هويت ملی هر ملت، مجموعه ی فرهنگ ها و باورها و خواسته ها و رفتار های اوست  

 (مقام معظم رهبری )

 

 

 معاون فرهنگی- دانشجویی

 
نام و نام خانوادگی: دکتر مهین نظری <<رزومه>>
مرتبه علمی: استاديار
آخرين مدرک و رشته تحصيلی: دکتری آموزش بهداشت
محل و سال اخذ آخرين مدرک تحصيلی: دانشگاه تربیت مدرس تهران
آدرس محل کار: دانشگاه علوم پزشکی شيراز، دانشکده بهداشت، گروه آموزش بهداشت وارتقاء سلامت
پست الکترونيکی: nazarim@sums.ac.ir
akhlaghi.jpg]

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1393-8-10 6:55        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ