فرآینده ها، فرم ها و آیین نامه ها

        فرآیند ها، فرم ها و آئین نامه های دفتر ارتباط با صنعت دانشکده                             

            -  فرآیند ها  
 -  فلوچارت ارائه خدمات آزمایشگاهی ارتباط با صنعت دانشکده بهداشت
 - فلوچارت ارائه خدمات آموزشی کوتاه مدت ارتباط با صنعت دانشکده بهداشت
 - فرم ها و آئین نامه ها  
 - شماره حساب و شناسه واریز درآمدهای اختصاصی دانشکده
 - آئین نامه ارائه خدمات آزمایشگاهی ارتباط با صنعت در دانشکده بهداشت
 - مراحل درخواست آزمایشگاهی ارتباط با صنعت
 - فرم درخواست آزمایشگاهی ارتباط با صنعت ویژه مشتریان
 -  فرم درخواست آزمایشگاهی ارتباط با صنعت ویژه دانشجویان تحصیلات تکمیلی و اعضا هیئت علمی

 

                                  فرآیندها، فرم ها و آئین نامه های دفتر ارتباط با صنعت  دانشگاه       

            - فرآیند ها 
 - فلوچارت فرآیند عقد موافقتنامه مشاوره ای
 - فلوچارت فرآیند عقد موافقتنامه همكاری های پژوهشی برون سازمانی به پیشنهاد و مشاركت مالی صددرصدی مشتری
 - فلوچارت فرآیند عقد موافقتنامه همكاری های پژوهشی برون سازمانی به پیشنهاد عضو هیئت علمی دانشگاه و مشاركت مالی صد درصدی مشتری
- فرم ها و آیین نامه ها 
 - آیین نامه ارتباط با صنعت دانشگاه علوم پزشکی شیراز
 - آئین نامه اجرایی اعزام اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشكی شیراز جهت ارائه خدمات آموزشی و مشاوره ای كوتاه مدت در ارتباط با صنعت
 - فرم تفاهم نامه همکاری پژوهشی با دانشگاه علوم پزشکی شیراز
 - فرم قراردادهای پژوهشی و مشاوره ای دانشگاه علوم پزشکی شیراز
 - فرم "تقاضاي طرح تحقيقاتي (RFP)"  از پژوهشگران دانشگاه علوم پزشكي شيراز
 - تسهیلات قانونی طرح های ارتباط با صنعت
 - مدارک مورد نیاز برای اخذ مفاصا حساب طرح های ارتباط با صنعت پژوهشی از سازمان تامین اجتماعی
 - اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی شیراز برای عقد قرارداد های ارتباط با صنعت
 -مدارک مورد نیاز برای تسویه حساب طرح های ارتباط با صنعت


 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-10-17 9:41        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ