شرایط ادامه عضویت:
3.gif]

ب- شرایط ادامه عضویت در د فتر استعداد درخشان :

*) در پایان هر سال تحصیلی اگر دانشجو شرط معدل بالای 17 و 1 % برتر ورودی را دارا باشد عضویت ادامه دارد در غیر اینصورت درخواست ایشان لغو می گردد.

*) دانشجویانی که نیمسال آخر تحصیلی می باشند بایستی شرط 10% برتر ورودی را دارا باشند  در غیر اینصورت درخواست لغو می گردد.

*) دانشجویان در مقطع کارشناسی پیوسته اگر بیش از دو ترم متوالی معدل کمتر از 16 اخذ نمایند مشمول عضویت در دفتر نمی گردند. و درخواست لغو می شود. /ز

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-12-4 10:40        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ