عناوین کتب فارسی در زمینه بهداشت حرفه ای کتابخانه دانشکده بهداشت 

ردیف

سرشناسه

عنوان

تاریخ

1

محمدفام، ایرج

تجهیزات حفاظت فردی

1382

2

اندرسون، ادوین

تهویه مطبوع خانگی و صنعتی

1381

3

کاکوئی، حسین

روشنائی در بهداشت و ایمنی

1383

4

بهرامی، عبدالرحمان

روشهای نمونه برداری و تجزیه آلاینده ها در هوا

1378

5

والدرون

بهداشت شغلی و طب کار (پیشگیری، تشخیص و درمان)

1370

6

کاظمی، بابک

حفاظت صنعتی: به انضمام مواد 51 تا 119 قانون کار

1372

7

اشراقی، رحمت الله

بهداشت شغلی و پیشگیری حوادث کار

1351

8

فیروزیان، هرمز

بهداشت صنعتی و بیماریهای شغلی

1353

9

___

تشخیص زودرس بیماریهای ناشی از کار

1377

10

گروسیان، ناصر

بهداشت صنعتی

1353

11

فیزنت، استفان

انسان، انتروپومتری، ارگونومی و طراحی

1375

12

زنگنه، محمدمظفر

روشنائی فنی

1348

13

محمدفام، ایرج

مهندسی ایمنی

1382

14

___

آئین نامه حفاظت و بهداشت کار

1376

15

منظم، محمدرضا

ارتعاش

1375

16

سید صومعه، میرغنی

سئوالات کاردانی به کارشناسی بهداشت حرفه ای

1375

17

ابوالفضلی، علی

آزمایشگاه ارگونومی صنعتی

1383

18

گلبابائی، فریده

انسان و تنش های حرارتی محیط کار

1381

19

گلبابائی، فریده

بهداشت شغلی در محیط های گرم، ارزیابی و پیشگیری

1383

20

___

تهویه صنعتی

1381

21

پورمهابادیان، محمد

تهویه صنعتی

1369

22

متین، امیرحسین

تهویه صنعتی: راهنمای طراحی و محاسبه برای متخصصین

1370

23

صالحی، اسرافیل

کنترل صدا در صنعت: راهنمای کاربردی برای مهندسان

1379

24

___

مبانی اکوستیک در ساختمان

 

25

استولارد، پل

مدیریت و طراحی ایمنی حریق

1379

26

کلهر، حسن

مهندسی روشنائی

1366

27

کلهر، حسن

مهندسی روشنائی

1374

28

گلمحمدی، رستم

مهندسی صدا و ارتعاش: اندازه گیری، ارزیابی، جنبه های

1378

29

هلاندر، مارتین

مهندسی عوامل انسانی در صنعت و تولید (ارگونومی)

1375

30

هلاندر، مارتین

مهندسی عوامل انسانی در صنعت و تولید (ارگونومی)

1380

31

نمازی، مینو، گردآورنده و مترجم

OH براساس استاندارد BS 8800

1381

32

موعودِی، محمدامین

] CTD سی تی دی [  از دیدگاه ارگونومی و طب کار

1383

33

سیدی، میرداود

آزمونهای کاردانی به کارشناسی بهداشت حرفه ای

1380

34

پوتز – اندرسون، ورن

اختلالات آسیب تجمعی CTDs بیماریهای اسکلتی

1380

35

منظم، محمدرضا

ارتعاش

1375

36

رئوف، الف.

ارزیابی کمی ایمنی

1382

37

چوبینه، علیرضا

ارزیابی میزان تراکم گازها و بخارات حاصل از فرآیندهای

1371

38

کرومر، کازل

ارگونومی در حمل دستی بار

1381

39

کرومر، کازل

ارگومی در حمل دستی بار

1380

40

موعودی، محمدا مین

ارگونی در عمل: جستارهای برگزیده ارگونومی

1382

41

موعودی، محمدامین، گردآورنده

ارگونومی در عمل: جستارهای برگزیده ارگونومی

1378

42

ساندرز، مارک

ارگونومی (عوامل انسانی در طراحی مهندسی)

1378

43

___

ارگونومی: فصلنامه تخصصی

 

44

صادقی نائینی، حسن

اصول ارگونومی در طراحی سیستمهای حمل دستی کالا

1379

45

رئوف، کمال الدین

اصول ایمنی در صنعت

1372

46

سازمان بین المللی کار

اصول بازبینی عوامل انسانی (علم ارگونومی) نکات بازبینی

1375

47

احمدی، بهروز

ایمنی در برق

1383

48

رجبی، محمدابراهیم

ایمنی در صنایع

1371

49

رجبی، محمدابراهیم

ایمنی در صنعت

1369

50

رجبی، محمدابراهیم

ایمنی در صنعت

1362

51

شفیع پور، محمود

ایمنی در واحدهای صنفی و حرفه ای: آنچه هر صنعت کار باید بداند

1373

52

حبیبی، احسان ا...

ایمنی کاربردی و شاخصهای عملکرد در صنعت

1383

53

زندیان اجیرلو، حسین

ایمنی و بهداشت حرفه ای

1383

54

___

ایمنی و بهداشت شغلی در برابر پرتوهای یون ساز و غیر یون

1365

55

کاظمی، بابک

ایمنی و بهداشت کار: حفاظت صنعتی به انضمام مواد 51 تا

1382

56

نبهانی، نادر

ایمنی و حفاظت فنی

1381

57

شعبان زاده، فرامرز

ایمنی و حفاظت فنی

1380

58

طوسی، محمدرضا

بررسی تأثیر عوامل محیطی کار بر سلامت کارگران در

1362

59

___

بهداشت حرفه ای، طبق سر فصل تعیین شده جهت واحد

1384

60

اشراقی، رحمت ا...

بهداشت شغلی و پیشگیری حوادث کار

1351

61

___

 

 

62

گروسیان، ناصر

بهداشت صنعتی

1353

63

فیروزیان، هرمز

بهداشت صنعتی و بیماریهای شغلی

1353

64

حلم سرشت، پریوش

بهداشت کار

1367

65

حلم سرشت، پریوش

بهداشت کار

1376

66

حلم سرشت، پریوش

بهداشت کار

1380

67

جانسون، رابرت وود

بهداشت و ایمنی در صنایع کوچک: راهنمای عملی برای

1374

68

قضائی، صمد

بیماریها و عوارض ناشی از کار (طب کار)

1371

69

قضائی، صمد

بیماریها و عوارض ناشی از کار

1376

70

هریسون، تنسلی راندولف

بیماریهای استخوان و عضله

1360

71

بطحائی، اشرف السادات

بیماریهای اسکلتی عضلانی اندام فوقانی

1381

72

___

بیماریهای بافت همبند و بیماریهای استخوان

1379

73

ادامز، رابرت

بیماریهای شغلی پوست

1372

74

___

بیماریهای عضلانی اسکلتی، بیماریهای بافت همبند...

1371

75

هریسون، تنسلی راندولف

بیماریهای مفاصل و استخوان و اختلالات ارثی بافت ها

1355

76

رنجبریان، محمد

پرسشهای چند گزینه ای عوامل زیان آور محیط کار

1378

77

رنجبریان، محمد

پرسشهای چند گزینه ای عوامل زیان آور محیط کار

1383

78

رنجبریان، محمد

پرسشهای چند گزینه ای بیماریهای شغلی 

1377

79

رنجبریان، محمد

پرسشهای چند گزینه ای بیماریهای شغلی

1379

80

رنجبریان، محمد

پرسشهای چند گزینه ای عوامل زیان آور محیط کار

1377

81

___

پیام ارگونومی: نشریه داخلی انجمن ارگونومی و مهندسی

 

82

وزارت کار و امور اجتماعی

پیشگیری حوادث ناشی از کار

1372

83

پور قاسمی، علی

پیشگیری عوارض و بیماریهای ناشی از کار با کامپیوتر

1373

84

___

تشخیص و درمان بیماریهای عضلانی اسکلتی و بافت همبند

1373

85

کاظمی، بابک

حفاظت صنعتی: به انضمام مواد 51 تا 119 قانون کار

1372

86

___

خلاصه مقالات اولین کنگره سراسری طب صنعتی و بهداشت

1367

87

___

دایره المعارف ایمنی و بهداشت کار

1379

88

ثنائی، غلامحسین

سم شناسی صنعتی

1383

89

ثنائی، غلامحسین

سم شناسی صنعتی

1358

90

ثنائی، غلامحسین

سم شناسی صنعتی

1371

91

احمدی زاده، معصومه

سم شناسی صنعتی "فلزات سنگین"

1376

92

پورقاسمی، علی

شرایط جوی محیط کار (همراه با واژه نامه تخصصی)

1375

93

قاسم خانی، مهدی

شناسائی عوامل شیمیائی زیان آور محیط کار (گارها و بخارات)

1374

94

قاسم خانی، مهدی

شناسائی عوامل شیمیائی زیان آور محیط کار (گارها و بخارات)

1368

95

چوبینه، علیرضا

شیوه های ارزیابی پوسچر در ارگونومی شغلی

1383

96

حکمت، موسی

طب کار

 

97

عقیلی نژاد، ماشاءا...

طب کار و بیماریهای شغلی

1379

98

چاچا، چارلز

طراحی پژوهش و آمار در ایمنی و بهداشت

1383

99

موعودی، محمدامین

کاربرد رنگ در ارگونومی

1379

100

چوبینه، علیرضا

کلیات بهداشت حرفه ای

1383

101

چوبینه، علیرضا

کلیات بهداشت حرفه ای

1378

102

یغمائیان، کامیار

کلیات خدمات بهداشتی

1380

103

حاجی قاسمخان، علیرضا

مبانی بهداشت حرفه ای، به انضمام حدود تماس شغلی

1383

104

افشاری، داوود

مجموعه سئوالات طبقه بندی شده ارگونومی و ایمنی در صنعت

1383

105

افشاری، داوود

مجموعه سئوالات طبقه بندی شده بیماریهای ناشی از کار

1382

106

افشاری، داوود

مجموعه سئوالات طبقه بندی شده عوامل فیزیکی و شیمیائی

1383

107

یغمائیان، کامیار

مجموعه سئوالات کنکور کاردانی به کارشناسی (ناپیوسته)

1383

108

___

مجموعه قوانین، آئین نامه های مورد استناد و طرحها

1377

109

سازمان برنامه و بودجه استان فارس

مجموعه مقالات اقتصادی و اجتماعی: بهداشت صنعتی

1371

110

همایش سراسری بهداشت حرفه ای

مجموعه مقالات چهارمین همایش سراسری بهداشت حرفه ای

1383

111

حبیبی، احسان ا...

مدیریت کاربرد ارگونومی و بهره وری

1380

112

رنجبریان، محمد

مسمومیتهای شغلی و راههای پیشگیری از آن

1381

113

قضایی، صمد

مسمومیتهای عمده ناشی از کار

1370

114

عبدلی ارمکی، محمد

مکانیک بدن و اصول طراحی ایستگاه کار (ارگونومی)

1378

115

وینشتاین، مایکل بی

ممیزی و مدیریت ایمنی کیفیت جامع، به انضمام متن

1381

116

هلاندر، مارتین

مهندسی عوامل انسانی در صنعت و تولید (ارگونومی)

1380

117

هلاندر، مارتین

مهندسی عوامل انسانی در صنعت و تولید (ارگونومی)

1375

118

مونک، تیموتی

نوبت کاری: مشکلات و رهیافتها

1384

119

مانک، تیموتی

نوبت کاری: مشکلات و رهیافتها

1375

120

پورمهابادیان، محمد

واژه نامه بهداشت حرفه ای

1363

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1392-2-24 11:00        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ