هدف :
اين عنوان دربرگيرنده وظايفي است که شاغل آن تحت نظارت کلي رياست دانشکده امور پشتيباني را اعم از تدوين طرح وبرنامه ، ارتباط وهماهنگي درون بخشي وبرون بخشي ونظارت بر امور اداري مالي دانشکده را سرپرستي مي نمايد.
 
وظايف :
1-     نظارت بر حسن انجام فعاليتهاي اداري مالي ومراقبت در حفظ رعايت مقررات مربوطه
2-برنامه ريزي وسازماندهي فعاليتهاي مربوطه وتعيين وظايف وصدور مسئوليتها واختيارات واحدهاي تحت سرپرستي
3-پيش بيني و نظارت بر تنظيم واجراي بودجه
4-تشخيص نياز ، تعيين اولويتها ونظارت بر خريد
5-تأمين نيروي انساني مورد نياز
6-ايجاد راهکار وفضا مناسب در جهت رضايتمندي پرسنل وتکريم ارباب رجوع
7-نظارت بر آموزش ضمن خدمت پرسنل وارزشيابي کارکنان تحت پوشش
8-ايجاد ارتباط وهماهنگي با ديگر معاونتها وبخشهاي دانشکده با توجه به خط مشي تعيين شده
9-شرکت در سمينارها ، کميسيونها وجلسات مختلف وتهيه گزارش
 
واحدهاي تحت پوشش
امور عمومي:
-         نظارت بر انجام فعاليتهاي مالي
-         تهيه وتنظيم بودجه
-         حفظ اموال وکنترل اموال منقول وغير منقول
-         نظارت بر انجام امور تدارکاتي
-         مراقبت وتوزيع کالا وملزومات وکنترل موجودي انبار
-         مراقبت در انجام سريع ثبت ، توزيع وتحرير نامه ها
-         انجام امور پرسنلي کارکنان ، حضور وغياب ، مرخصي و...
-         مراقبت در حسن انجام تعميرات وامور تأسيساتي واحد
-         نظارت بر امور نگهباني ، نقليه وخدمات عمومي دانشکده
 
نمونه وظايف ومسئوليتها:
-         نظارت بر حسن جريان کليه امور پشتيباني واحدهاي تحت سرپرستي
-         سازماندهي فعاليتهاي مربوطه تقسيم وکار وتعيين وظايف و ومسئوليت واختيارات واحدهاي تحت پوشش
-         برنامه ريزي در تهيه وتنظيم بودجه
-         شرکت در جلسات وسمينارهاي مربو
 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-12-21 15:25        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ