ردیففرآیندهای دانشکده بهداشت
قالب

EDO
 2گروه اپیدمیولوژی 
3اداره آموزش 
4گروه بهداشت عمومی 
5حسابداری 
6کتابخانه 
7تایپست ها
8فرایندهای اتوماسیون،الکترونیکی و غیره حضوری دانشکده بهداشت 96
9آزمایشگاه بهداشت حرفه ای
 10نمودار آزمایشگاه بهداشت محیط
 11نمودار گروه اداره اموزش
 12نمودار گروه آزمایشگاه بهداشت حرفه ای
13 نمودار گروه حشره شناسی
 14نمودار1 گروه اپیدمیولوژی-96
 نتیجه ارتقاء چهار فرآیند
15احصای فرآیندهای دانشکده بهداشت
16نتایج اقدامات برجسته سازمان
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-11-14 8:39        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ