ظرفیت ها و توانمندی های ارتباط با صنعت

گروه ارگونومی

الف-توانمندی های پژوهشی و خدماتی

 • بررسی خطای انسانی، عملکرد ذهنی و شغلی مشاغل حساس و ارائه راهکارهای پیشگیری
 • ارائه مشاوره در زمینه عوامل انسانی در استقرار سیستم های مدیریتی
 • ریشه یابی حوادث صنعتی و خطاهای انسانی از دیدگاه ارگونومی
 • بهینه سازی تعامل انسان- ماشین از دیدگاه ارگونومی شناختی
 • بررسی کاربردپذیری واسطه های تعامل انسان- کامپیوتر
 • ارگونومی دفتری و اداری
 • فیزیولوژی کار
 • اختلالات اسکلتی- عضلانی مرتبط با کار
 • آنتروپومتری و طراحی ایستگاه کار
 • طراحی و توسعه ابزارهای ارزیابی و کنترل (خوداظهاری و ...) در زمینه ایمنی، بهداشت و ارگونومی
 • طراحی و توسعه ساختارهای سازمانی متناسب با رویکرد ماکروارگونومی
 • ارزیابی و انجام مداخلات برای کنترل استرس محیط کار
 • نوبت کاری
 • اجرای برنامه ارگونومی در محیط کار
 • اندازه گیری و ارزیابی بارکار فیزیکی و ذهنی

ب-توانمندی های آموزشی

 • برگزاری کارگاه های آموزشی تخصصی در موضوعات مختلف ارگونومی:

     -     ارگونومی شناختی و خطای انسانی

     -   ارگونومی دفتری و اداری

     -     ارگونومی در صنایع فرآیندی

     -     ارزیابی و مدیریت ریسک در ارگونومی

     -     فیزیولوژی کار

     -   اختلالات اسکلتی- عضلانی مرتبط با کار

     -     حمل و نقل دستی بار

     -    طراحی ایستگاه کار

     -     آنتروپومتری

     -  ماکروارگونومی و ارگونومی مشارکتی

     -   ارزیابی و کنترل استرس

     -   پیاده سازی سیستم ارگونومی مشارکتی

     -   ارزیابی تیم های کاری با استفاده از رویکرد شبکه های اجتماعی

     -   نوبت کاری

     -  برنامه های مداخله ای ارگونومی برای بهبود شرایط کار و بهسازی

پ-توانمندی های مشاوره ای

               ارائه مشاوره در تمام بندهای فوق

ت-توانمندی های آزمایشگاهی

 • سنجش VO2- max ظرفیت انجام کار فیزیکی
 • سنجش بار کار فیزیکی
 • سنجش بار کار ذهنی به صورت عینی و ذهنی
 • الکتروگونیومتری
 • الکتروانسفالوگرافی
 • آنتروپومتری
 • سنجش عملکرد ذهنی

  

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-8-28 12:33        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ