ظرفیت ها و توانمندی های ارتباط با صنعت

گروه حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین

 

الف-توانمندی های پژوهشی و خدماتی

 • بررسی شیوع و مشاوره روش های پیشگیری از بندپایان و حشرات مهم پزشکی
 • معرفی روش های بهینه کنترل آفات مهم بهداشتی و مخازن آنها
 • تولید دارو های نوترکیب از حشرات
 • بررسی پلی مورفیسم در جمعیت حشرات و بررسی مقاومت به آفت کشها
 • عقرب شناسی و روش های نوین زهرگیری از آن
 • زیست درمانی با تاکید بر استفاده از حشرات در درمان بیماری ها
 • جدا سازی و بررسی مولکولی آلودگی ناقلین به عوامل مختلف بیماری زا 

ب-توانمندی های آموزشی

 • برگزاری کارگاه های آموزشی در خصوص کنترل انواع حشرات و جوندگان موذی در محیط های صنعتی، تجاری و مسکونی
 • انجام کارگاه آموزشی چگونگی بررسی و کنترل بیماری های مشترک انسان و دام (زوئونوزها) از راه ناقلین
 • برگزاری کارگاه های آموزشی مطالعه و مشاوره کنترل گال در سربازخانه و زندان ها
 • برگزاری کارگاه های آموزشی مطالعه و مشاوره کنترل سوسری ها (سوسک حمام) در نواحی مسکونی، تجاری و صنعتی
 • برگزاری کارگاه آموزشی شناسایی و کنترل ناقلین بیماری لیشمانیوز (سالک)
 • برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با عقرب و نحوه زهرگیری از آنها
 • برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با روش مدیریت تلفیقی ناقلین در کنترل حشرات
 • برگزاری کارگاه آموزشی بیماری آلودگی به شپش و راه های کنترل آن
 • انجام کارگاه آموزشی چگونگی بهره برداری از حشرات در پزشکی قانونی
 • برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با بیماری های آربوویروسی و نحوه کنترل آنها
 • برگزاری کارگاه آموزشی کلونینگ ژن
 • برگزاری کارگاه آموزشی بیوانفورماتیک
 • برگزاری کارگاه آموزشی تولید پروتئین های نوترکیب
 • برگزاری کارگاه آموزشی طراحی پرایمر به منظور بررسی مطالعات مولکولی روی حشرات
 • برگزاری کارگاه آموزشی کشت سلولی، کار با سل لاین های حشرات
 • برگزاری کارگاه آموزشی شناسایی مولکولی آلودگی به عوامل بیماری زا
 • برگزاری کارگاه آموزشی شناسایی ژن های ناشناخته در حشرات
 • برگزاری کارگاه آموزشی آنالیز پروتئین های نوترکیب

پ-توانمندی های مشاوره ای

 • ارائه مشاوره در زمینه کنترل آفات و ناقلین بیماری ها در محیط های مسکونی، تجاری و صنعتی
 • ارائه مشاوره در زمینه کنترل جوندگان در محیط های مسکونی، تجاری و صنعتی
 • ارائه مشاوره در زمینه کنترل مار و جانوران زهرآگین در محیط های مسکونی، تجاری و صنعتی
 • ارائه مشاوره در زمینه ارزشیابی آفت کش ها
 •  ارائه مشاوره در زمینه روش های نوین کنترل ناقلین بیماری های شایع و زوئونوزها 

ت-توانمندی های آزمایشگاهی

 • شناسایی مورفولوژیک و مولکولی ناقلین بیماری ها
 • جداسازی مولکولی عامل بیماری ها (انگل، ویروس و باکتری ها) و شناسایی آنها
 • پرورش حشرات آزمایشگاهی و تحقیقاتی نظیر پشه ها، مگس ها، سوسری ها، پشه خاکی ها و...
 • زهرگیری از زنبور و عقرب با تکنیک های جدید
 • کلونینگ ژن، توالی سازی و ثبت در بانک ژن
 • آنالیز اطلاعات با استفاده از نرم افزارهای بیوانفورماتیک
 • تولید پروتئین های نوترکیب
 • طراحی پرایمر به منظور بررسی مطالعات مولکولی روی حشرات
 • کشت سلولی کار با سل لاین های حشرات
 • شناسایی ژن های ناشناخته در حشرات و عوامل بیماری زای آنها
 • آنالیز پروتئین های نوترکیب

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-8-27 16:52        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ