گروه اپیدمیولوژی  

معرفی اعضاء هیات علمی گروه اپیدمیولوژی:
  

نام ونام خانوادگی

تصویر

سمت

مرتبه علمی

رزومهc.v)

مقالات ارائه شده

پست الکترونیک

دکتر هاله قائم

 دکتر هاله فائم

مدیر گروه

استادیار

مشاهده 

مشاهده

halehghaem@yahoo.com

دکتر عبدالرضا رجایی فرد

dr-rajahifard.jpg 

عضو هیات علمی

استاد

مشاهده

مشاهده

rajaeefard@sums.ac.ir

دکتر عباس رضاییان زاده

 دکتر عباس رضاییان زاده

عضو هیات علمی

دانشیار

مشاهده 

مشاهده

rezaiana@sums.ac.ir

دکتر رضا چمن     دکتر چمنعضو هیات علمیاستادمشاهدهمشاهدهrezachaman@yahoo.com

دکتر جعفر حسن زاده

 دکتر حسن زاده

عضو هیات علمی

استاد

 مشاهده 

مشاهده

jhasanzad@sums.ac.ir

سید حمید رضا طباطبایی

 مهندس طباطبایی

 

عضو هیات علمی

استادیار

 مشاهده 

مشاهده

Tabatabaee@sums.ac.ir

دکتر محمد فرارویی

دکتر محمد فرارویی 

عضو هیات علمی

دانشیار

مشاهده

مشاهده

fararouei@sums.ac.ir

دکتر علیرضا
 میر احمدی زاده

 دکتر علیرضا میر احمدی زاده

 

عضو هیات علمی

 

استادیار

 

مشاهده

 

مشاهده

armirahmadizadeh@yahoo.com


 معرفی اعضاء هیات علمی گروه مهندسی بهداشت حرفه ای

نام ونام خانوادگی

تصویر

سمت

مرتبه علمی

رزومه(c.v)

مقالات ارائه شده

پست الکترونیک

دکتر مهدی جهانگیری

دکتر جهانگیری 

مدیر گروه

دانشیار

  قابل مشاهده 

قابل مشاهده 

 jahangiri_m@sums.ac.ir

دکتر  مسعود نقاب

دکتر نقاب 

عضو هیات علمی

استاد

قابل مشاهده 

قابل مشاهده 

 neghabm@sums.ac.ir

دکتر علیرضا چوبینه 

دکتر علیرضا چوبینه 

عضو هیات علمی

استاد

قابل مشاهده 

قابل مشاهده  

 alrchoobin@sums.ac.ir

دکتر  زهرا زمانیان 

دکتر زهرا زمانیان 

عضو هیات علمی  

دانشیار

 قابل مشاهده 

قابل مشاهده 

 

 zamanianz@sums.ac.ir

پروین احمدی نژاد

دکتر پروین احمدی نژاد

عضو هیات علمی

مربی

قابل مشاهده

قابل مشاهده

ahmadinejad@sums.ac.ir
 

 دکترسعید یوسفی نژاد

dr-.jpg 

عضو هیات علمی

استادیار

قابل مشاهده

قابل مشاهده

Yousefinejad.s@gmail.com

مجتبی کمالی نیاdr-kamalinai.jpgعضو هیات علمیاستادیار قابل مشاهده  قابل مشاهده mokamalinia@gmail.comمعرفی اعضاء  بورسیه گروه مهندسی بهداشت حرفه ای:
 
نام ونام خانوادگی
تصویر
سمت
مرتبه علمی
رزومه(c.v)
مقالات ارائه شده
پست الکترونیک
 سعید جعفری
image_dr-jafari.jpg 
بورسیه
-
قابل مشاهده
shcherfei@sums.ac.ir
  
 
معرفی اعضاء هیات علمی گروه آموزش بهداشت عمومی:

نام ونام خانوادگی

تصویر

سمت

مرتبه علمی

رزومهc.v))

مقالات ارائه شده

پست الکترونیک

دکتر سیدمنصورکشفی

 دکتر سید منصور کشفی

مدیر گروه

استادیار

 مشاهده 

 مشاهده 

smkashfi@yahoo.com

دکترطیبه رخشانی untitled.jpg]
عضو هیات علمی  
استادیار
 مشاهده 
 trakhshani@sums.ac.ir

دکتر رها افشاریانی

untitled.jpg] 

عضو هیات علمی  

مربی

مشاهده

 مشاهده 

rahaafshariani@yahoo.com


معرفی اعضاء هیات علمی گروه مهندسی بهداشت محیط:
نام ونام خانوادگی
تصویر
سمت
مرتبه علمی
رزومه(c.v)
مقالات ارائه شده
پست الکترونیک
دکتر ابوالفضل اژدرپور
دکتر ابوالفضل اژدرپور 
مدیر گروه
استادیار
قابل مشاهده 
دکتر  منصوره دهقانی
 
دکتر منصوره دهقانیعضو هیات علمیدانشیارقابل مشاهدهقابل مشاهده mdehghany@sums.ac.ir
دکتر محمد علی بقاپور
دکتر محمد علی بقاپور 
عضو هیات علمی 
دانشیار
قابل مشاهده 
مهندس محمد رضا شیردره 
 m-shirdaeh.png
عضو هیات علمی  
مربی
دکتر محمدرضا سمایی
دکتر محمد رضا سمایی


عضو هیات علمی  
 
استادیار قابل مشاهده  قابل مشاهده  
دکتر حسن هاشمیدکتر حسن هاشمیعضو هیات علمی   استادیارقابل مشاهده قابل مشاهده h_hashemi@sums.ac.ir
دکتر محمد حسینیhosseni.jpgعضو هیات علمیاستادیارقابل مشاهده قابل مشاهدهm-hosseni@sums.ac.ir
 
 

 معرفی اعضاء هیات علمی گروه آموزش بهداشت وارتقاء سلامت:
نام ونام خانوادگی
تصویر
سمت
مرتبه علمی
رزومه(c.v)
پست الکترونیک
دکتر محمد حسین کاوه
 دکتر محمد حسین کاوه
مدیر گروه
دانشیار
دکتر  مهین نظری
دکتر مهین نظری 
عضو هیات علمی 
استادیار
دکتر لیلا قهرمانی
 دکتر لیلا قهرمانی
عضو هیات علمی  
استادیار
دکتر مسعود کریمیعضو هیات علمی  استادیار قابل مشاهده karimeim@sums.ac.ir
دکتر عبدالرحیم اسداللهیعضو هیات علمی  استادیار قابل مشاهده  a.asadollahi@hotmail.co.uk

 

 معرفی اعضاء هیات علمی گروه  حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین : 

نام ونام خانوادگی
تصویر
سمت
مرتبه علمی
رزومه(c.v)
مقالات ارائه شده
پست الکترونیک
دکتر کوروش عزیزی
دکتر کوروش عزیزی
عضو هیات علمی  

استاد تمام
 مشاهده 
azizi@sums.ac.ir
دکتر محمد رضا فکور زیبا
دکتر فکور زیبا
عضو هیات علمی  
استاد
 مشاهده 
fakoorziba@sums.ac.ir
دکتر محمد جعفر مومن بالله
untitled.jpg]
عضو هیات علمی  
دانشیار
 مشاهده 
momenbf@sums.ac.ir
 دکترابوذر سلطانی
دکتر سلطانی
معاون پشتیبانی
استادیار
 مشاهده 
 
soltani_ab@sums.ac.ir
مهندس حمزه علیپور
دکتر حمزه علیپور
عضو هیات علمی  
مربی
مشاهده 
alipoorh@sums.ac.ir


 معرفی اعضاء هیات علمی گروه ارگونومی

نام ونام خانوادگی
تصویر
سمت
مرتبه علمی
رزومه(c.v)
مقالات ارائه شده
پست الکترونیک
دکتر علیرضا چوبینه
 دکتر علیرضا چوبینه
مدیر گروه
استاد
دکتر  محسن رازقی
دکتر محسن رازقی 
عضو هیات علمی 
دانشیار
 قابل مشاهده 
دکترعلی  قنبری 
 دکتر علی قنبری
عضو هیات علمی  
دانشیار
 قابل مشاهده 
دکتر زهرا زمانیان
دکتر زهرا زمانیان 
عضو هیات علمی  
دانشیار
 قابل مشاهده 
دکتر رضا کاظمی   عضو هیات علمی  استادیارقابل مشاهدهقابل مشاهده.reza_kazemi2007@yahoo.com
دکتر حمید رضا مکرمیدکتر زهرا زمانیانعضو هیات علمیبورسیه گروه  قابل مشاهده قابل مشاهدهhamidreza.mokarami@yahoo.com
  
 
 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-11-14 14:19        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ