لیست سی دی های موجود در کتابخانه

 

 

 

 1. A- MSDS
 2. Applied Statistics and Probability for…
 3. Atlas of Parasitology
 4. B-MSDS
 5. Chemical Source
 6. Ehp Toxicogenomic
 7. Encyclopedia of Ergonomics
 8. Environmental Laboratory Exercise for Instrumental Analysis and Environmental Chemistry
 9. Genetics in Medicine
 10. HDSB
 11. Human Nutrition
 12. ICT for Library and Information Professionals
 13. Internasional Ecyclopedia of Ergonomics and Human Factors
 14. Introduction to Nutrition and Metabolism
 15. Managing Chronic Disorders
 16. Master catalogue
 17. Mosby's Nutrition
 18. NCSS 2000 ( PASS 2000)
 19. NOISH (New)
 20. NIOSH (OLD)
 21. PDQ Statistics
 22. Resistance Phenomonen…
 23. Study
 24. Studying a Study and Testing a Test
 25. The Language of Medicine
 26. Toxline
 27. Ventilating Heating
 28. W.H.O Bulletin
 29. Wiley's Remediation
 30. Exerise Physiology
 31.  از دیدگاه ارگونومی و طب کار CTD
 32. اصول بیماریهای کیسنر
 33. آندوکرینولوژی بالینی زنان و ناباروری اسپیراف
 34. تغذیه کودک و نوجوان در سلامت و بیماری
 35. حوادث غیر مترقبه
 36. خلاصه مقالات بسیج جامعه پزشکی
 37. مجموعه مقالات همایش آب شیرین1382
 38. هیدرولیک / تهویه
 39. خلاصه مقالات علوم پزشکی کشور
 40. آمار کشوری ثبت سرطان سال 1386
 41. خلاصه مقالات اعضای هیئت علمی ارایه شده در کنگره های خارج از کشور 1386
 42. Classical Methods of Statistics
 43. Best Practice for Teaching Statistics and Research Methods in the Behavioral Science
 44. Introductory Applied Biostatistics
 45. Global Mapping of Infectious Diseases: methods, examples and emergencies applications
 46. Elementary Bayesian Biostatistics
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1394-4-8 10:02        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ