گروه ارتقاء سلامت

تاریخچه رشته ارتقاء سلامت

ارتقاء سلامت مجموعه ی برنامه ریزی شده از مداخلات آموزشی، حمایت ها و ساز و کارهای سازمانی، اجتماعی و سیاستی برخاسته از شواهد معتبر علمی برای بهبود، تسهیل و ترویج خط مشی ها، روش ها، رفتارها و عملکردهای مرتبط با سلامت در سطوح فرد، خانواده، سازمان ها، و جامعه (شامل جمعیت های گوناگون آن) می باشد.

رسالت گروه ارتقاء سلامت که از سال 1389 در دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شیراز تأسیس شده ، تربیت نیروی انسانی متخصص و توانمند برای سنجش و تحلیل چند جانبه ی مسایل و نیازهای سلامت، برنامه ریزی و کاربرد مداخلات ارتقاء سلامت در محیطها و جمعیت های هدف مبتنی بر روش ها و شواهد علمی است.نوجوانان، جوانان، میانسالان،سالمندان،کارگران و کارکنان بخش های صنعت و خدمات از جمله ی جمعیتهای اولویت دار هدف در برنامه های گروه و دانش آموختگان محسوب می شوند.

ارائه مشاوره کارشناسی به سازمان های مختلف اجتماعی و اقتصادی و مشارکت در زمینه برنامه ریزی، اجرا و ارزشیابی پروژه های ارتقاء سلامت بخش مهمی از نقش های حرفه ای گروه ارتقاء سلامت را تشکیل می دهد.

 

این گروه دارای 5 عضو هیئت علمی می باشد و در رشته ها و در مقاطع تحصیلی ذیل دانشجو تربیت می کند.

 

رشته

مقاطع تحصیلی

آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

کارشناسی ارشد – دکتری تخصصی

سلامت سالمندی

کارشناسی ارشد


اهداف رشته ارتقاء سلامت

اهداف آموزشی

  • تربیت دانش آموختگان شایسته و توانمند، مجهز به دانش و مهارت های لازم برای شناخت و ارزیابی نیاز های سلامت جامعه براساس ارزش های اسلامی و انسانی
  •  طراحی، اجرا و ارزشیابی مداخلات و پژوهش های ارتقاء سلامت جامعه مبتنی بر روش های علمی معتبر در دو رشته ی آموزش بهداشت و سلامت سالمندی
  • ارائه خدمات آموزشی (برنامه ریزی، اجرا و ارزشیابی دوره های توانمندسازی) به ذینفعان در سطوح مختلف مدیریتی و اجرایی سازمان ها برای توسعه و ترویج خط مشی ها، رویه ها، و عملکردهای ارتقاء دهنده ی سلامت و ایمنی کارکنان در جمعیت های هدف شامل سالمندان، جوانان، و نوجوانان با تمرکز بر گروههای پرخطر

اهداف پژوهشی

·         توانمندسازی اعضای هیئت علمی و دانشجویان در زمینه مهارت های طراحی ، اجرا و انتشار نتایج پژوهش ها

·         طراحی و کارآزمایی پژوهش های کاربردی در زمینه ارتقای سلامت  و سبک زندگی سالم و ایمن در محیط های کار

·         طراحی و کارآزمایی پژوهش های کاربردی در زمینه سبک زندگی ارتقای سلامت و پیشگیری از بیماری ها در گروه های مختلف اجتماعی

·         طراحی و کارآزمایی طرح های آموزشی، سازمانی و محیطی برای حفظ و ارتقاء سلامت و بهزیستی سالمندان در محیطهای کار و جامعه

اهداف خدمات مشاوره ای:

·         ارائه ی مشاوره علمی به گروه ها و سازمان های اجتماعی، اقتصادی، و فرهنگی در زمینه تحلیل نیازهای مرتبط با سلامت و بهزیستی ، برنامه ریزی و ارزشیابی مداخلات و طرح های توسعه ی فرهنگ و رفتار بهزیستی در جامعه و یا جمعیت های خاص

·         ارائه مشاوره در برنامه ریزی و طراحی محیط های دوستدار سالمند ، نوجوان و کودک در سازمان های مختلف از جمله بخش های ارائه دهنده خدمات سلامت، آموزش و رفاه اجتماعی به جمعیت ها

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-9-14 14:59        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ