شورای پژوهشی دانشکده بهداشت :  

نام و نام خانوادگی

سمت

مرتبه علمی

پست الکترونیکی

آقای دکتر محمد فرارویی

رییس دانشکده بهداشت

دانشیار

fararouei@sums.ac.ir

آقای دکتر محمدعلی بقاءپور

معاون آموزشی دانشکده بهداشت

دانشیار

baghapour@sums.ac.ir

آقای دکتر ابوذر سلطانی

معاون پژوهشی دانشکده بهداشت

دانشیار

Soltani_ab@sums.ac.ir

آقای دکتر علیرضا چوبینه

مدیر گروه ارگونومی

استاد

alrchoobin@sums.ac.ir

آقای دکتر علیرضا میراحمدیزاده

عضو هیات علمی

استادیار

armirahmadizadeh@yahoo.com

خانم دکتر لیلا قهرمانی

عضو هیات علمی

استادیار

gahramanil@sums.ac.ir

آقای مهندس محمدرضا شیردره

عضو هیات علمی

استادیار

shirdarreh@sums.ac.ir

آقای دکتر حمزه علیپور

عضو هیات علمی

استادیار

alipoorh@sums.ac.ir

آقای دکتر حمیدرضا مکرمی

عضو هیات علمی

استادیار

hamidrezamokarami@sums.ac.ir

خانم دکتر طیبه رخشانی

عضو هیات علمی

استادیار

Trakhshani@@sums.ac.ir

آقای دکتر مجتبی کمالی نیا

عضو هیات علمی

استادیار

mokamalinia@gmail.com

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-12-11 15:00        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ