سال انتشار

نام پديد آورنده

عنوان

‏۱۳۸۰ ‏دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه

‏خلاصه مقالات دومين كنگره ملي بهداشت عمومي و طب پيشگيري ۱۵ - ۱۸ آبانماه ۱۳۸۰

‏۱۳۷۹

‏دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه

‏خلاصه مقالات اولين كنگره ملي بهداشت عمومي و طب پيشگيري ۱ - ۳ آذرماه ۱۳۷۹

‏۱۳۷۶

‏تاليف منوچهر محسني

‏جامعه شناسي پزشكي

‏۱۳۷۹

‏تاليف احمد قاضي زاده

‏جمعيت شناسي تحليلي و تنظيم خانواده با تاكيدي بر آناليز بقا،تابع كاپلان ماير،شاخصهاي بهداشتي ايران و جهان

‏۱۳۴۸

‏تاليف ادوارد س . راجرز

‏اكولوژي انساني و بهداشت

‏۱۳۶۹

‏گروه مولفين سازمان جهاني بهداشت

‏تحقيق در سيستمهاي بهداشتي : شيوه تهيه طرح هاي تحقيقاتي براي حل معضلات بهداشتي درماني

‏۱۳۷۲

‏گروه مولفين سازمان جهاني بهداشت

‏تحقيق در سيستمهاي بهداشتي : شيوه تهيه طرح هاي تحقيقاتي براي حل معضلات بهداشتي درماني

‏۱۳۷۵

‏سازمان جهاني بهداشت

‏تحقيق در سيستمهاي بهداشتي : تجزيه و تحليل داده ها و نوشتن گزارش

‏۱۳۷۶

‏گروه مولفين سازمان جهاني بهداشت : كورلين. م ،واركه ويسر،ايندراآاتماناتان ،آن براون لي

‏تحقيق در سيستمهاي بهداشتي : شيوه تهيه طرح هاي تحقيقاتي براي حل معضلات بهداشتي درماني

‏۱۳۷۱

‏-

‏تعيين حجم نمونه در مطالعات بهداشتي

‏۱۳۵۴

‏محمد ملكي

‏مسموميتهاي غذايي و بهداشت آشپزخانه

‏-

‏ويكتور م . اهلرا،رنست و .استيل

‏بهسازي شهر و روستا

‏۱۳۷۶

‏سيروس پيله رودي

‏شبكه بهداشت و درمان شهرستان

‏۱۳۶۴

‏-

‏نيازهاي اساسي بهداشت و راههاي برآوردن آنها در كشورهاي رو به توسعه

‏۱۳۷۷

‏محمد نوروزي

‏بهداشت و تغذيه مادر و كودك :به انضمام شرح كاملي از مراحل تكامل و نمو از تولد تا بلوغ و روش هاي مختلف تنظيم خانواده

‏۱۳۷۳

‏[ويرايشگران سرژ هرك برگ ... و ديگران] 

‏تغذيه بهداشت عمومي از ديدگاه اپيدميولژي و سياستهاي پيشگيري

‏۱۳۶۳

‏تاليف پريوش حلم سرشت ،اسمعيل دل پيشه

‏اصول بهداشت جامعه

‏۱۳۷۳

‏تاليف علي صادقي حسن آبادي

‏كليات بهداشت عمومي

‏۱۳۷۹

‏مولفان محمد علي مولوي ،گيتي ثمر

‏بهداشت همگاني

‏۱۳۸۰

‏تاليف پريوش حلم سرشت ،اسماعيل دل پيشه

‏بهداشت عمومي : نگرشي بر كليات بهداشت از دريچه برنامه ريزي و سياستهاي بهداشتي ،معيارها و ضوابط بهداشت فرد و جامعه بانضمام مطالبي در مورد كمكهاي اوليه

‏۱۳۶۸-۱۳۶۷

‏تاليف محمد علي مولوي ،گيتي ثمر

‏بهداشت همگاني

‏۱۳۶۷

‏تاليف علي صادقي حسن آبادي

‏كليات بهداشت عمومي

‏۱۳۷۵

‏غلامرضا ميرحسيني

‏اصول خدمات بهداشتي

‏۱۳۶۲

‏تاليف محمد علي مولوي ،گيتي ثمر

‏بهداشت همگاني

‏۱۳۶۸

‏تاليف پريوش حلم سرشت ،اسماعيل دل پيشه

‏بهداشت و تنظيم خانواده

‏۲۵۳۶

‏تاليف توران احمد زاده

‏بهداشت عمومي و پزشكي اجتماعي

‏۱۳۵۲

‏تاليف محمد علي مولوي

‏بهداشت همگاني

‏۱۳۷۳

‏تاليف غلامرضا ميرحسيني

‏اصول خدمات بهداشتي : بهداشت ۱

‏۱۳۷۵

‏تاليف كامران احمدي

‏بهداشت ،اپيدميولوژي ،آمار حياتي

‏۱۳۷۸

‏پديدآورندگان ريچارد فارمر،ديويد ميلر،راس لاورنس

‏اپيدميولوژي ،بهداشت عمومي و مبارزه با بيماريها

‏۱۳۷۵

‏تاليف علي صادقي حسن آبادي

‏كليات بهداشت عمومي

‏۱۳۸۰

‏گردآوري عباس اديب

‏بهداشت از كودكي تا كهنسالي

‏۱۳۸۱

‏-

‏سيماي جمعيت و سلامت در جمهوري اسلامي ايران

‏۱۳۷۸

‏تاليف محمد علي مولوي ،گيتي ثمر

‏بهداشت همگاني

‏۱۳۶۳

‏گيتي كريم ،عباس فرخنده

‏شير و بهداشت همگاني

‏۱۳۸۲

‏شوراي پژوهش حوزه سلامت براي توسعه

‏پژوهش در ضرورت هاي بهداشت ملي و تعيين اولويت ها :درس هايي از گذشته

‏۱۳۸۲

‏[شوراي پژوهش حوزه سلامت براي توسعه] 

‏تقويت ساز و كارهاي كشوري در پشتيباني از" پژوهش در ضرورتهاي بهداشت ملي " نگاهي گذرا به تجربيات ديگر كشورها 

‏۱۳۸۰

‏-

‏آزمونهاي كارداني به كارشناسي بهداشت عمومي همراه با پاسخهاي تشريحي ۷۹ - ۱۳۷۵

‏۱۳۷۸

‏تاليف واحد تحقيقات و انتشارات مجتمع آموزشي و فني تهران

‏پرسشهاي چهارگزينه اي بهداشت عمومي

‏۱۳۸۰

‏مولفان كاميار يغماييان - محمد رضا خاني

‏كليات خدمات بهداشتي

‏۱۳۸۳

‏به كوشش حسين حاتمي[... و ديگران] 

‏كتاب جامع بهداشت عمومي

‏۱۳۸۱

‏گردآورنده معاونت تحقيقات و فناوري ،مركز ملي تحقيقات علوم پزشكي كشور

‏سيماي سلامت دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني

‏۱۳۸۳

‏گردآورندگان سهراب ايماني و كاميار يغماييان

‏مجموعه سوالات كنكور كارداني به كارشناسي ناپيوسته بهداشت عمومي سال ۱۳۸۲-۱۳۷۷

‏۱۳۸۳

‏تاليف و گردآوري سعيد مظلومي

‏جامعه شناسي و بهداشت عمومي

‏۱۳۸۳

‏[جي اي پارك،ك .پاركر]

‏درسنامه پزشكي پيشگيري و اجتماعي

‏۱۳۸۳

‏پديدآورندگان محمد حسين باقياني مقدم ،محمد حسن احرام پوش

‏۱۰۰۰ نكخه در ۱۰۰۰ تست بهداشت عمومي ف شامل سوالات و پاسخ تشريحي

‏۱۳۸۲

‏جان ام . لاست

‏سلامت همگاني و اكولوژي انساني

‏۱۳۸۴

‏تحليل و تدوين محسن نقوي

‏سيماي مرگ و مير در ۲۳ استان كشور

‏۱۳۸۴

‏تاليف واحد تحقيقات و انتشارات مجتمع آموزشي فني تهران

‏پرسشهاي چهارگزينه اي بهداشت عمومي با تجديد نظر و تكميل 

‏۱۳۸۲-۱۳۸۳

‏تاليف پريوش حلم سرشت ،اسماعيل دل پيشه

‏مجموعه ۵ جلدي درسنامه جامع علوم بهداشت

‏۱۳۸۴

‏تاليف تيمور آقاملايي

‏اصول و كليات خدمات بهداشتي ،بر اساس منابع جديد

‏۱۳۸۳

‏نويسندگان وينسنت براون ،آلن مورن ،كريستف پاكوت

‏ارزيابي سريع بهداشتي جمعيتهاي پناهنده و آواره

‏۱۳۸۴

‏زهرا پناهنده ،زهرا محتشم اميري

‏نكات كاربردي بهداشت ،براي دانشجويان پزشكي ،پيراپزشكي و پزشكان عمومي

‏۱۳۸۳

‏-

‏سنجش روزهاي سلامت : ارزشيابي جمعيت از نظر كيفيت زندگي مربوط به سلامت

‏۱۳۸۲

‏-

‏سيستم ملي پژوهش سلامت از ديدگاه مجامع بين المللي

‏۱۳۸۳

‏[پاتريشيا ليچيلو]

‏سنجش عملكرد برنامه هاي سلامت

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1392-11-20 14:29        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ