مقدمه:
در دانشکده بهداشت به منظور حصول اطمینان از ایمنی دانشجویان و کارکنان در هنگام حضور در آزمایشگاه و انجام فعالیتهای تحقیقاتی اقدام به تشکیل کمیته ایمنی گردیده است.
اهداف کمیته:
-بررسی و تصویب دستورالعملهای ایمنی کار در آزمایشگاه
-بررسی و تصمیم گیری در خصوص مشکلات و مسائل مرتبط با ایمنی کارکنان و دانشجویان در آزمایشگاه
 
اعضاء کمیته:
-رئیس دانشکده (رئیس کمیته)
معاون آموزشی دانشکده (عضو)
-معاون پشتیبانی دانشکده (عضو)
-معاون تحصیلات تکمیلی دانشکده (عضو)
-مدیر گروه مهندسی بهداشت حرفه ای (دبیر کمیته)
-مدیر گروه مهندسی بهداشت محیط (عضو)
-مدیر گروه حشره شناسی پزشکی (عضو)
 کمیته ایمنی
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-12-6 13:58        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ