شرح وظایف کمیته بازرسی در پاسخگویی به شکایات:

1- دریافت شکایات حضوری و مکتوب مراجعین از واحدها و کارکنان دانشکده

2- راهنمایی مراجعین در خصوص تکمیل فرم های شکایت
3- ارائه فرمهای طرح شکایات به مراجعین
4-ثبت شکایات و ارجاع به مافوق جهت اقداماتب بعدی
5- مطلع نمودن شاکی از روند بررسی شکایت
6- دریافت پاسخ متشاکی که از سوی مافوق به رابط کمیته پاسخگویی ارسال می گردد.
7- منعکس نمودن پاسخ به شاکی
8- ارسال شکایت به دانشگاه در صورت قانع نشدن شاکی
9- پیگیری تا حصول نتیجه
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-12-5 11:10        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ