ارتباط را نام ببرد.

-         جایگاه ارتباط در آموزش بهداشت را شرح دهد.

-         مبانی مدلهای ارتباطی را بیان کند.

-         مدلهای ارتباطی رایج را شرح دهد.

 

9-پویایی گروه و آموزش بهداشت

دانشجو باید بتواند:

-         پویایی گروه را شرح دهد.

-         مراحل پویایی گروه را نام ببرد.

-         عوامل گروهی موثر بر اعضاء گروه را نام ببرد.

-         عوامل توسعه و اختلال در گروه را شرح دهد.

-         نقش پویایی گروه در آموزش بهداشت را شرح دهد.

 

10-ارتباط جمعی و آموزش بهداشت

دانشجو باید بتواند:

-         ارتباط جمعی را شرح دهد.

-         رابطه ارتباط جمعی و آموزش بهداشت را بیان کند.

-         نقش و کاربرد وسایل ارتباط جمعی در توسعه بهداشت را شرح دهد.

-         نقش و کاربرد وسایل ارتباط جمعی در آموزش بهداشت را شرح دهد.

 

11-ارتباط بین فردی و آموزش بهداشت

دانشجو باید بتواند:

-         انواع ارتباط انسانی را نام ببرد.

-         اصول ارتباط بین فردی را شرح دهد.

-         کاربرد مشاوره فردی در آموزش بهداشت را شرح دهد.

-         مزایا و معایب ارتباط فردی (چهره به چهره) را شرح دهد.

 

12- تعریف و ابعاد تکنولوژی آموزشی

دانشجو باید بتواند:

-         تاریخچه تحولات تکنولوژی آموزشی را بیان کند.

-         ابعاد تکنولوژی آموزشی را نام ببرد.

-         مراحل و چگونگی طراحی آموزشی را شرح دهد.

-         بعد سخت افزاری تکنولوژی آموزشی را طبقه بندی کند.

-         بعد حل مسئله آموزشی را شرح دهد.

-         مسائل آموزشی بهداشت را طبقه بندی کند.

-         موانع مختلف آموزش بهداشت را شرح دهد.

 

   

 

روش آموزش:

آموزش به روش سخنرانی و پرسش و پاسخ با استفاده از وسایل کمک آموزشی (اورهد، اسلاید ، ...) انجام میشود.

 

شرایط اجرا:

الف- امکانات آموزشی :

-         کلاس درس

-         وسایل کمک آموزشی (اورهد، پروژکتور، اسلاید، پوستر، پمفلت و ...)

 

ب- آموزش دهنده:

- اعضای هیئت علمی گروه بهداشت عمومی (رستم بهادری خلیلی)

 

منابع اصلی درس:

-         WHO ، آموزش برای بهداشت، ترجمه سیمین حکمت و سعیده پارسی نیا، تهران انتشارات مهر 1372

-         راما چاندران، ال. دراما لبنگام، ای. آموزش بهداشت ترجمه دکتر فروغ شفیعی، اذان اله آذرگیشت، تهران ، انتشارات دانشگاه تهران 1371

-         احدیان، دکتر محمد ، مبانی تکنولوژی آموزشی، شیراز انتشارات معرفت 1372

-         پارک، جی. ای. درسنامه پزشکی پیشگیری و اجتماعی ترجمه دکتر حسین شجاعی تهرانی، رشت، انتشارات دانشگاه علوم پزشکی گیلان 1372.

 

ارزشیابی:

الف- نحوه ارزشیابی:

-         ارزشیابی به صورت امتحان کتبی میان ترم و پایان ترم و فعالیت کلاسی است

 

ب- نحوه محاسبه نمره کل:

- آزمون کتبی میان ترم                                       30% نمره

- آزمون کتبی پایان ترم                                       30% نمره

- کوئیزها و فعالیتهای کلاسی                            40% نمره

 

ج- مقررات:

- حداقل نمره قبولی                  10

- تعداد دفعات مجاز غیبت                       حداکثر 4 جلسه

 

 

 

جدول زمانبندی درس اصول آموزش بهداشت

 

سرفصل

ساعت ارایه

نحوه ارایه

منابع درسی

امکانات مورد نیاز

روش ارزشیابی

تعریف، فلسفه و اهداف آموزش بهداشت

2

سخنرانی، پرسش و پاسخ

آموزش برای بهداشت

کلاس درس، ، اورهد، اسلاید ، فیلم

آزمون کتبی، امتحان شفاهی، فعالیت کلاسی

اهمیت، دامنه آموزش بهداشت

2

"

"

"

"

اصول آموزش بهداشت

2

"

"

"

"

روشهای آموزش بهداشت

2

"

"

"

"

انواع برنامه های آموزش بهداشت

2

"

"

"

"

مراحل برنامه ریزی آموزش بهداشت

2

"

"

"

"

اصول یادگیری

2

"

آموزش بهداشت

"

"

نظریه های یادگیری شرطی و شناختی

2

"

"

"

"

تعریف و اهداف ارتباط

2

"

"

"

"

فلسفه و طبقه بندی ارتباطات

2

"

تکنولوژی آموزشی

"

"

مدلهای ارتباطی

2

"

"

"

"

تعریف و طبقه بندی وسایل ارتباط جمعی

2

"

"

"

"

نقش وسایل ارتباط جمعی در آموزش بهداشت

2

"

"

"

"

تعریف و طبقه بندی وسایل کمک آموزشی و سمعی- بصری

2

"

"

"

"

طراحی آموزشی

2

"

"

"

"

مسائل آموزش بهداشت

2

"

آموزش برای بهداشت

"

"

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1389-4-6 14:13        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ