کمیته ارتباط با صنعت دانشکده بهداشت و مرکز تحقیقات علوم بهداشتی

الف-رئیس دانشکده به عنوان رئیس کمیته

ب-مسئول دفتر ارتباط با صنعت دانشکده به عنوان دبیر کمیته

ج-معاون آموزشی دانشکده

د-معاون پژوهشی دانشکده

ه-معاون پشتیبانی دانشکده

و-رئیس حسابداری دانشکده

ز-رئیس مرکز تحقیقات علوم بهداشتی

ح-مدیر آزمایشگاه آنالیز دستگاهی

ت-سه نفر از مدیران گروههای آموزشی مرتبط یا اعضاء هیئت علمی فعال در زمینه ارتباط با صنعت با حکم رئیس دانشکده

شرح وظایف کمیته :

الف-بررسی تخصصي مراحل و چگونگي انجام طرحهای ارتباط با صنعت و  پیشنهادات واصله از صنایع

ب-تهیه دستورالعملهای اجرایی درون دانشکده ای در خصوص انجام طرح های ارتباط با صنعت

ج- سیاستگذاری کلی برای بهبود فعالیتهای ارتباط با صنعت در واحد محیطی

د-بررسی و تعیین مجری برای سفارشات و طرح های ارتباط با صنعت  ارجاعی به دانشکده

ه-بررسی برنامه های پیشنهادی کوتاه مدت برای توسعه فعالیتهای ارتباط با صنعت در واحدهای محیطی 

و- تعيين تعرفه‌هاي كلي جهت فروش خدمات فني، مشاوره‌اي، آموزشي و پژوهشي در واحد محیطی به صنعت با توجه به آئین نامه ارتباط با صنعت دانشگاه

ز-تصمیم گیری در خصوص نحوه هزینه کرد درآمدهای حاصل از فعالیتهای ارتباط با صنعت

 

 

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-8-23 15:25        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ