گروه بهداشت عمومی

تاریخچه گروه

بهداشت عمومی شاخه ای از علوم بهداشتی است . دانش آموختگان آن در جهت حفاظت، ارتقاء و بازسازی سلامت، افراد جامعه فعالیت می کنند. دانش آموختگان این رشته باید مجهز به مجموعه ای از علوم، مهارت ها و اعتقاداتی باشند که در جهت حفظ، توسعه و ارتقاء سلامت جامعه تلاش نمایند.

 این گروه دارای 3 عضو هیئت علمی می باشد و در رشته بهداشت عمومی در مقطع کارشناسی ارشد دانشجوی تربیت می کند.

اهداف

اهداف آموزشی

-          تربیت نیروهای آشنا، معتقد و عامل به مفاهیم، مبانی و راهکارهای تامین، حفظ و ارتقاء سلامت برای جامعه – خانواده و فرد است.

-         آموزش و تربیت نیروهایی که :

* با آگاهی و عملکرد همسو با نیازهای محیط، جامعه، خانواده و فرد و با ارزیابی و ارزشیابی عوامل خطر و مداخله و تغییر در سطح بهداشت محیط، جامعه، خانواده و فرد آشنا باشند.

* از چگونگی اثرگذاری عوامل انسانی، محیطی، اقتصادی و اجتماعی بر چگونگی تامین، حفظ و ارتقاء سلامتی در سطوح مختلف آشنا باشند.

* از چگونگی مداخله از طریق نیازسنجی ها، آموزش بهداشت، کنترل اپیدمی ها، مراقبت از چگونگی تغذیه و تغییر در شاخص های سلامتی در سطح سلامت جامعه آگاهی داشته است.

اهداف پژوهشی

-         اجرای طرح های پژوهشی در زمینه مدیریت سیستم خدمات بهداشتی (HSR)

-         تعیین نیازهای بهداشتی جامعه (به خصوص گروه های آسیب پذیر ) و اولویت بندی آن ها

-         آموزش گروه های آسیب پذیر برای تغییر رفتارهای پرخطر و غیربهداشتی

-         ارزیابی برنامه های بهداشتی در حال اجرا در نظام سلامت 

-         مطالعات پایه و کاربردی در زمینه ی آموزش جامعه نگر در نظام سلامت

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-8-28 12:38        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ