معاونین پژوهشی گروههای آموزشی
نام و نام خانوادگی
سمت
مرتبه علمی
رزومه
شماره تماس
پست الکترونیک
دکتر لیلا قهرمانی
عضو هیات علمی گروه آموزش و ارتقاء سلامت
استادیار
7251001-235
ghahrmanil@sums.ac.ir
دکتر هاله قائم
عضو هیات علمی گروه اپیدمیولوژی
استادیار
قابل مشاهده
7251001-234
دکتر جعفر مومن بالله فرد
عضو هیات علمی گروه حشره شناسی پزشکی
دانشیار
7251001-348
momenbellah@sums.ac.ir
دکتر طیبه رخشانی
عضو هیات علمی گروه بهداشت عمومی
استادیار
قابل مشاهده
7251001-232
Smkashfi@ yahoo.com
دکتر محمد رضا سمایی
عضو هیات علمی گروه بهداشت محیط
استادیار

7251001-259
 
 
دکتر علی کریمی
عضو هیات علمی گروه مهندسی بهداشت حرفه ای
استادیار
7251001-293
alikarimi@sums.ac.ir
 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-8-23 9:20        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ