معاونت پشتیبانی
هدف :
این عنوان دربرگیرنده وظایفی است که شاغل آن تحت نظارت کلی ریاست دانشکده امور پشتیبانی را اعم از تدوین طرح وبرنامه ، ارتباط وهماهنگی درون بخشی وبرون بخشی ونظارت بر امور اداری مالی دانشکده را سرپرستی می نماید.
وظایف :
1- نظارت بر حسن انجام فعالیتهای اداری مالی ومراقبت در حفظ رعایت مقررات مربوطه
2-برنامه ریزی وسازماندهی فعالیتهای مربوطه وتعیین وظایف وصدور مسئولیتها واختیارات واحدهای تحت سرپرستی
3-پیش بینی و نظارت بر تنظیم واجرای بودجه
4-تشخیص نیاز ، تعیین اولویتها ونظارت بر خرید
5-تأمین نیروی انسانی مورد نیاز
6-ایجاد راهکار وفضا مناسب در جهت رضایتمندی پرسنل وتکریم ارباب رجوع
7-نظارت بر آموزش ضمن خدمت پرسنل وارزشیابی کارکنان تحت پوشش
8-ایجاد ارتباط وهماهنگی با دیگر معاونتها وبخشهای دانشکده با توجه به خط مشی تعیین شده
9-شرکت در سمینارها ، کمیسیونها وجلسات مختلف وتهیه گزارش
واحدهای تحت پوشش
امور عمومی:
- نظارت بر انجام فعالیتهای مالی
- تهیه وتنظیم بودجه
- حفظ اموال وکنترل اموال منقول وغیر منقول
- نظارت بر انجام امور تدارکاتی
- مراقبت وتوزیع کالا وملزومات وکنترل موجودی انبار
- مراقبت در انجام سریع ثبت ، توزیع وتحریر نامه ها
- انجام امور پرسنلی کارکنان ، حضور وغیاب ، مرخصی و...
- مراقبت در حسن انجام تعمیرات وامور تأسیساتی واحد
- نظارت بر امور نگهبانی ، نقلیه وخدمات عمومی دانشکده
نمونه وظایف ومسئولیتها:
- نظارت بر حسن جریان کلیه امور پشتیبانی واحدهای تحت سرپرستی
- سازماندهی فعالیتهای مربوطه تقسیم وکار وتعیین وظایف و ومسئولیت واختیارات واحدهای تحت پوشش
- برنامه ریزی در تهیه وتنظیم بودجه
- شرکت در جلسات وسمینارهای مربوط
تاریخ به روز رسانی:
1398/05/16
تعداد بازدید:
3224
کلیه حقوق این پایگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس می باشد.
افراد https://www.sums.ac.ir
Powered by DorsaPortal