منشور اخلاقی دانشکده بهداشت
*******************************
 
منشوراخلاقی بردو وجه استوار است :
1-      کسانی که بعنوان مشتری و یا ارباب رجوع یک سازمان بصورتهای مختلف با سازمان ارتباط دارند.
2-      کسانی که ارائه خدمت به مراجعان را برعهده دارند.

محورهای منشوراخلاقی برپایه های زیراستواراست :
1-      نظم و انضباط درمحل کار
2-      آراستگی ظاهر
3-      وقت شناسی
4-      برخورد خوب با ارباب رجوع و رعایت ادب و احترام و نزاکت
5-      انجام اموربراساس عدل و انصاف
6-      انجام امور ارباب رجوع درکمترین زمان ممکن
خدمات دهندگان وخدمات گیرندگان با رعایت منشوراخلاقی در انجام هرچه بهترامور براساس ضوابط و مقررات و پویایی و رشد چشمگیر سازمان نقش دارند.
درپیشگاه خداوند متعال باخود عهد می بندم که همه روزه و درتمامی ساعات با ظاهری آراسته و درمحیطی منظم و درنهایت نظم و انضباط و ادب و احترام با برخوردی نیک و پسندیده با ارباب رجوع ، مردم و همکاران تعامل برقرارنموده و درکوتاهترین زمان ممکن امور محوطه را درکمال صداقت و رعایت انصاف به انجام رسانیده و درصورت برآورده نشدن خواست ارباب رجوع توضیحات کافی برای روشن شدن ذهن آنان ارائه نمایم و در راستای اهداف متعالی سازمان و کشورخودرا مقید به اجرای رسالت ، اصول و منشور ذیل دانسته و پایبند باشم.
منشور اخلاقی :
-         درحفظ نظم محل کار، اتاق و میزتحریر خود خواهم کوشید چو نظم و انضباط نشانگرشخصیت ایمان و اعتقاد به خدمت صادقانه است.
-         با کمال خوشرویی از ارباب رجوع استقبال و پس ازانجام کار با کمال خوشرویی او را بدرقه نمایم چون مردم و ارباب رجوع ولی نعمت ما هستند.
-         تعلقات سازمانی را درخود می پرورانیم و به همکاران احترام می گذاریم تا با همدلی درجهت کرامت و رضایت ارباب رجوع مردم گام برداریم.
-         انجام صحیح و سریع امورمحوله را جزء وظیفه خود دانسته و با توجه به گرانبهاتر بودن وقت ازطلا درکوتاهترین زمان ممکن خواسته هایشان را با توجه به ضوابط اجابت نمائیم.
-         ازهرگونه بحث و پافشاری و اصرار غیرمعمول در رابطه با اثبات نظرات به حق و قانونی با ارباب رجوع خودداری و درصورت قانع نشدن با کمال احترام ایشان را به مقامات بالاتر معرفی خواهیم نمود.
-         از نارضایتی ارباب رجوع درصورت برخورد نامناسب ناخواسته متاثر و با فروتنی از او عذرخواهی و درنهایت افتخار ازاو تشکرنمائید.
-         مشتاقانه به نظرات و دیدگاههای ارباب رجوع گوش داده و ازانتقاد و پیشنهاد ایشان دررابطه با اصلاح رفتار و تغییر روش انجام کار براساس مقررات استفاده می کنیم.
 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-9-29 13:09        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ