نقشه سایت

Skip Navigation Links.
Collapse دانشکده بهداشتدانشکده بهداشت
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">حوزه ریاست</span>حوزه ریاست
خدمات الکترونیک
بیمه تکمیلی کارکنان
قرض الحسنه کارکنان
ارتباط با ریاست دانشکده
کارکنان
Collapse روابط عمومیروابط عمومی
مدیر روابط عمومی
شرح وظایف
دفتر توسعه آموزش(EDO)
پرسشهای متداول
کمیته های دانشکده
فرم های و دستور العمل ها
ریاست
Collapse معاونتهامعاونتها
معاونت پشتیبانی
معاونت آموزشی
معاونت تحصیلات تکمیلی
معاونت فرهنگی دانشجویی
معاونت تحقیقات و فن آوری
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">گروه های آموزشی</span>گروه های آموزشی
گروه MPH
بیولوژی وکنترل ناقلین بیماریها
بهداشت عمومی
مهندسی بهداشت محیط
مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار
ارتقاء سلامت
ارگونومی
اپیدمیولوژی
Collapse درباره مادرباره ما
آدرس
شماره تماس دانشکده
نظرسنجی
گالری دانشکده
معرفی دانشکده
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">ارتباط با صنعت</span>ارتباط با صنعت
دفترارتباط با صنعت
آزمایشگاه ها
کمیته HSE
Collapse کتابخانهکتابخانه
کتابخانه دانشکده بهداشت
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مرکز تحقیقات علوم بهداشتی</span>مرکز تحقیقات علوم بهداشتی
مرکز تحقیقات علوم بهداشتی شیراز
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">ترجمان دانش</span>ترجمان دانش
بیولوژی وکنترل ناقلین بیماریها
بهداشت عمومی
مهندسی بهداشت محیط
مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار
ارگونومی
اپیدمیولوژی
ارتقاء سلامت
Collapse معاونتمعاونت
دانشکده
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">لینک دو</span>لینک دو
لینک سه
آموزش
بلابا
Collapse اپیدمیولوژیاپیدمیولوژی
مدیر گروه و کارکنان
اعضاء هیات علمی
برنامه درسی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">برنامه ریزی آموزشی</span>برنامه ریزی آموزشی
برنامه هفتگی اساتید
برنامه امتحانی
تقویم آموزشی
نتایج امتحانات
برنامه زمان بندی دروس
برنامه کلاسی
محورهای پژوهشی
امکانات آموزشی
منایع علمی
تماس با ما
دانشگاه علوم پزشکی
Collapse ارگونومیارگونومی
مدیر گروه و کارکنان
اعضاء هیات علمی
اسامی دانش آموختگان
اسامی دانشجویان
محورهای پژوهشی
برنامه درسی
کوریکولوم آموزشی
امکانات آموزشی
منایع علمی
پایان نامه دانشجویان
فرم ها و راهنماها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">اخبار گروه </span>اخبار گروه
وبینار ارگونومی
پذیرش یک محقق پسا دکتری
تماس با ما
Collapse حشره شناسی پزشکیحشره شناسی پزشکی
مدیر گروه و کارکنان
اعضاء هیات علمی
کوریکولوم آموزشی
آیین نامه های آموزشی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">برنامه ریزی آموزشی</span>برنامه ریزی آموزشی
آرایش ترمی دروس
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">برنامه کلاسی</span>برنامه کلاسی
دکتری
کارشناسی ارشد
کارشناسی
برنامه هفتگی اساتید
برنامه امتحانی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">برنامه درسی</span>برنامه درسی
کارشناسی
کارشناسی ارشد
دکتری
امکانات آموزشی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">پایان نامه دانشجویان</span>پایان نامه دانشجویان
دانشجویان ارشد
دانشجویان دکتری
منایع علمی
دستواالعملهای ایمنی در آزمایشگاهای گروه بیولوژی و کنترل ناقلین بیماریها
محورهای پژوهشی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">رهنمودهای سلامت</span>رهنمودهای سلامت
آشنایی با رشته بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری ها
سالک
ساس
مبارزه با حشرات در اماکن
هیره موی انسان
ساس تختخواب
استفاده از لارو مگس در درمان زخم های مزمن
شپش و آلودگی به آن در فصل مدارس
تب کریمه- کنگو
مالاریا
گال
لیشمانیوز احشایی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">اخبار علمی گروه</span>اخبار علمی گروه
پایان نامه برتر
ارائه سمینار
لینک های مفید
دانشگاه علوم پزشکی
Collapse مهندسی بهداشت محیطمهندسی بهداشت محیط
مدیر گروه و کارکنان
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">برنامه ریزی آموزش</span>برنامه ریزی آموزش
برنامه هفتگی آموزش
تقویم آموزشی
برنامه کلاسی
برنامه زمانبندی شده گروه
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">برنامه درسی</span>برنامه درسی
طرح درس
طرح دوره
راهنمای مطالعاتی
محورهای پژوهشی
بخشهای گروه
کتابهای اساتید
آیین نامه شورای بهداشت محیط
فرآیند انجام آزمایشات تخصصی
فرم ها و راهنماها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">دستورالعملهای تجهیزات آزمایشگاه</span>دستورالعملهای تجهیزات آزمایشگاه
آلودگی هوا
پسماند
شیمی محیط
میکروبیولوژی محیط
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">دستورالعمل های ایمنی</span>دستورالعمل های ایمنی
دستورالعملهای عمومی
آزمایشگاه شیمی محیط
آزمایشگاه میکروبیولوژی محیط
آزمایشگاه آلودگی هوا
آزمایشگاه مدیریت پسماند
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">کارآموزی</span>کارآموزی
کارآموزی در عرصه کارشناسی پیوسته
کارآموزی در عرصه کارشناسی ناپیوسته
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">منابع علمی</span>منابع علمی
منابع علمی (انگلیسی)
بانک های اطلاعاتی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">ژورنالهای علمی</span>ژورنالهای علمی
ژورنالهای علمی فارسی
ژورنالهای علمی انگلیسی
تماس با ما
دانشگاه علوم پزشکی
Collapse ارتقاء سلامتارتقاء سلامت
معرفی
مدیر گروه و کارکنان
اعضاء هیات علمی
برنامه درسی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">برنامه ریزی آموزشی</span>برنامه ریزی آموزشی
برنامه هفتگی اساتید
تقویم آموزشی
نتایج امتحانات
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">برنامه کلاسی</span>برنامه کلاسی
ارشد سلامت سالمندی
دکتری آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت
ارشد آموزش بهداشت
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">برنامه امتحانی</span>برنامه امتحانی
آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت
سلامت سالمندی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">برنامه زمانبندی شده گروه</span>برنامه زمانبندی شده گروه
برنامه ارشد آموزش بهداشت و ارتقا سلامت
برنامه ارشد سلامت سالمندی
برنامه دکتری تخصصی آموزش بهداشت
محورهای پژوهشی
محورهای آموزشی
منایع علمی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">کوریکولوم</span>کوریکولوم
ارشد آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت
دکترای آموزش بهداشت
تماس با ما
دانشگاه علوم پزشکی
خبرنامه گروه
خبرنامه وپژه کرونا
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">ترجمان دانش</span>ترجمان دانش
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">ارشد آموزش بهداشت</span>ارشد آموزش بهداشت
مریم منتظر
حمبد جلالی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">ارشد سلامت سالمندی </span>ارشد سلامت سالمندی
طاهره دریابرد
فروزان توان
اقل قجری
فاطمه مقصودی
دکتری آموزش بهداشت
بانک داده ها
Collapse بهداشت عمومیبهداشت عمومی
مدیر گروه و کارکنان
اهداف
رسالت
اعضاء هیات علمی گروه
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مقالات اعضای هیات علمی</span>مقالات اعضای هیات علمی
دکتر سید منصور کشفی
دکتر طیبه رخشانی
دکتر علی خانی جیحونی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">برنامه ریزی آموزشی</span>برنامه ریزی آموزشی
برنامه هفتگی اساتید
تقویم آموزشی
برنامه امتحانی
برنامه زمان بندی دروس
برنامه کلاسی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">برنامه درسی</span>برنامه درسی
طرح درس
طرح دوره
راهنمای مطالعاتی
کوریکولوم آموزشی
محورهای پژوهشی
برنامه کارآموزی
فرمت گزارش نویسی
دستورالعمل ها و بوکلت چارت ها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">منابع علمی</span>منابع علمی
منابع علمی انگلیسی
منابع علمی فارسی
ژورنالهای علمی
لاگ بوکها
امکانات اتاق پراتیک
فرمهاو راهنما
منابع امتحان جامع کارآموزی
گالری گروه بهداشت عمومی
دانشگاه علوم پژشکی
ژورنال کلاپ
تماس با ما
Collapse مهندسی بهداشت حرفه ای وایمنی کارمهندسی بهداشت حرفه ای وایمنی کار
تاریخچه ومعرفی گروه
مدیر گروه و کارکنان
اعضاء هیات علمی
بخشهای گروه
آزمایشگاها وامکانات آموزشی
خبرنامه فعالیت های گروه
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">رشته های تحصیلی</span>رشته های تحصیلی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مهندسی  بهداشت حرفه ای و ایمنی کار</span>مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">کارشناسی مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار</span>کارشناسی مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار
معرفی رشته
طرح درس و راهنمای مطالعه
برنامه ریزی آموزشی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای</span>کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای
معرفی رشته
طرح درس و راهنمای مطالعه
برنامه ریزی آموزشی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">دکتری تخصصی(Ph.D) بهداشت حرفه ای</span>دکتری تخصصی(Ph.D) بهداشت حرفه ای
معرفی رشته
طرح درس راهنمای مطالعه
برنامه ریزی آموزشی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مدیریت سلامت ،ایمنی و محیط زیست(HSE)</span>مدیریت سلامت ،ایمنی و محیط زیست(HSE)
اعضاء هیات علمی
معرفی رشته
طرح درس و راهنمای مطالعه
برنامه ریزی آموزشی
محورهای پژوهشی
کتابهای تالیفی گروه
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">کارآموزی</span>کارآموزی
بخشهای مختلف کارآموزی
مراحل انجام دوره کارآموزی در صنعت
صنایع همکار جهت کارآموزی دانشجویان
نمونه پوستر کارآموزی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">دستورالعملهای ایمنی و تجهیزات آزمایشگاهی</span>دستورالعملهای ایمنی و تجهیزات آزمایشگاهی
دستورالعمل های تجهیزات آزمایشگاهی
دستورالعمل های ایمنی آزمایشگاهی بهداشت حرفه ای
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">دبیرخانه انجمن بین المللی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار در ایران</span>دبیرخانه انجمن بین المللی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار در ایران
معرفی ICOH
کمیته های علمی ICOH
عضویت در ICOH
نحوه عضویت
نماینده ICOH در ایران
انتشارات ICOH
کنفرانسهای ICOH
فعالیت های گروه مهندسی بهداشتی حرفه ای و ایمنی کار در عرصه پیشگیری از اپیدمی کووید 19 (کرونا ویروس)
راهنماها و لینکهای مفید در زمینه بهداشت حرفه ای و ایمنی کار
دفتر ارتباط با صنعت
وب سایت رهنمودهای سلامت
دانشگاه علوم پزشکی
تماس با ما
Collapse معاونت تحصیلات تکمیلیمعاونت تحصیلات تکمیلی
معاون و کارکنان
معرفی گروه های تحصیلات تکمیلی
اسامی و پست الکترونیک دانشجویان
فرآیندهای تحصیلات تکمیلی
راهنمای تدوین ودفاع از پایان نامه
امور فارغ التحصیلان
شیوه نامه حضور وغیاب دکتری
آیین نامه ها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">فرآیندها</span>فرآیندها
فرآیند امور فارغ التحصیلی پس از دفاع از پایان نامه
رآیند امور فارغ التحصیلی پس از دفاع از پایان نامه
فرآیند امور فارغ التحصیلی پس از دفاع از پایان نامه(دکتری)
فرآیند دفاع از پایان نامه دانشجویان دوره دکتری
فرآیند فارغ التحصیلی از منظر پایان نامه و ارائه مقاله دانشجویان دکتری
کارپوشه دکتری
تماس با ما
Collapse معاونت آموزشی فرهنگیمعاونت آموزشی فرهنگی
دانشکده
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">لینک دو</span>لینک دو
لینک سه
آموزش
بلابا
Collapse معاونت دانشجویی فرهنگیمعاونت دانشجویی فرهنگی
معرفی
معاون و کارکنان
شرح وظایف
فرایند فعالیتهای معاونت فرهنگی
معرفی سایت های قرآنی
نظرات،انتقادات،پیشنهادات
تماس با ما
Collapse معاونت  آموزشیمعاونت آموزشی
معاون آموزشی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">اداره آموزش</span>اداره آموزش
کارکنان
فرم های آموزشی
برنامه کلاسی هفتگی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">قوانین و مقررات آموزشی</span>قوانین و مقررات آموزشی
کاردانی و کارشناسی
تحصیلات تکمیلی
دکتری تخصصی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">فلوچارت و فرآیندهای اداره آموزش</span>فلوچارت و فرآیندهای اداره آموزش
فرایند اخذ درس بصورت معرفی به استاد
فرآیند صدور گواهی اشتغال به تحصیل
فرآیند حذف نهایی
فرآیند نقل وانتقال
فرآیند عضویت در دفتر استعداد درخشان
فرایند سطح بندی اعضای دفتر استعداد درخشان
فرآیند آمارگیری دانشجویان
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">فرآیندهای اداره آموزش</span>فرآیندهای اداره آموزش
فرآیند ثبت نام وانتخاب واحد دانشجویان در مقاطع مختلف تحصیلی
فرآیند اخذ درس بصورت معرفی به استاد
فرآیند حذف واضافه
فرآیند انتقال دانشجو به صورت مهمان
فرایند صدور گواهی اشتغال به تحصیل
فرآیند فارغ التحصیلی
مقررات آزمون ها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">دفتر استعداد درخشان</span>دفتر استعداد درخشان
اعضای دفتر
اهداف هسته
شرح وظایف دفتر
شرایط عضویت
شرایط ادامه عضویت
فرآیند عضویت در دفتر استعداد درخشان
آیین نامه ها
فرم نظرخواهی وپیشنهادات
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">تابلو اعلانات دانشجویی</span>تابلو اعلانات دانشجویی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">تقویم آموزشی</span>تقویم آموزشی
تقویم آموزشی نیمسال اول 1400-1399
میان ترم دروس عمومی نیمسال اول 1400-1399
پایان ترم دروس عمومی نیمسال اول 1400-1399
راهنمای تصویری انتخاب واحد
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">آرایش ترمی</span>آرایش ترمی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">دکتری تخصصی</span>دکتری تخصصی
بهداشت حرفه ای
بهداشت محیط
ارگونومی
آموزش بهداشت
حشره شناسی پزشکی
اپیدمیولوژی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">کارشناسی ارشد ناپیوسته</span>کارشناسی ارشد ناپیوسته
ارگونومی
اپیدمیولوژی
بیولوژی و کنترل ناقلین بیماریها
سلامت سالمندی
آموزش جامعه نگر در نظام سلامت
آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت
HSE
مهندسی بهداشت محیط
مهندسی بهداشت حرفه ای
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">کارشناسی پیوسته</span>کارشناسی پیوسته
بهداشت عمومی
مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار
مهندسی بهداشت محیط
بیولوژی و کنترل ناقلین بیماریها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">MPH</span>MPH
MPH بهداشت عمومی
شماره تماس کارشناسان گروه های آموزشی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">قوانین آموزشی </span>قوانین آموزشی
PDF
PPT
Collapse معاونت  پشتیبانیمعاونت پشتیبانی
معاون
اهداف و وظایف
کارکنان
فرم ها و دستوالعمل ها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">کمیته مستند سازی</span>کمیته مستند سازی
معاونت آموزشی
معاونت پژوهشی
معاونت دانشجویی فرهنگی
معاونت تحصیلات تکمیلی
معاونت پشتیبانی
گروههای آموزشی
آزمایشگاه
فرآیندهای برتر سال 97
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">کمیته پیشنهادات</span>کمیته پیشنهادات
آشنایی با کمیته نظام پیشنهادات
آیین نامه نظام پیشنهادات
شرح وظایف
ارسال پیشنهاد
برشور آموزشی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">کمیته تکریم ارباب رجوع</span>کمیته تکریم ارباب رجوع
اعضاء
شرح وظایف
منشور اخلاقی کارکنان
منشور اخلاقی دانشجویان
گزارش عملکرد کمیته تکریم ارباب رجوع دانشکده
نحوه رسیدگی به شکایات
دفترچه تلفن
اشیاء گم شده
فرم تعیین جانشین
فرم نظرخواهی
فلوچارت تکریم ارباب رجوع
کمیته پاسخگویی به شکایات
Collapse معاونت  پژوهشیمعاونت پژوهشی
معاون پژوهشی و کارکنان
پیام معاونت
شورای پژوهشی
معاونین پژوهشی گروههای آموزشی
شرح وظایف
فرایند داوری طرحهای تحقیقاتی
محورهای پژوهشی گروهها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">فرم ها مدارک آیین نامه</span>فرم ها مدارک آیین نامه
مدارک
Collapse درباره مادرباره ما
معرفی دانشکده
آموزش
پژوهش
خدمات
پردیس خودگردان
کلینیک / داروخانه
ارتباط با ما
Collapse درباره  مادرباره ما
منشور اخلاقی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معرفی دانشکده</span>معرفی دانشکده
رسالت دانشکده
تاریخچه
کتابچه دانشکده
Collapse منو  راستمنو راست
معرفی دانشکده
آموزش
پژوهش
خدمات
پردیس خودگردان
کلینیک / داروخانه
ارتباط با ما
Collapse آزمایشگا ههاآزمایشگا هها
مدیر آزمایشگاهها
دفتر پذیرش خدمات
لیست آزمایشگاهها
نحوه درخواست خدمات
پرسنل آزمایشگاه ها
Collapse دفتر ارتباط با صنعتدفتر ارتباط با صنعت
تاریخچه و معرفی دفتر
مسئول دفتر ارتباط با صنعت
کمیته ارتباط با صنعت
فرم ها وایین نامه ها
تفاهم نامه ها و موافقتنامه های همکاری مشترک
برخی از سازمانهای طرف قرار داد دانشکده
دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه علوم پزشکی شیراز
اطلاعات دانشکده برای عقد قراردادهای ارتباط با صنعت
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">ظرفیت های ارتباط با صنعت گروههای دانشکده</span>ظرفیت های ارتباط با صنعت گروههای دانشکده
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">بهداشت حرفه ای و ایمنی کار</span>بهداشت حرفه ای و ایمنی کار
تاریخچه و اهداف گروه
اعضاء هیات علمی فعال در ارتباط با صنعت
ظرفیت ها و توانمند های ارتباط با صنعت
سوابق طرح های ارتباط با صنعت گروه مهندسی بهداشت حرفه ای
معرفی آزمایشگاه تخصصی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">اپیدمیولوژی</span>اپیدمیولوژی
تاریخچه و اهداف گروه
اعضاء هیات علمی فعال در ارتباط با صنعت
ظرفیت ها و توانمند های ارتباط با صنعت
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">ارگونومی</span>ارگونومی
تاریخچه و اهداف گروه
اعضاء هیات علمی فعال در ارتباط با صنعت
ظرفیت ها و توانمند های ارتباط با صنعت
سوابق ارتباط با صنعت ارگونومی
آزمایشگاه تخصصی گروه
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">ارتقاء سلامت</span>ارتقاء سلامت
تاریخچه و اهداف گروه
اعضاء هیات علمی فعال در ارتباط با صنعت
ظرفیت ها و توانمند های ارتباط با صنعت
سوابق مربوط به ارتباط به صنعت
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">حشره شناسی پژشکی</span>حشره شناسی پژشکی
تاریخچه و اهداف گروه
اعضاء هیات علمی فعال در ارتباط با صنعت
ظرفیت ها و توانمند های ارتباط با صنعت
سوابق مربوط به ارتباط به صنعت
آزمایشگاه تخصصی گروه
Collapse مهندسی بهداشت محیطمهندسی بهداشت محیط
تاریخچه و اهداف گروه
اعضا هیات علمی فعال در ارتباط با صنعت
ظرفیت ها و توانمند های ارتباط با صنعت
سوابق مربوط به ارتباط به صنعت
آزمایشگاه تخصصی گروه
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">بهداشت عمومی</span>بهداشت عمومی
تاریخچه و اهداف گروه
اعضاء هیات علمی فعال در ارتباط با صنعت
ظرفیت ها و توانمند های ارتباط با صنعت
سوابق مربوط به ارتباط به صنعت
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مرکز تحقیقات علوم بهداشتی</span>مرکز تحقیقات علوم بهداشتی
تاریخچه و اهداف گروه
اعضاء هیات علمی فعال در ارتباط با صنعت
سوابق مربوط به ارتباط به صنعت
کارگاهای آموزشی ارتباط با صنعت
خبرنامه ارتباط با صنعت
Collapse کمیته  تحول اداریکمیته تحول اداری
اعضاء کمیته تحول اداری
خدمات قابل ارائه در واحد
خدمات الکترونیک
فرآیندهای مورد نیاز ارباب رجوع
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">کمیته تکریم ارباب رجوع</span>کمیته تکریم ارباب رجوع
اعضاء
شرح وظایف
منشور اخلاقی کارکنان
منشور اخلاقی دانشجویان
گزارش عملکرد کمیته تکریم ارباب رجوع دانشکده
نحوه رسیدگی به شکایات
دفترچه تلفن
اشیاء گم شده
فرم تعیین جانشین
فرم نظرخواهی
فلوچارت تکریم ارباب رجوع
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">کمیته رسیدگی به شکایات</span>کمیته رسیدگی به شکایات
اهداف کمیته
اعضاء کمیته
شرح وظایف کمیته
پمفلت
روش های ثبت شکایات جهت بررسی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">کمیته پیشنهادات</span>کمیته پیشنهادات
آشنایی با کمیته نظام پیشنهادات
آیین نامه نظام پیشنهاد
اعضای کمیته پیشنهاات
شرح وظایف
بروشور آموزشی
Collapse کارکنانکارکنان
معرفی دانشکده
آموزش
پژوهش
خدمات
پردیس خودگردان
کلینیک / داروخانه
ارتباط با ما
Collapse کار کنانکار کنان
خبرنامه ارتباط با صنعت
Collapse کتابخانهکتابخانه
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">درباره ما</span>درباره ما
درباره کتابخانه
کارکنان
فرآیندها
آئین نامه
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">منابع</span>منابع
پایان نامه ها
خبرنامه
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">برنامه کارگا ه ها</span>برنامه کارگا ه ها
دانشجویان
هیات علمی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">برشور</span>برشور
بروشور آموزشی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">برشور استقاده از کتابخانه</span>برشور استقاده از کتابخانه
برشور استفاده بصورت PDF
برشور استفاده به صورت html
راهنمای نحوه بروزرسانی پروفایلهای علمی
راهنمای MESH
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">انتشارات</span>انتشارات
پیشگیری و کنترل همه گیری عفونت های تنفسی حاد،با تاکید بر کوید 19
مجموعه کتاب های بهداشت محیط مرکز سلامت محیط و کار
مجموعه کتاب های بهداشت حرفه ای مرکز سلامت محیط و کار
پایان نامه
لیست CD
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">تازه های کتابخانه</span>تازه های کتابخانه
فارسی
لاتین
پایان نامه
پرسشهای متداول
فرم عضویت
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">لینکهای مفید</span>لینکهای مفید
راهنمای آموزشی
کتابخانه الکترونیک
گروه کتابخانه ها و تامین منابع علمی
راهنمای استفاده از نرم افزار کتابخانه
جستجو در کتابخانه های دانشگاه
منابع رایگان
گالری تصاویر
تماس با ما
گزارش عملکرد
منابع الکترونیک تخصصی
Collapse آموزش مجازیآموزش مجازی
معرفی
تاریخچه
مدیر گروه و کارکنان
تماس با ما
Collapse کمیته رسیدگی به شکایاتکمیته رسیدگی به شکایات
اهداف کمیته
اعضاء کمیته
شرح وظایف کمیته
پمفلت
فرم طرح شکایت
روش های ثبت شکایات جهت بررسی
منشور اخلاقی اداره بازرسی
Collapse آموزش ضمن خدمتآموزش ضمن خدمت
معرفی
تاریخچه
مدیر گروه و کارکنان
تماس با ما
Collapse کمیته پیشنهادکمیته پیشنهاد
معرفی
تاریخچه
مدیر گروه و کارکنان
تماس با ما
Collapse کمیته مستندسازیکمیته مستندسازی
معرفی
تاریخچه
مدیر گروه و کارکنان
تماس با ما
Collapse کمیته تکریم ارباب رجوعکمیته تکریم ارباب رجوع
معرفی
تاریخچه
مدیر گروه و کارکنان
تماس با ما
Collapse فرمهاو فرآیندهافرمهاو فرآیندها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">فرمها</span>فرمها
فرم های آموزشی
معاونت پژوهشی
معاونت تحصیلات تکمیلی
معاونت دانشجویی فرهنگی
معاونت پشتیبانی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">فرآیندها</span>فرآیندها
معاونت آموزشی
معاونت تحصیلات تکمیلی
معاونت دانشجویی فرهنگی
معاونت پشتیبانی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">دستورالعمل ها-آیین نامه ها</span>دستورالعمل ها-آیین نامه ها
گروههای آموزشی
معاونت آموزشی
معاونت پژوهشی
معاونت دانشجویی فرهنگی
معاونت تحصیلات تکمیلی
1
Collapse دفتر توسعه آموزش(EDo)دفتر توسعه آموزش(EDo)
مدیر دفتر و کارکنان
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">پژوهش در آموزش</span>پژوهش در آموزش
طرحهای تحقیقاتی در دست اقدام هیات علمی
طرحهای تحقیقاتی مصوب هیات علمی
طرحهای تحقیقاتی مصوب دانشجویی
طرحهای تحقیقاتی دردست اقدام دانشجویی
گزارش عملکرد دفتر EDO
فرآیند تحلیل آزمون
فرمها و راهنماهاو آیین نامه ها
کارگاههای آموزشی مورد نیاز دانشکده بهداشت
منابع طرح سئوال آزمونهای رشته های مختلف درسی
لینکهای مفید
دفاتر توسعه آموزش پزشکی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">لاگ بوکها</span>لاگ بوکها
بهداشت عمومی
بهداشت محیط
ارگونومی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">برنامه درسی</span>برنامه درسی
اپیدمیولوژی
ارگونومی
ارتقاء سلامت
مهندسی بهداشت حرفه ای وایمنی کار
مهندسی بهداشت محیط
بهداشت عمومی
حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">ارزشیابی آموزشی</span>ارزشیابی آموزشی
روشهای ارزشیابی
ارزشیابی اساتید
ارزشیابی درونی
ارزیابی همتایان
تماس با ما
دانشگاه علوم پزشکی
Collapse فن آوری اطلاعات و ارتباطاتفن آوری اطلاعات و ارتباطات
کارکنان
نشریات
سایتهای مفید
دانشگاه علوم پزشکی
تماس با ما
Collapse کمیته HSEکمیته HSE
فرم ها وآئین نامه های کمیته ایمنی
دستورالعملهای ایمنی آزمایشگاه گروه مهندسی بهداشت حرفه ای
دستورالعملهای ایمنی در آزمایشگاههای حشره شناسی پزشکی
دستورالعملهای ایمنی آزمایشگاه گروه مهندسی بهداشت محیط
راهنماهای آموزش ایمنی آزمایشگاه
برگ اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی(MSDS)
چک لیست های ارزیابی ایمنی
Collapse کپی منوی بهداشتکپی منوی بهداشت
معرفی دانشکده
آموزش
پژوهش
خدمات
ارتباط با ما
شرح وظایف
Collapse معاونت  تحقیقات و فناوریمعاونت تحقیقات و فناوری
معاون پژوهشی و کارکنان
پیام معاونت
شورای پژوهشی
معاونین پژوهشی گروههای آموزشی
فرایند داوری طرحهای تحقیقاتی
محورهای پژوهشی گروهها
نحوه آدرس دهی مقالات
Collapse entomologyentomology
academic-members
Collapse اپید میولوژیاپید میولوژی
دانشکده
لینک دو
کمیته ها
Collapse فرم ها ودستورالعمل هافرم ها ودستورالعمل ها
فرم ها و فرآیندها
دستورالعمل آیین نامه ها
Collapse مهندسی بهداشت  محیطمهندسی بهداشت محیط
دانشکده
لینک دو
Collapse بهداشت عمومی1بهداشت عمومی1
دانشکده
لینک دو
Collapse حشره شناسی پزشکی1حشره شناسی پزشکی1
دانشکده
لینک دو
Collapse گروه MPhگروه MPh
معرفی
مدیر گروه و کارکنان
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">برنامه آموزشی</span>برنامه آموزشی
برنامه ورودی 98
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">طرح درس</span>طرح درس
آمار زیستی مقدماتی
ارزشیابی برنامه های سلامت
بهداشت بین الملل
اقتصاد سلامت
اپیدمیولوژی بیماری های غیر واگیر
اپیدمیولوژی بیماری های واگیر
اپیدمیولوژی و تغذیه در سلامت و بیماری
حشره شناسی پزشکی
کاربرد کامپیوتر
کلیات بهداشت حرفه ای
کلیات بهداشت محیط
مراقبت های اولیه سلامت و پزشک خانواده
اصول آموزش سلامت
اصول مدیریت خدمات بهداشتی
روش تحقیق
ساختار و عملکرد نظام سلامت
سلامت خانواده
سلامت روان
پایان نامه دانشجویان
برنامه زمان بندی دوره
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">کتاب جامع بهداشت عمومی</span>کتاب جامع بهداشت عمومی
جلد 1
جلد 2
جلد 3
کوریکولوم دوره
دانشجویان دوره
آیین نامه
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">فرم های مرتبط با پایان نامه</span>فرم های مرتبط با پایان نامه
فرم دفاع از عنوان پایان نامه
فرم دفاع از پایان نامه
فرم پیشنهاد استاد راهنما
فرم تایید پروپوزال
راهنمای تدوین پایان نامه
تماس با ماکلیه حقوق این پایگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس می باشد.
افراد https://www.sums.ac.ir
Powered by DorsaPortal