شورای پژوهشی دانشکده بهداشت :  
 
 
نام و نام خانوادگی
سمت
مرتبه علمی
رزومه
پست الکترونیک
دکتر سید منصور کشفی
ریاست دانشکده
استادیار
دکتر محمد فراروئی
معاون آموزشی دانشکده
دانشیار
 قابل مشاهده
fararouei@sums.ac.ir
دکتر زهرا زمانیان
معاون پژوهشی
دانشیار
دکتر ابوذر سلطانی
معاون پشتیبانی
مربی
 
دکتر عباس رضائیان زاده
مدیر گروه اپیدمیولوژی
استاد
rezaiana@sums.ac.ir
دکتر کوروش عزیزی
مدیرگروه حشره شناسی پزشکی
دانشیار
قابل مشاهده
 
دکتر سید منصور کشفی
مدیر گروه بهداشت عمومی
استادیار
دکتر محمد حسین کاوه
مدیر گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت
دانشیار
دکتر منصوره دهقانی
مدیر گروه مهندسی بهداشت محیط
دانشیار
قابل مشاهده
دکتر مهین نظری
معاون دانشجویی- فرهنگی
استادیار
دکتر مهدی جهانگیری
مدیر گروه مهندسی بهداشت
حرفه ای
استادیار
دکتر علیرضا چوبینه
مدیر گروه ارگونومی
استاد
 
 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1394-5-13 13:53        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ